Poplatky

Platby za ŠKD (školský klub detí)

„školné“ 23 €/ mesiac s trvalým pobytom mimo Starého Mesta18 €/mesiac s trvalým pobytom v Starom Meste. Výšku platieb určuje VZN č. 5/2012 MČ Staré Mesto. Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa.

Číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5683 4053

Platby MŠ (materská škola)

„školné“ 30 €/mesiac s trvalým pobytom mimo Starého Mesta25 €/mesiac s trvalým pobytom v Starom Meste. Výšku platieb určuje VZN č. 5/2012 MČ Staré Mesto. Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa.

Číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5683 4053

Školská jedáleň – platby za stravu

Cena sa skladá z položky na nákup surovín a položky na príspevok na réžiu podľa VZN č. 5/2012 MČ Staré Mesto. (potraviny + réžia = stravná jednotka/1 deň). Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa. 

  • MŠ – 1.34 + 0.5 = 1.84 ()
  • 1. stupeň – 1.16 + 0.5 = 1.66
  • 2. stupeň – 1.22 + 0.5 = 1.72

Číslo účtu: SK42 0200 0000 3500 3143 4012

Rodičovské združenie

Minimálna výška poplatku: 30 €/rok

  • Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ
  • Adresa: Škarniclova 1, 811 01 Bratislava
  • Číslo účtu rodičovského združenia: IBAN: SK1909000000000011472142

Identifikácia platby je meno dieťaťa a trieda  napr. 2.A je 21, 2.B je 22, 8.A je 81, 8.B je 82 atď.

Pin It on Pinterest