Skip to Navigation

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu

 

Pripravujeme novú stránku ZŠMH

Pripravujeme novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ na www.facbook.com/zsmh.sk alebo na http://zsmh-ziacka.edupage.org.

 

Slovenský jazyk - prvý stupeň

Slovenský jazyk a literatúra v  1. - 4. ročníku (šk. rok 2016/2017)

Charakteristika predmetu:

Základným cieľom vyučovania slovenského jazyka na I. stupni je položiť základy komunikačných schopností žiakov. Osvojovanie si techniky čítania aj pravopisu je veľmi náročný proces. Snažíme sa  ho deťom čo najviac uľahčiť a spestriť. Mimoriadny dôraz kladieme na metódy a formy vyučovania. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov  aktivizujeme žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívame ich doterajšiu slovnú zásobu a stimulujeme ich k lepším výkonom. Využívame hry, dramatický alebo výtvarný prejav (tzv. zážitkové učenie), „tvorivé písanie“, neverbálnu komunikáciu. Snažíme sa o to, aby vedomosti, ktoré žiak nadobúda v jazykovom vyučovaní, vedel konkrétne a prakticky využiť v ďalších predmetoch (medzipredmetové vzťahy). V súlade s jazykovým vyučovaním si žiaci zdokonaľujú písomné zručnosti, hygienické a pracovné návyky a snažia sa dodržiavať základné parametre písma (čitateľnosť, úhľadnosť, primeranú rýchlosť).

Najťažším a asi aj najobávanejším učivom je nácvik vybraných slov v 3. ročníku.  Učebnice  slovenského jazyka spolu s pracovnými zošitmi poskytujú veľa tvorivých a zábavných úloh.  Na vyučovaní  využívame rôzne didaktické hry, doplňovačky, učíme sa piesne na vybrané slová, tvoríme príbehy, využívame slovníky, pracujeme s časopismi. Aj námety v slohovej časti učebníc pomáhajú vyvolať záujem a potešenie z poznávania a komunikácie. Texty žiaci dramatizujú, hrajú pantomímu a pracujú s cvičeniami v učebnici. Naše deti vedieme k tomu, aby čítali. Žiaci si sami vyberajú knihy, ktoré ich zaujímajú. Tieto potom následne aj  odprezentujú pred spolužiakmi. Učia sa vystupovať pred žiackym  kolektívom a vyjadriť svoj vlastný názor. Talentovaných žiakov zapájame aj do literárnych súťaží. Usilujeme sa o to, aby žiaci v triede  pracovali v pokojnej  a tvorivej atmosfére. Snažíme  sa pristupovať k žiakom individuálne a zohľadňovať ich schopnosti. Na internete sú veľmi zaujímavé webové stránky, ktoré môžu žiaci využiť na precvičenie učiva aj doma (www.infovek.sk, www.skolahrou.sk, www.lackovaj.unas.cz, www.pastelka.sk /ucitelia_interaktivnecvicenia ).

Vyučujúci:

1. ročník : Mgr. Zlatica Tršová, Mgr. Bianka Kúdelová

2. ročník : Mgr. Zuzana Masarovičová, Mgr. Ľubica Benková

3. ročník : Mgr. Milota Nemcová, Mgr. Darina Vidová

4. ročník : Mgr. Irena Čechovičová, Mgr. Terézia Bulejová

Používané učebnice:

Šlabikár pre 1. ročník základných škôl  (L. Virgovičová )

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (Z. Hirschnerová, E. Dienerová, M. Nosáľová)

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (Z. Hirschnerová, R. Adame)

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (Z. Hirschnerová, J. Kesselová, M. Sedláková)

Čítanka pre 2. ročník základnej školy (M. Nosáľová, E. Dienerová, A. Hirková)

Čítanka pre 3. ročník základnej školy (Z. Hirschnerová, M.Filagová, M. Ondráš)

Čítanka pre 4. ročník základnej školy (S. Benková, H. Komlóssyová, J. Pavlovič)

 

1. ročník

Obsah predmetu slovenský jazyk v 1. ročníku

Slovenský jazyk v prvom ročníku sa vyučuje v dvoch zložkách, čítanie a písanie. Vo výučbe čítania a písania rozlišujeme tri etapy. Cieľom prípravnej alebo predšlabikárovej etapy (etapa jazykovej prípravy) je oboznámenie sa s niektorými veľkými tlačenými písmenami. V písaní nacvičujeme jednotlivé časti písmen: zátrh, dolný zátrh, zložený zátrh, horná slučka, dolná slučka, ovál.

