Pravidlá pri práci s počítačom

Všeobecné pravidlá

 • Používateľ si vždy ústne pýta povolenie pri vstupe do miestnosti.
 • Používateľ si pri začatí práce skontroluje svoje pracovné miesto a ak by sa vyskytli akékoľvek problémy, (hardvérové, softvérové, kabeláž…) okamžite to nahlási učiteľovi. Je povinný skontrolovať hlavne slúchadlá, klávesnicu myš a monitor. V prípade, že tak neurobí a vyskytne sa na tomto počítači problém, bude braný za toho, kto problém spôsobil.
 • Je zakázané bez povolenia inštalovať na počítače softvér.
 • Je zakázané používať počítače na tvorbu, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov s vulgárnym obsahom, pornografiou, urážlivých materiálov, či materiálov propagujúcich násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, a to i v rámci diskusných skupín.
 • Je zakázané navštevovať stránky, obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny softvér, neslušné výrazy, stránky, propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má učiteľ právo rozhodnúť, či je materiál na stránke kontroverzný)
 • Je zakázané vedome narúšať prácu ostatných užívateľov, napríklad hlasnými zvukmi z počítača alebo prostredníctvom počítačovej siete.
 • Je zakázané zvyšovať hlas a narúšať týmto prácu v učebni. V učebni je nevyhnutné dodržiavať zásady slušnosti.
 • Je zakázané bez súhlasu učiteľa meniť systémové nastavenia počítača.
 • Je zakázané poškodzovať myšku a klávesnicu nešetrným zaobchádzaním.
 • Je zakázané dotýkať sa monitora, skrinky počítača a akejkoľvek kabeláže (s výnimkou kábla k slúchadlám, myšky a klávesnice)
 • Je zakázané pokúšať sa preniknúť do iných sietí a počítačových systémov, pripojených na Internet, je zakázané hľadať cesty na získanie neoprávneného prístupu, snažiť sa získať cudzie heslá a informácie, smerujúce k nabúraniu iných systémov.
 • Používanie tlačiarne musí povoliť učiteľ.
 • Je zakázané prevádzkovať v sieti Internet činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi na území Slovenskej republiky a s morálnymi a etickými princípmi.
 • Je zakázané vynášať z učebne hardvér, softvér, kabeláž, knihy a ďalšie veci. Pri ukončení práce v učebni používateľ oznámi učiteľovi koniec svojej práce.
 • Pri ukončení práce je používateľ povinný odhlásiť sa a nechať svoje miesto v pôvodnom stave (uložiť slúchadlá, klávesnicu, podložku a myš)
 • Je zakázané pri počítačoch jesť alebo piť.

Doplnkové pravidlá pre používanie počítačov v čase mimo vyučovania

 • Počítačová učebňa je po skončení vyučovania využívaná ako študovňa. 
 • V prípade, že sú v učebni všetky počítače obsadené, môže používateľ požiadať o uvoľnenie počítača za účelom prípravy učebných materiálov (napríklad písanie si domácej úlohy vo Worde alebo príprava prezentácie).
 • Každý používateľ má právo využívať počítače rovnako. V prípade, že sa používateľ nemôže kvôli obsadeniu dostať do učebne, môže učiteľa požiadať o špeciálne jemu rezervovaný počítač.
 • Používateľ môže využívať počítače na Internet, Word, Excel, inú činnosť musí povoliť učiteľ, ktorý je prítomný.
 • Používateľ môže požiadať učiteľa o skenovanie, napaľovanie a tlačenie.
 • Používateľ si môže používať vlastné diskety alebo iné médiá na prenos dokumentov alebo programov.

Doplnkové pravidlá pre vyučovacie hodiny

 • Používateľ počas vyučovacej hodiny nesmie samovoľne pracovať s počítačom a musí sa riadiť pokynmi učiteľa.

Postihy pri porušení pravidiel

 • Používateľ hradí v plnej výške vedome spôsobenú hmotnú škodu.
 • Používateľovi sa dočasne, alebo dlhodobo zakáže v mimovyučovacom čase vstup do učebne.