Rodičovské združenie

V živote našej školy veľmi dôležitú úlohu zohrávajú rodičia, ktorí podporujú rozvoj a modernizáciu školy po materiálnej stránke. Nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu dnes funguje registrované Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ s vlastnou Radou rodičov, vlastným pokladníkom, revíznou komisiou a samostatným účtom, na ktorý rodičia prispievajú každoročne dobrovoľným príspevkom.

I. Výška solidárneho príspevku

Číslo účtu rodičovského združenia IBAN: SK73 0900 0000 0051 7591 4130

Zaužívané pravidlo, ktoré si odhlasovali rodičia, že každá rodina by mala prispieť minimálne 50 € za školský rok, čo činí 5 € mesačne, by malo byť vecou cti každej rodiny, pokiaľ, samozrejme, nie je sociálne odkázaná. Každé jedno dieťa našej školy využíva veci, ktoré rodičia zakúpili a kupujú z tohto účtu. Na tento účet môže však akoukoľvek sumou prispieť každý, kto chce sponzorsky podporiť aktivity alebo materiálne vybavenie našej školy. Je korektné, ak si rodičia uvedomia, že aj ich dieťa rôznymi formami čerpá z rozpočtu rodičovského združenia, pretože platí princíp solidarity a na lepšie podmienky pre ich dieťa prispeli aj rodičia detí, ktoré už skončili školskú dochádzku.

II. Spôsob rozhodovania a nakladania s príspevkom

Rada rodičov má toľko členov, koľko tried je v aktuálnom školskom roku. Je v nej rodičmi zvolený zástupca z každej triedy s rovnakými právami. Rada rodičov tvorí plánovaný rozpočet a hlasovaním rozhoduje, na čo sa použijú finančné prostriedky z rodičovského účtu, ktoré nie sú darcom viazané na konkrétny účel. Rodičovským účtom disponujú výlučne poverení zástupcovia rodičov, nedisponujú ním zamestnanci ani vedenie školy. Raz ročne rodičovský pokladník predloží Rade rodičov písomné vyúčtovanie použitých prostriedkov.

Prosíme rodičov, aby si zvolili takého zástupcu, ktorý bude kooperatívny a bude sa snažiť nájsť spoločné čo najprijateľnejšie riešenia. Rada rodičov nie je fórum na jednosmerné prenesenie názorov, ale na diskusiu, hľadanie čo najlepších východísk a riešení, ku ktorým sa dopracuje po konštruktívnej diskusii a hlasovaní. Na zasadnutiach sa zúčastňuje aj vedenie školy, ktoré reaguje aj na pripomienky a otázky zo zápisníc  z triednych rodičovských schôdzok. Dôležité je ale korektné obojsmerné prenášanie informácií a pravidelná účasť na zasadnutiach, ktoré bývajú štyrikrát ročne.

RADA RODIČOV:

školský rok 2023/2024

Predseda:  Štefan Dvorský

Členovia:

 • I.A – Jozef Mihok
 • I.B – Veronika Fishbone Vlčková
 • II. A – Žofia Zakuciová
 • II. B – Katarína Kováčová
 • III. A – Jana Žáková
 • III. B – Zuzana Dibáková
 • IV. A – Michaela Parajková Adame
 • IV. B – Nadežda Horáková
 • V. A – Zora Leščáková
 • V. B – Eva Esguerra
 • V. C – Eva Konečná
 • VI. A – Tatiana Prokopová
 • VI. B – Ida Ivanová
 • VII. A – Zuzana Lučeničová
 • VII. B – Kristína Krasňanská
 • VIII. A – Jana Thurzová
 • VIII. B – Štefan Dvorský
 • IX. A – Tatiana Mikundová
 • IX. B – Silvia Krupková
  • III. Viazané prostriedky na účte RZ, prípadne priama pomoc

  Ak sa rodičia dohodnú, že chcú a môžu ešte navyše okrem uvedeného príspevku vylepšiť prostredie tried, či iných priestorov školy, napr. vymaľovaním, výmenou podlahovej krytiny, umývadla, či nábytku, môžu tak urobiť buď priamo po vzájomnej dohode, ale zároveň po dohode s vedením školy, či a kedy je možná realizácia, alebo zohnať peniaze, poslať ich na účet Rady rodičov a účelovo ich viazať na konkrétny cieľ. Na 1. stupni sú deti v 1 triede spravidla 4 roky, na 2. stupni spravidla 5 rokov, ak nenastanú nejaké zmeny z organizačných dôvodov. Priestory ŠKD, jedálne, šatní a dvora deti využívajú na 1. stupni 4 roky a na 2. stupni 5 rokov. V materskej škole sú 2 triedy a spálňa, rodičia majú odsúhlasenú výšku príspevku osobitne.

  IV. 2 % (3 %) z dane

  Každoročne majú rodičia priamo aj prostredníctvom motivácie svojich známych – fyzických osôb a firiem posielať na účet Rady rodičov aj prostriedky z 2% daní.