V rámci etapy slabikovo - analytického spôsobu nácviku čítania si deti osvojujú jednotlivé písmená (cvičia sa v asociácii foném a grafém). Nacvičujú syntézu hlások, učia sa čítať slabiky a slová. Nácvik čítania obsahuje tieto kroky: čítanie otvorených slabík (napr. ma, si, vo a pod.), čítanie zatvorených slabík (napr. mám, zaj – ko, taš – ka a pod.), čítanie dvoj- a viacslabičných slov (s otvorenými slabikami), čítanie slabík a slov so spoluhláskovými skupinami (napr. strom, krtko a pod.), čítanie slabík so slabikotvorným r a l, slabík s dvojhláskami, slov s tvrdými a mäkkými slabikami (neučia sa rozdelenie tvrdých a mäkkých slabík a odôvodňovanie pravopisu, ide len o čítanie). Do tejto etapy patrí písanie jednotlivých písmen, spájanie písmen do slabík, spájanie slabík do slov, písanie jednoduchých viet, odpisy a prepisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                  V etape plynulého čítania slov, viet  a textov sa kladie dôraz na rozvoj čítania s porozumením. Používame rôzne úlohy, podporujúce intelektualizáciu reči, ako je tvorba slov opačného významu, s rovnakým významom, hranie  tzv. „malých divadielok“, úlohy na vyhľadávanie slov, otázok k jednotlivým postavám deja, ich vlastnostiam, vyjadrovanie vlastných citových postojov k prečítanému textu, prerozprávanie, reprodukcia textu, nakreslenie obrázku o prečítanom texte bez predchádzajúceho prerozprávania. Deti sa zdokonaľujú v písaní slov, viet, odpisoch a prepisoch textov, vo vytváraní rýmov, synoným, homoným, tvoria jednoduché texty.

Požiadavky na vedomosti žiakov

Na konci prvého ročníka má žiak vedieť prečítať a napísať všetky malé, veľké, tlačené a písané tvary abecedy. Spájať slabiky do slov, čítať celé vety, dodržiavať interpunkciu na konci viet. Pomenovať druhy viet podľa znamienka na konci vety. Čítanie by malo byť plynulé, bez dlhých páuz a „dvojitého čítania“. Vedieť prerozprávať krátky text, písať podľa diktovania. Diktát má obsahovať desať slov. Odpísať písaný text a prepísať tlačený text do písanej podoby.

 

2. ročník

Obsah predmetu slovenský jazyk v 2. ročníku

Rozdelenie hlások na samohlásky – krátke a dlhé, dvojhlásky, samohláska ä. Slabikotvorné r/ŕ – l/ĺ, tvrdé a mäkké spoluhlásky, i – y ako jedna hláska, ale dve písmená. Písanie i/í po mäkkých a y/ý po tvrdých spoluhláskach v koreni domácich slov. Písanie spoluhlások d, t, n, l s mäkčeňom a bez neho (v domácich slovách pred e, i a dvojhláskami). Písanie veľkých písmen v menách osôb a v zemepisných názvoch z blízkeho okolia. Delenie slov na slabiky  pri rozdeľovaní slov na konci riadku (len otvorené slabiky). Spájanie slov do viet. Písanie veľkých písmen na začiatku vety a interpunkčných znamienok na konci vety (bodka, otáznik, výkričník, tri bodky).

Javy v slohovej výchove

Pozdrav, oslovenie, tykanie, vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie. Nápis a nadpis. Tvorba viet, formulácia informácií. Prosba, poďakovanie, ospravedlnenie, blahoželanie. Bodka, otáznik, výkričník. Blahoželanie ústne/písomné, adresa, adresa odosielateľa, pohľadnica, súkromný list - písomne, krátke správy (SMS, e-mail). Osnova, rozprávanie - ústne, opis predmetu - ústne, opis obrázka - ústne.

