Rodičovské združenie

V živote našej školy veľmi dôležitú úlohu zohrávajú rodičia, ktorí podporujú rozvoj a modernizáciu školy po materiálnej stránke. Nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu dnes funguje registrované Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ s vlastnou Radou rodičov, vlastným pokladníkom, revíznou komisiou a samostatným účtom, na ktorý rodičia prispievajú každoročne dobrovoľným príspevkom.

I. Výška solidárneho príspevku

Číslo účtu rodičovského združenia IBAN: SK73 0900 0000 0051 7591 4130

Zaužívané pravidlo, ktoré si odhlasovali rodičia, že každá rodina by mala prispieť minimálne 30 € za školský rok, čo činí 3 € mesačne, by malo byť vecou cti každej rodiny, pokiaľ, samozrejme, nie je sociálne odkázaná. Každé jedno dieťa našej školy využíva veci, ktoré rodičia zakúpili a kupujú z tohto účtu, Na tento účet môže však akoukoľvek sumou prispieť každý, kto chce sponzorsky podporiť aktivity alebo materiálne vybavenie našej školy. Je korektné, ak si rodičia uvedomia, že aj ich dieťa rôznymi formami čerpá z rozpočtu rodičovského združenia, pretože platí princíp solidarity a na lepšie podmienky pre ich dieťa prispeli aj rodičia detí, ktoré už skončili školskú dochádzku.

II. Spôsob rozhodovania a nakladania s príspevkom

Rada rodičov má toľko členov, koľko tried je v aktuálnom školskom roku. Je v nej rodičmi zvolený zástupca z každej triedy s rovnakými právami. Rada rodičov tvorí plánovaný rozpočet a hlasovaním rozhoduje, na čo sa použijú finančné prostriedky z rodičovského účtu, ktoré nie sú darcom viazané na konkrétny účel. Rodičovským účtom disponujú výlučne poverení zástupcovia rodičov, nedisponujú ním zamestnanci ani vedenie školy. Raz ročne rodičovský pokladník predloží Rade rodičov písomné vyúčtovanie použitých prostriedkov.

Prosíme rodičov, aby si zvolili takého zástupcu, ktorý bude kooperatívny a bude sa snažiť nájsť spoločné čo najprijateľnejšie riešenia. Rada rodičov nie je fórum na jednosmerné prenesenie názorov, ale na diskusiu, hľadanie čo najlepších východísk a riešení, ku ktorým sa dopracuje po konštruktívnej diskusii a hlasovaní. Na zasadnutiach sa zúčastňuje aj vedenie školy, ktoré reaguje aj na pripomienky a otázky zo zápisníc  z triednych rodičovských schôdzok. Dôležité je ale korektné obojsmerné prenášanie informácií a pravidelná účasť na zasadnutiach, ktoré bývajú štyrikrát ročne.

RADA RODIČOV:

školský rok 2020/2021

Predseda:  Štefan Dvorský

Členovia:

 • I. A – p. Lieskovská
 • I. B – p. Horáková
 • II. A – p. Jelemenská
 • II. B – p. Renčková
 • II. C – p. Čavojec
 • III. A – p. Prokopová
 • III. B – p. Ivanová
 • IV. A – p. Lučeničová
 • IV. B – p. Krasňanská
 • V. A – p. Schweizer
 • V. B – p. Dvorský
 • VI. A – p. Mikundová
 • VI. B – p. Melišová
 • VII. A – p. Oršulová
 • VII. B – p. Beňová
 • VIII. A – p. Ferenčáková
 • VIII. B – p. Žilavá
 • IX. A – p. Viktoríni Lisá
 • III. Viazané prostriedky na účte RZ, prípadne priama pomoc

Ak sa rodičia dohodnú, že chcú a môžu ešte navyše okrem uvedeného príspevku vylepšiť prostredie tried, či iných priestorov školy, napr. vymaľovaním, výmenou podlahovej krytiny, umývadla, či nábytku, môžu tak urobiť buď priamo po vzájomnej dohode, ale zároveň po dohode s vedením školy, či a kedy je možná realizácia, alebo zohnať peniaze, poslať ich na účet Rady rodičov a účelovo ich viazať na konkrétny cieľ. Na 1. stupni sú deti v 1 triede spravidla 4 roky, na 2. stupni spravidla 5 rokov, ak nenastanú nejaké zmeny z organizačných dôvodov. Priestory ŠKD, jedálne, šatní a dvora deti využívajú na 1. stupni 4 roky a na 2. stupni 5 rokov. V materskej škole sú 2 triedy a spálňa, rodičia majú odsúhlasenú výšku príspevku osobitne.