  V. Sponzorské peniaze na príjmový účet školy

  Peniaze sa dajú poslať aj na príjmový účet školy č. 1656834053/0200 so sponzorskou zmluvou, v ktorej môže darca viazať darované prostriedky na konkrétny účel po dohode s vedením školy, pretože je nutné zistiť, či je technicky a legislatívne možná realizácia. Za správne použitie a vyúčtovanie takto zaslaných príspevkov zodpovedá riaditeľka školy. Na tento účet n i e  j e možné posielať 2% z daní.

  VI. Triedny fond

  Mimoškolské aktivity aj vzdelávacie a kultúrne podujatia, presahujúce výšku príspevku od štátu v podobe kultúrnych poukazov v rámci jednotlivých tried, výlety, lyžiarske, plavecké kurzy, exkurzie, vstupenky na podujatia, výtvarný materiál, pracovné zošity, cestovné náklady a pod. hradia rodičia v hotovosti podľa dohody s triednym učiteľom, ktorý im 2 x ročne na rodičovskom združení predloží písomné vyúčtovanie použitých prostriedkov.

  VII. Niektoré výsledky doterajšej rodičovskej pomoci

  Vďaka rodičom, boli ochotní finančne prispieť aj väčšie sumy a spojením finančných prostriedkov rodičov máme zriadené 2 počítačové učebne a 1 multimediálnu učebňu na 1. stupni, 2 počítačové, 1 multimediálnu učebňu na 2. stupni, pričom z prostriedkov rodičovského združenia priebežne musíme moderznizovať  vybavenie počítačových učební, aby spĺňali aktuálne požadované technické parametre. Rodičia z nazbieraných prostriedkov postupne zabezpečovali celý školský nábytok v obidvoch budovách, vymenili všetky vchodové dvere do budovy na 2. stupni. Na 1. stupni zakúpili keramickú pec a elektrického vrátnika s kamerou, financovali rekonštrukciu prednej časti školského dvora na Podjavorinskej, podieľali sa na vybavení materskej školy nábytkom a pomôckami. Nové učebné pomôcky, knihy, odmeny pre deti za súťaže a výborné výsledky, dôstojné privítanie prvákov a rozlúčka s deviatakmi, aj to sú veci, ktoré môžeme zabezpečiť vďaka podpore rodičov. Z rodičovských prostriedkov sú dataprojektory a plátna vo všetkých učebniach a všetci pedagogickí zamestnanci majú vďaka rodičom notebooky. Rodičovské združenie a jednotliví sponzori investovali od roku 2004 do vybavenia školy niekoľko desiatok tisíc eur. Niektorí jednotlivci z radov rodičov sa podujali na financovanie, napr. nového osvetlenia v 1 triede, novej podlahy, maľovania triedy, zabezpečenie počítačov do chemického laboratória, niektorí osobne prispeli okrem financií svojou nezištnou prácou, napr. pri namontovaní všetkých zariadení Apple TV v triedach, našli sa aj rodičia, čo osobne triedu vymaľovali, vybavili peniaze na učebné pomôcky a pod.

  Všetkým, ktorí pomáhajú, patrí veľká vďaka. Robia to nezištne a prispievajú neverejne a taktne, aby sa nijakým spôsobom nedávali najavo možné sociálne rozdiely medzi deťmi.

  Ďakujeme v mene detí našej školy.

   

  Rada školy
  je predovšetkým iniciatívny a poradný orgán, ktorý svoje kompetencie uplatňuje voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorom je ustanovená.
  Uskutočňuje aj výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa školy.   
  Rada školy sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
  Riaditeľ školy predkladá rade školy každoročne na vyjadrenie:
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
  • správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
  • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
  • informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu – organizáciu školského roka
  • návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
  • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
   
  Rada školy má 11 členov.
  Rada školy ZŠ s MŠ Milana Hodžu má funkčné obdobie do júna 2025.  V zmysle štatútu odchádza z RŠ rodič, keď jeho dieťa ukončí školskú dochádzku v našej škole, vtedy zaňho nastupuje rodič, ktorý sa umiestnil vo voľbách  na nasledujúcom mieste v počte hlasov. Ak nikto ďalší nekandidoval, urobia sa doplňujúce voľby na miesta rodičov, ktorých dieťa školu opustilo. V prípade zamestnanca platí ten istý princíp. Pre zástupcov zriaďovateľa platí funkčné obdobie v RŠ do nových samosprávnych volieb. Členstvo v RŠ zanikne aj v prípade, že sa člen RŠ vzdá svojho členstva.
  Členov RŠ si volia osobitne rodičia ZŠ, rodičia MŠ, pedagogickí zamestnanci ZŠ, pedagogickí zamestnanci MŠ, nepedagogickí zamestnanci a poslancov deleguje zriaďovateľ.
  Zvolení za rodičov ZŠ
  Zuzana Melišová – predseda
  Jana Vašková
  Jana Lalová
  Zvolená za rodičov MŠ
  Veronika Adámková
  Zvolený za pedagogických zamestnancov ZŠ
  Roman Penkala
  Zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ
  Monika Tichá
  Zvolená za nepedagogických zamestnancov
  Valéria Slivková
  delegovaní za zriaďovateľa
  Petra Hitková
  Milena Gaálová
  Radoslav Števčík
  Igor Just