Tematické celky predmetu čítanie

Škola, materinská reč
Jar, leto, jeseň, zima
Žánre ľudovej slovesnosti (slovenské ľudové rozprávky, ľudové rozprávky iných národov, ľudové piesne, vyčítanky, hry a hádanky, príslovia, porekadlá)
Príbehy zo života detí, zvieratiek
Poézia slovenských a českých autorov

 

Požiadavky na vedomosti žiakov

Žiak má vedieť pri čítaní a v spontánnom prejave rozlíšiť melódiu oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej a želacej vety. Porovnať podobnosti a rozdiely medzi vetami s rozdielnym počtom slov a s rozdielnym poradím slov. Vedieť sformulovať otázku k prečítanému / počutému textu. Vedieť sformulovať oznamovaciu vetu ako reakciu na počutý alebo prečítaný text. Vedieť sformulovať želanie a vyjadriť svoj pocit. Pomocou zvolacej vety vyjadriť emócie. Vedieť písať i-í po mäkkých a y-ý po tvrdých spoluhláskach. Žiak si má osvojiť základy princípu zdvorilosti a kooperácie v každodennej komunikácii (pozdrav, oslovenie, vedieť prevziať slovo v dialógu v skupine, predstaviť sa, prosba, poďakovanie, ospravedlnenie; základy neverbálnej komunikácie: nadviazať očný kontakt, vhodný postoj a gestá pri hovorení pred skupinou spolužiakov). Má vedieť analyzovať celok na časti a syntetizovať časti do celku (text – veta – slovo – slabika – hláska). Poznať vzťah medzi písaním a výslovnosťou samohlásky ä. Vedieť napísať nadpis k obrázku, napísať nadpis k sérii obrázkov, napísať krátku reakciu na počutý/prečítaný text.

 

3. ročník

Obsah predmetu slovenský jazyk v 3. ročníku

Písanie a výskyt samohlásky ä. Písanie a výslovnosť spoluhlások l/ĺ, r/ŕ. Obmieňanie slov. Obojaké spoluhlásky. Pravopis dvojhlások. Vybrané slová. Abeceda. Spisovná slovenčina. Slovné druhy. Podstatné mená – všeobecné a vlastné podstatné mená, veľké písmená na začiatku vlastných mien. Číslovky. Prídavné mená. Zámená. Slovesá. Veta. Počet slov vo vete. Poradie slov vo vete.

Javy v  slohovej výchove

Reprodukcia prečítaného textu. Beseda o prečítanom texte. Vedieť porozprávať príbeh, napísať osnovu príbehu. Vedieť napísať krátke rozprávanie podľa osnovy. Vedieť napísať krátky oznam, správu, inzerát. Vedieť navrhnúť plagát, vizitku. Vedieť vymenovať, čo musí obsahovať pozvánka. Vedieť opísať funkciu reklamy. Vedieť opísať základné vlastnosti predmetov.

Tematické celky predmetu čítanie

Jeseň, škola, vedomosti, čítanie, kamaráti, komunikácia. Rodina, rodičia, starí rodičia, súrodenci, domov, domovina. Zima, sneh, čistota, nevinnosť, spravodlivosť, chlad.       Cesty, sen, diaľky, obloha, fantázia, more. Nádej, mladosť, príroda, ekológia, jar, les.     Láska, zákaz, moc, hnev, krv.

 

