Prijímanie žiakov 

Elektronická prihláška bude zverejnená pred zápisom prvákov – o termíne budeme informovať po uverejnení Oznámenia starostu MČ Staré Mesto o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní preukázať prostredníctvom odkopírovaných dokumentov, ktoré sa nahrávajú ako prílohy priamo do elektronickej prihlášky.  V termíne, ktorý určíme podľa aktuálnej epidemickej situácie a uverejníme na stránke školy, budeme rodičov pozývať na podpis prihlášky. Len ak budú všetky náležitosti doložené a preukázané, budeme považovať prihlášku na zápis za kompletnú. Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že administrácia prihlášok a overovanie údajov v nich uvedených si vyžaduje určitý čas, preto Vás žiadame o porozumenie a trpezlivosť.

Zákonní zástupcovia dieťaťa povinne prikladajú k elektronickej prihláške kópie nasledujúcich dokumentov:

 • občianske preukazy obidvoch rodičov (zákonných zástupcov)
 • rodný list dieťaťa
 • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Pri zápise je potrebný podpis obidvoch rodičov alebo Splnomocnenie zákonného zástupcu, ktoré je na našej stránke v časti Škola/Dokumenty na stiahnutie.

Povinnou súčasťou elektronickej prihlášky sú úplné údaje zákonných zástupcov uvedených v rodnom liste dieťaťa. Ak má náhodou niektorý z rodičov súdom určený právoplatný zákaz styku s dieťaťom, je nutné pri overovaní dokladov predložiť aj právoplatné rozhodnutie súdu.

Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode.

Odporúčame upriamiť pozornosť rodičov budúcich prvákov a predškolákov  na nasledujúce:

Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023.

Základné školy už nevydávajú rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky, táto agenda sa presunula na materské školy, ktoré deti navštevujú. Rodičia dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú zrelosť, spôsobilosť, pripravenosť alebo má iné (zdravotné) problémy, na základe písomného odporúčania CPPPaP a pediatra požiadajú svoju materskú školu, v ktorej majú dieťa, o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť aj dieťa, ktoré v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Zápis  podľa teraz platných predpisov na ďalší rok absolvuje opäť.

Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ materskej školy, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, na základe žiadosti rodičov rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K tejto žiadosti musia zákonní zástupcovia priložiť

 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • informovaný súhlas zákonných zástupcov

Ak nie ste si istí alebo máte pochybnosti v súvislosti so zaškolením Vášho dieťaťa v základnej škole, odporúčame Vám kontaktovať Centrum pedagogického poradenstva a prevencie (CPPPaP 1., Brnianska 47A, Bratislava) na telefónnom čísle  02/54775560 alebo prostredníctvom e-mailu klienti@nasaporadna.sk. Termíny sa plnia, preto sa objednajte čo najskôr.

Prosíme rodičov tzv. ,,letných“ detí (narodených v mesiacoch máj až august), aby skutočne zvážili možnosť vyšetrenia školskej zrelosti v CPPPaP. Je to dôležité, aby sa predišlo prípadným následným školským neúspechom dieťaťa, ktoré môžu súvisieť s tým, že dieťa nie je do školy zrelé. Nezrelosť dieťaťa nesúvisí s úrovňou jeho vedomostí a inteligencie. Vyšetrenie školskej zrelosti je bezplatné.

Základné informácie:

 • Všetky dôležité informácie zo života našej školy nájdete vždy na webovej stránke školy www.zsmh.sk
 • Od 1. ročníka vyučujeme 2 hodiny týždenne anglický jazyk, od 2. ročníka vyučujeme anglický jazyk 3 hodiny týždenne.
 • Od 5. ročníka vyučujeme ako 2. cudzí jazyk nemecký jazyk.
 • Predmet informatika vyučujeme od 3. ročníka.
 • Zoznam pomôcok potrebných do 1.ročníka zverejníme na webe školy cez prázdniny.

O prijatí/neprijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľka do 15. júna. Uveďte v prihláške aj Vašu elektronickú schránku fyzickej osoby – občana SR. Dovolíme si upozorniť, že elektronická schránka nie je mailová adresa.

Dôležité odporúčanie:

Odporúčame všetkým záujemcom o zápis do našej školy, aby sa podrobne oboznámili so školským poriadkom a uistili sa, že  pravidlá v ňom stanovené sú v súlade s ich predstavou o výchove a vzdelávaní, pretože vstupom do našej školy sú povinní riadiť sa podľa nich.

Prijímanie detí do materskej školy 

Obsah pripravujeme