Skip to Navigation

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu

 

Pripravujeme novú stránku ZŠMH

Pripravujeme novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ na www.facbook.com/zsmh.sk alebo na http://zsmh-ziacka.edupage.org.

 

Hudobná výchova/výchova umením

2016/2017

Vyučujúci: Mgr. Juraj Valent, Mgr. Zlatica Lacková

HUDOBNÁ VÝCHOVA v 5. ročníku

Prijímať, analyzovať, hodnotiť, porovnávať hudobné diela a hudobné prejavy a prepájať získané poznatky s poznatkami iných vyučovacích predmetov (dejepis, etická výchova, výtvarná, literárna, zemepis, cudzie jazyky),
● Vnímať a rozoznávať umelecké hodnoty rôznych kultúr.
● Poznať na základe počúvania hudby minimálne 6 hudobných diel a ich autorov.
● Rozvíjať vlastnú hudobnosť v skupinových hudobných činnostiach a aktivitách, využiť osvojené hudobné schopnosti, zručnosti a návyky pri spoluvytváraní a prezentácii 1 hudobno-dramatického príbehu.
● Zaspievať čisto, kultivovane najmenej 5 ľudových, umelých piesní iných národov a 8 regionálnych slovenských ľudových piesní.
● Vedieť sprevádzať, vytvoriť hudobný sprievod k piesňam na rytmických a melodických nástrojoch Orffovho inštrumentára.

HUDOBNÁ VÝCHOVA v 6. ročníku

nadväzuje na piatu triedu. Venujeme sa ľudovým piesňam a opakujeme teóriu hudby. Pridávame noty od g do c3. Hudobné tempá rozdelíme na pomalé, stredné, rýchle – a to všetko po latinsky, takže žiak vie, že largo je tempo pomalé a presto veľmi rýchle. Vieme , čo je to metronóm a kto ho vynašiel. Spoznávame dynamické značky od p, pp, mf, f, ff, vieme ich pretlmočiť. Učíme sa vysvetliť aj prakticky odspievať crescendo, decrescendo. Oboznamujeme sa s hudobnými nástrojmi symfonického orchestra. Usporiadame ľudské hlasy od najvyšších po najnižšie. Z portrétov a fotografií spoznávame tváre najznámejších hudobných skladateľov. Pribúdajú pojmy a ukážky z operiet, baletov, opier. Spievame si pesničky z učebnice. Aby to nebolo také vážne, deti niekedy prinesú CD s hudbou, ktorá ich zaujíma – predstavia ju, spomenú mená interpretov a potom už počúvame, ba aj tancujeme. Aj pre šiestakov sú pripravené dva výchovné koncerty, ktoré už vedia deti samostatne popísať a vyhodnotiť.

HUDOBNÁ VÝCHOVA 7. ročník

Časový rozsah výučby – 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

Charakteristika vyučovacieho predmetu: Hudobná výchova umožňuje spoznávať hudobné umenie a tvorivo si osvojovať hudbu. Základnými prostriedkami sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú záujem žiakov o hudbu, formujú estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov.

Ciele vyučovacieho predmetu: Pochopenie a poznanie vlastnej kultúry. Spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových skladateľov jednotlivých štýlových období a ich vybrané diela.

Tematické celky:

 • Hudobné prechádzky storočiami - 16 hodín: návraty do minulosti, hudobníci a hudobné nástroje rôznych období, zakladatelia modernej slovenskej hudby, galéria hudobných skladateľov 20. storočia
 • Pestrá paleta populárnej hudby - 10 hodín: vývoj populárnej hudby: jazz, country a western, šansón a folk, opereta a muzikál, rock'n'roll
 • Hudba na pomedzí - 5 hodín: prieniky rôznych druhov a žánrov hudby, hudba k filmom, vážna vs. populárna hudba
 • Príprava krátkeho projektu a jeho prezentácia na tému Hudba a ja - 2 hodiny

Učebné zdroje: Hudobná výchova 5,6.,7. ročník ZŠ, CD a DVD nahrávky, encyklopédie, internet

Hodnotenie predmetu hudobná výchova

Na hodinách hudobnej výchovy sa u žiaka hodnotí:

 • záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh,
 • schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách,
 • schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov,
 • spev žiaka  na základe jeho dispozícií a či pri ňom využíva získané spevácke, intonačné,   sluchové zručnosti a návyky,
 • veku primerané pochopenie hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť,
 • stupeň vedomostí z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami,
 • poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov
 • a ich najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období.

Predmet hudobná výchova je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Známky okrem ocenenia práce žiaka slúžia aj  na vyjadrenie pokrokov žiaka, preto môže učiteľ využiť aj lepšie hodnotenie, ak chce vyjadriť žiakove pokroky, hoci je jeho výkon v porovnaní s inými slabší.

Známky môže žiak dostať za:

 • spev piesní (spievanie  v skupinkách),
 • tvorivé a aktívne zapojenie sa do edukačných úloh,
 • ústne alebo písomné preverenie vedomostí z dejín, teórie hudby, z poznania kultúry iných  národov,
 • aktivitu nad rámec učiteľom  požadovaných výkonov a úloh (prinesenie zaujímavých príspevkov alebo pomôcok súvisiacich s predmetom),
 • referát, projekt alebo prezentáciu na veku primeranej úrovni - hodnotí sa v porovnaní s úrovňou prác, vedomostí a interpretačnej úrovne rovesníkov v triede

´

VÝCHOVA UMENÍM

Kritériá hodnotenia predmetu výchova umením

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. Učiteľ berie ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Kladie dôraz na prednosť porovnávania jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Až v druhom rade hodnotí v rámci skupiny žiakov/triedy/ Toto porovnanie má mať výchovný charakter. Nehodnotí len výsledok činností, ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami.

Učiteľ u žiaka hodnotí  primerane veku:

 • prípravu na hodinu  a organizáciu svojej práce na hodine, vrátane nosenia vlastných pomôcok
 • prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, vklad pri realizácii edukačnej úlohy,
 • otvorenosť – vlastné riešenia,
 • zvládnutie a realizáciu techniky,
 • záujem spolupracovať, záujem o činnosti,
 • znalosť techník, materiálov, médií
 • znalosti z vizuálnej kultúry, výtvarného umenia,
 • získavanie schopností a zručností, zvládnutie prezentácie pred kolektívom

Stupeň hodnotenia:

 • Výborný: žiak spĺňa vyššie uvedené kritériá, je iniciatívny a tvorivý, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, má vlastné postoje, spolupracuje, ovláda zručnosti, má mentálne spôsobilosti na úrovni vnímania, má fantáziu a predstavivosť, má vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry, materiálov, pozná umelcov, pozná výtvarné slohy, vie interpretovať svoje zážitky, činnosti a výsledky.
 • Chválitebný: žiak v spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.
 • Dobrý: žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, neosvojuje si nové techniky.
 • Dostatočný: žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach.
 • Nedostatočný: neodporúčame použiť stupeň v predmete, pretože každý žiak má z rodiny a prostredia isté kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúrnych artefaktov.

 

 

| Na začiatok | Mapa stránky | Vyhlásenie o používaní stránky | Kontakt | RSS |

 

Tip: Nový slovenský film Stanko v kinách od apríla 2016

Staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola škôlka Dr. Hodža Dr. Hodza Hodža Hodza staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola škôlka Dr. Hodža Dr. Hodza Hodža Hodza staré mesto Staré mesto ZŠ zš ZS zs Základná škola Zakladna skola Materská škola