Požiadavky na vedomosti žiakov

Žiaci majú poznať slovenskú abecedu, správne napísať  slová s hláskou ä, rozoznať slová so slabičnými hláskami r/ŕ a l/ĺ.  Poznať obojaké spoluhlásky a vedieť ich rozlíšiť od tvrdých a mäkkých spoluhlások. Vedieť správne vysloviť a napísať vybrané slová a príbuzné slová, v ktorých po obojakej spoluhláske je y/ý, vedieť napísať domáce slová, v ktorých po obojakej spoluhláske je i/í. Ovládať písanie veľkých začiatočných písmen na začiatku vlastných mien: štátov, ulíc, riek v nadväznosti na učivo prírodovedy a vlastivedy. Vedieť obmieňať slová slovnej zásoby, vedieť  rozlišovať jednotlivé slovné druhy, a to podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá. Vedieť rozšíriť a zúžiť počet slov vo vete, členiť vety na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie. Vedieť reprodukovať prečítaný text, vedieť formulovať otázky a odpovedať na ne, vedieť besedovať o ňom, vedieť prerozprávať vlastný zážitok a napísať o ňom krátky text. Vedieť správne a s porozumením čítať primerané texty. Vedieť prirodzene intonovať, dodržiavať správny slovný prízvuk a vetný dôraz, zostaviť jednoduchú osnovu prečítaného textu s pomocou učiteľa, vedieť členiť text na časti, vedieť dokončiť začatý príbeh, vedieť hodnotiť povahové vlastnosti postáv, chápať obrazné jazykové prostriedky – prirovnanie, zosobnenie.

 

4. ročník

Obsah predmetu slovenský jazyk v 4. ročníku

Vybrané slová. Delenie hlások. Ohybné slovné druhy. Pojem predpona. Delenie predponových slov. Slabičné a neslabičné predpony. Pravopis slov s i-í a y-ý po obojakej spoluhláske. Spodobovanie. Delenie hlások. Znelé a neznelé hlásky. Spodobovanie na konci slova, uprostred slova  a na hranici slov. Priama reč. Uvádzacia veta. Bodkočiarka. Úvodzovky. Slovné druhy. Podstatné mená. Prídavné mená. Zámená. Číslovky. Slovesá. Rozšírenie učiva o základných slovných druhoch. Podstatné mená. Funkcia podstatných mien. Gramatické kategórie podstatných mien. Rod podstatných mien. Číslo podstatných mien. Pád podstatných mien. Zhoda podstatného a prídavného mena v  rode, čísle a páde. Funkcia zámen. Druhy zámen. Neohybné slovné druhy. Funkcia neohybných slovných druhov vo vete. Príslovky. Predložky. Spojky. Častice. Citoslovcia. Tvorivé písanie.

Javy v  slohovej výchove

Umelecký a vecný text. Kľúčové slová. Diskusia. Názor. Opis osoby - ústny, písomný. Cielený rozhovor - interview. Stručná a podrobná reprodukcia textu. Reprodukcia rozprávania. Časová postupnosť. Koncept. Plagát.

 

Tematické celky predmetu čítanie

Tematické osnovanie je zamerané na budovanie literárnej vzdelanosti – je orientované na dedičstvo a overené hodnoty slovenskej a svetovej literatúry s cieľom dotvárať hodnotové literárne vedomie žiaka. Umelecká literatúra. Divadelná hra. Rozhlas. Televízia. Film. Kino. Dialóg. Kapitola. Strofa. Rým. Bájka. Komiks. Mimočítanková literatúra.