IV. 2 % (3 %) z dane

Každoročne majú rodičia priamo aj prostredníctvom motivácie svojich známych – fyzických osôb a firiem posielať na účet Rady rodičov aj prostriedky z 2% daní.

V. Sponzorské peniaze na príjmový účet školy

Peniaze sa dajú poslať aj na príjmový účet školy č. 1656834053/0200 so sponzorskou zmluvou, v ktorej môže darca viazať darované prostriedky na konkrétny účel po dohode s vedením školy, pretože je nutné zistiť, či je technicky a legislatívne možná realizácia. Za správne použitie a vyúčtovanie takto zaslaných príspevkov zodpovedá riaditeľka školy. Na tento účet n i e  j e možné posielať 2% z daní.

VI. Triedny fond

Mimoškolské aktivity aj vzdelávacie a kultúrne podujatia, presahujúce výšku príspevku od štátu v podobe kultúrnych poukazov v rámci jednotlivých tried, výlety, lyžiarske, plavecké kurzy, exkurzie, vstupenky na podujatia, výtvarný materiál, pracovné zošity, cestovné náklady a pod. hradia rodičia v hotovosti podľa dohody s triednym učiteľom, ktorý im 2 x ročne na rodičovskom združení predloží písomné vyúčtovanie použitých prostriedkov.

VII. Niektoré výsledky doterajšej rodičovskej pomoci

Vďaka rodičom, ktorí sú ochotní finančne prispieť aj väčšie sumy a spojením finančných prostriedkov rodičov máme zriadené 2 kvalitné nové počítačové učebne a 1 multimediálnu učebňu na 1. stupni (druhú učebňu sme mohli tento rok zriadiť vďaka prostriedkom jedného z rodičov) 2 počítačové, 1 multimediálnu učebňu  na 2. stupni, pričom sme na 2. stupni z prostriedkov rodičovského združenia modernizovali vybavenie počítačových učební, lebo o nákup pôvodných počítačov sa postarali rodičia bývalých žiakov v roku 2004 a už nespĺňali požadované technické parametre. Rodičia z nazbieraných prostriedkov postupne vymenili školské lavice a stoličky za výškovo nastaviteľné, na druhom stupni máme v triedach nové skrine a učiteľské stoly a skrinky. Vymenené sú všetky vchodové dvere do budovy na 2. stupni. Na 1. stupni máme keramickú pec a elektrického vrátnika s kamerou. Nové učebné pomôcky, knihy, odmeny pre deti za súťaže a výborné výsledky, dôstojné privítanie prvákov a rozlúčka s deviatakmi, aj to sú veci, ktoré môžeme zabezpečiť vďaka podpore rodičov. Rodičia nakúpili dataprojektory a plátna do všetkých učební a notebooky pre všetkých učiteľov. Len za posledných 7 rokov do  vecí, ktoré slúžia všetkým žiakom, (okrem drobných učebných pomôcok a knižných odmien pre žiakov), rodičovské združenie a jednotliví sponzori investovali spolu cca 160 000 €. Niektorí jednotlivci z radov rodičov sa podujali na financovanie, napr. nového osvetlenia v 1 triede, novej podlahy, maľovania triedy, niektorí osobne prispeli okrem financií svojou nezištnou prácou, napr. pri namontovaní všetkých zariadení Apple TV v triedach, našli sa aj rodičia, čo osobne triedu vymaľovali, vybavili peniaze na učebné pomôcky a pod.

Všetkým, ktorí pomáhajú, patrí veľká vďaka. Robia to nezištne a prispievajú neverejne a taktne, aby sa nijakým spôsobom nedávali najavo možné sociálne rozdiely medzi deťmi.

Ďakujeme v mene detí našej školy.