Školské psychologičky 

Súčasťou inkluzívneho tímu v našej škole sú dve školské psychologičky. Ich odbornú pracovnú činnosť upravuje §6(2), §24 a zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch. 

Školské psychologičky v našej škole:

 • poskytujú individuálne, skupinové a hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie, 
 • poskytujú psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, 
 • spolupracujú pri prekonávaní bariér vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov,
 • vykonávajú psychologickú diagnostiku,
 • uskutočňujú odbornú psychologickú starostlivosť o žiakov s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách.
 • zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní prác vo verejnom záujme,
 • aktívne sa podieľajú na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ,
 • spolupracujú s odbornými zamestnancami z CPPPaP.  

Mgr. Elena Beutelhauserová

beutelhauserova@zsmh.sk

Konzultačné hodiny pre rodičov 1. aj 2. stupňa: každý deň po individuálnej dohode e-mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo školy 

Kancelária: 2. stupeň  (Škarniclova 1), 1. poschodie vpravo, na konci chodby 

Mgr. Štefánia Ferková, PhD. 

ferkova@zsmh.sk 

Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok a piatok po individuálnej dohode e-mailom 

Kancelária: 2. stupeň  (Škarniclova 1), 1. poschodie vpravo, na konci chodby 

Spolupráca s CPPPaP

Naša škola dlhodobo aktívne spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Brnianskej 47A. CPPPaP poskytuje individuálnu komplexnú starostlivosť od začiatku školskej dochádzky až po ukončenie prípravy na povolanie. V centre pracujú psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálni pracovníci, ktorí vykonávajú tieto odborné činnosti: 

 • individuálne a skupinové formy psychologického poradenstva,
 • psychoterapiu,
 • prevenciu sociálno-patologických javov formou preventívnych a intervenčných programov,
 • špeciálno-pedagogickú korekciu a reedukáciu,
 • psychodiagnostické vyšetrenia. 

Odborná starostlivosť o našich žiakov je poskytovaná bezplatne na podnet školy a/alebo zákonného zástupcu.:

Kontakt: 
Brnianska 47A, Bratislava
02/54 77 55 60
klienti@nasaporadna.sk

Linky pomoci