Požiadavky na vedomosti žiakov

Žiak má dbať na dodržiavanie základných parametrov písma – čitateľnosť, úhľadnosť, rýchlosť, vedieť bezchybne napísať názov a nadpis, bezchybne prečítať, vymenovať a napísať slovenskú abecedu. Žiak pružne vyhľadáva a píše slová v abecednom poradí, správne vyslovuje a píše slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu, správne vyslovuje a píše predložky s/so, z/zo, správne vyslovuje a píše predpony ob-, od-, nad-, pod-, pred-, bez-, cez-, roz-, vz-, z-, správne vyslovuje a píše i/í vo vnútri domácich slov, v gramatických príponách v súvislosti s učivom v rámci morfológie, správne vyslovuje a píše y/ý vo vnútri domácich slov, v gramatických príponách v súvislosti s učivom v rámci morfológie, na základe porovnávania s vybranými slovami správne napíše zvukovo rovnaké slová, zvukovo podobné slová (napr. byť - biť, mýlka - Milka, ryža - rizoto).  Žiak používa vo vetách vybrané slová a slová zvukovo rovnaké, zvukovo podobné, v ktorých sa píše y/ý. Vie napísať veľké začiatočné písmená na začiatku vlastných mien: názvy miest, štátov, príslušníkov národov, sviatkov, planét, napíše a intonačne správne prečíta priamu reč, pozná výnimky z rytmického krátenia na základe prebratého učiva, triedi slová na spisovné a nespisovné, vie nahradiť nespisovné slovo spisovným, triedi slová na slová s citovým zafarbením  a bez citového zafarbenia, tvorí slová s predponami, vie vyhľadávať slová v pravopisnom slovníku, rozozná vlastné mená označujúce názvy príslušníkov národov, sviatkov a planét, určuje gramatické kategórie podstatných mien – rod, číslo, pád.  Určuje gramatické kategórie prídavných mien: rod, číslo, pád. Určuje zhodu medzi podstatným a prídavným menom.  Formálne rozozná zámená v texte so zameraním na zvratné a ukazovacie zámená. Formálne rozozná číslovky v texte so zameraním na základné a radové číslovky v súlade s učivom v matematike. Určuje kategóriu slovies: osobu, číslo, čas, časuje slovesá v minulom, prítomnom a budúcom čase, vie utvoriť jednoduchý aj zložený budúci čas. Formálne rozozná príslovky, predložky a spojky v texte so zameraním na najfrekventovanejšie. Vie vytvoriť holú a rozvitú vetu, premení holú vetu na rozvitú a naopak, upraví slovosled vety, v krátkom texte správne zoradí vety, rozlišuje vety podľa obsahu na oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie v hovorenom a písomnom prejave a vie ich tvoriť. Stručne a podrobne reprodukuje umelecký a náučný text, beseduje o prečítanom texte, správne a výstižne formuluje otázky a odpovede, rozpráva príbeh podľa obrázka/série obrázkov s využitím priamej reči, rozpráva príbeh podľa názvu, vie  vytvoriť nadpis k textu, samostatne napíše krátky text vlastného zážitku alebo vymysleného príbehu, zostaví stručnú a podrobnú osnovu prečítaného textu, ovláda dialógové čítanie pri dialogizácii s využitím modulácie hlasu, vyžiada si informáciu prostredníctvom slovnej a neslovnej komunikácie, podá informáciu, zvládne rolu sprievodcu sprevádzajúceho turistov po svojom okolí.

Hodnotenie a klasifikácia

Pri klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Vo všetkých zložkách predmetu slovenský jazyk a literatúra používame známky výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4) a nedostatočný (5). 
Hodnotíme ústny prejav, písomný prejav, projekty, prezentácie a iné formy samostatnej práce žiakov.
Pri hodnotení žiakov so ŠVVP vychádzame z individuálnych odporúčaní poradenských zariadení na prácu so žiakmi so ŠVVP.

Na hodnotenie písomných prác (tematických previerok, kontrolných previerok, vstupných previerok, písomných testov,  kontrolných diktátov) využívame túto stupnicu:

100  –  90 %    =  1
89  –  75 %    =  2
74  –  50 %    =  3
49  –  25 %    =  4
24  –   0 %     =  5

Kontrolné diktáty :

0 – 1 chyba      =  1
2 – 3 chyby      =  2
4 – 7 chyby      =  3
8 – 10 chýb      =  4
11 a viac chýb  =  5

1. Pravopisné cvičenia, diktáty sú hodnotené podľa uvedenej stupnice.

2. Cvičné diktáty učiteľ hodnotí uvedením počtu chýb.

3. Tematické previerky, polročné a výstupné previerky, testy sú klasifikované                 podľa percentuálnej stupnice.

4. Slohové práce sú hodnotené slovne (štylizácia, obsah, úhľadnosť písma).

5. Vynikajúce práce sú hodnotené aj motivačnou známkou.

6. Ústne odpovede sú hodnotené známkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Na začiatok | Mapa stránky | Vyhlásenie o používaní stránky | Kontakt | RSS |

 

Tip: Nový slovenský film Stanko v kinách od apríla 2016

Staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola škôlka Dr. Hodža Dr. Hodza Hodža Hodza staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola škôlka Dr. Hodža Dr. Hodza Hodža Hodza staré mesto Staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola