Poplatky

Platby za ŠKD (školský klub detí)

  • 40,- EUR/mesiac
  • 28,- EUR/mesiac za druhé dieťa umiestnené v ŠKD
  • 20,- EUR/mesiac za tretie a ďalšie dieťa umiestnené v ŠKD

  Výšku platieb určuje VZN č. 1/2023 MČ Staré Mesto. Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa a príslušný variabilný symbolVariabilný symbol do ŠJ a ŠKD je totožný, rozličné sú čísla účtov.

  Číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5683 4053

Platby MŠ (materská škola)

 • 90 EUR/mesiac s trvalým pobytom mimo Starého Mesta, za druhé dieťa s trvalým pobytom mimo Starého Mesta umiestnené v MŠ 63,- EUR/mesiac ,  za tretie a ďalšie dieťa s trvalým pobytom mimo Starého Mesta umiestnené v MŠ 45,- EUR/mesiac .
 • 55,- EUR/mesiac s trvalým pobytom v Starom Meste, 38,50 EUR/mesiac za druhé dieťa s trvalým pobytom v Starom Meste, 27,50- EUR za tretie a ďalšie dieťa umiestnené v MŠ s trvalým pobytom v Starom Meste. Trvalý pobyt v Starom Meste musí mať registrovaný aspoň jeden zákonný zástupca k 1. januáru predchádzajúceho roka. Výšku platieb určuje VZN č. 1/2023 MČ Staré Mesto. Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa.

Číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5683 4053

Školská jedáleň – platby za stravu

Cena stravného sa skladá z položky na nákup surovín:

 • 1.stupeň – 1,90 EUR
 • 2.stupeň – 2,10 EUR
 • MŠ – 2,30 EUR

Okrem toho zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu paušálne vo výške 12,- EUR za mesiac. Príspevok na réžiu uhrádza aj zákonný zástupca za stravníkov s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne.

Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa, a povinný variabilný symbol v zmysle zápisného lístka stravníka, ktorý mailom obdržali všetci rodičia žiakov našej školy. Variabilný symbol do ŠJ a ŠKD je totožný, rozličné sú čísla účtov.

Číslo účtu: SK42 0200 0000 3500 3143 4012

Rodičovské združenie

Minimálna výška poplatku príspevku do  OZ, ktorú si odsúhlasili a odhlasovali rodičia: 50 €/ 1 školský rok na každé dieťa. V tejto sume sú zahrnuté aj platby na hygienické potreby pre deti.

 • Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ
 • Adresa: Škarniclova 1, 811 01 Bratislava
 • Číslo účtu rodičovského združenia: IBAN: SK73 0900 0000 0051 7591 4130

Tento účet spravuje Rada rodičov, ktorú tvoria predsedovia tried z každej triedy a  rodičia a priatelia školy môžu naň platiť  okrem schváleného poplatku 50€ za žiaka/rok aj akékoľvek poplatky vo výške podľa vlastných možností a uváženia.

Identifikácia platby na tento účet je meno dieťaťa a trieda  napr. 2.A je 21, 2.B je 22, 8.A je 81, 8.B je 82 atď. Pri týchto platbách sa nepoužíva iný variabilný symbol.

 • 2% z Vašich daní môžete za rok 2023 poukázať priamo nášmu občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava, IČO: 173196170999 – bližšie informácie nájdete v časti Pomôžte svojej škole
 • Tento účet tak isto spravuje Rada rodičov, ktorú tvoria predsedovia tried z každej triedy.
 • Všetky peniaze z obidvoch účtov (okrem tých, ktoré idú na hygienické potreby pre deti) sa používajú na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie prostredia, v ktorom deti trávia väčšinu každého pracovného dňa.