Spôsob zriadenia základnej školy

ZŠ s MŠ bola zriadená miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona Národnej rady SR č. 303/1995 Z: z. o rozpočtových pravidlách, § 63 ods. 4,5 a 8 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a čl. 56 ods.1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade so svojím uznesením č. 7/2003 zo dňa 22. januára 2003

Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Právomoci a kompetencie ZŠ

Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova1, 811 01 Bratislava je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy, originálnych kompetencií a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl  a školských zariadení.

Organizačná štruktúra

Organizácia pozostáva zo:

 1. a) Základnej školy,
 2. b) Školského klubu detí,
 3. c) Školskej jedálne a školskej kuchyne,
 4. d) Materskej školy.

Organizačný poriadok a organizačná štruktúra ZŠ s MŠ Milana Hodžu Bratislava

Poverenie kariérovými pozíciami

Menovanie členov krízového štábu

Podávanie podaní – získavanie informácií

Všetky písomné podania (žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie – nielen v zmysle zákona o slobode informácií) prijíma ZŠ s MŠ Milana Hodžu v kancelárii školy Škarniclova 1, 811 01 Bratislava.

ZŠ s MŠ Milana Hodžu postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s osobitnými predpismi. ZŠ s MŠ Milana Hodžu pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené platnou právnou úpravou.

Prístup k informáciám

Žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať nasledovne:

 • poštou na adresu: ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava
 • e-mailom: zsmh@zsmh.sk
 • telefonicky: 02/544 11 323
 • osobne: priamo v podateľni u tajomníčky školy na Škarniclovej 1 v čase od 9:00 do 14:00

Žiadosť o poskytnutie informácie pdf

Žiadosť o poskytnutie informácie docx

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, PETÍCIÍ

Kancelária ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava zabezpečuje centrálnu evidenciu sťažností a evidenciu petícií adresovaných škole.

Sťažnosti, petície

zsmh@zsmh.sk
tel: +421(2)544 11 323

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné:

– proti komu smeruje,

– na aké nedostatky poukazuje,

– čoho sa sťažovateľ domáha a

– musí byť sťažovateľom podpísaná.

Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa alebo do 5 pracovných dní od jej podania potvrdenie vlastnoručným podpisom sťažovateľa. V opačnom prípade sa sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach odloží.

Smernica riaditeľa školy na vybavovanie sťažností

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov proti rozhodnutiam ZŠ

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam ZŠ v správnom konaní, ako aj v osobitných konaniach je možné podať za podmienok a v lehote stanovenej v rozhodnutí:
a)      poštou na adresu ZŠ s MŠ Milana Hodžu,
b)      osobne v kancelárii ZŠ s MŠ Milana Hodžu,
c)      elektronicky.

Postup ZŠ s MŠ Milana Hodžu pri vybavovaní podaní

Škola každé podanie, ktoré prijme, zaeviduje a následne posúdi jeho obsah. Po posúdení obsahu podania rozhodne o ďalšom postupe pri jeho vybavovaní. V prípade, ak vybavenie predmetu podania patrí do pôsobnosti viacerých organizačných a riadiacich útvarov školy, vybavujú ho príslušné útvary vo vzájomnej súčinnosti.

Lehoty na vybavenie podaní:

 • v jednoduchých veciach škola rozhoduje bezodkladne (§ 49 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),
 • v ostatných prípadoch je lehota pre rozhodnutie 30 dní, vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní(§ 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov),
 • lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní(§ 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov),
 • lehota vybavenia petície je do 30 pracovných dní(§ 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov),
 • lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní; v závažných prípadoch je možné predĺžiť lehotu o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní(§ 17 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

Prehľad predpisov

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riadi ZŠ s MŠ Milana Hodžu pri svojej činnosti, sú najmä:

 • ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sadzobníky

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií podľa  zákona č.211/2000 Z z.

1. čiernobiela kópia: 

 1. a)    formátu A4 jednostranne       0,10 €
 2. b)    formátu A4 obojstranne         0,20 €
 3. c)    formátu A3 jednostranne       0,20 €
 4. d)    formátu A3 obojstranne         0,40 €

2. tlač z počítačovej tlačiarne;  

 1. a) formátu A4 čiernobiela kópia    0,10 €
 2. b) formátu A3 čiernobiela kópia    0,20 €
 3. c) formátu A4 farebná kópia         0,80 €
 4. d) formátu A3 farebná kópia         1,20 €
 5. e) scanovanie dokumentov          0,20 € / A4 strana

3. technický nosič dát:
a) CD    1,80    €

 1. Výška úhrady za opakované použitie informácií sa vyčísľuje v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
 2. Poštové poplatky a náklady spojené s odoslaním informácie sa riadia podľa aktuálneho cenníka poštových  služieb (Slovenská pošta, a. s.). 
 3. V prípade sprístupňovania informácií poštou sa písomné informácie zasielajú doporučenou zásielkou. 
 4. Informácie budú sprístupnené bezplatne, ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia sumárne 5,00 €.  

Žiadateľ‘ môže uhradiť‘ náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:
a)   v hotovosti do pokladne základnej školy,
b)  bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN SK54 0200 0000 0016 5683 4053, konštantný symbol (KS): 0308, variabilný symbol (VS): 5151

OZNAČENIA
Share This