Poplatky

.Platby za ŠKD (školský klub detí)

 •  40,- EUR/mesiac s trvalým pobytom mimo Starého Mesta.
 •  30,- EUR/mesiac s trvalým pobytom v Starom Meste.
 • 20,- EUR/mesiac za druhé dieťa umiestnené v ŠKD bez ohľadu na trvalý pobyt a 10,- EUR/mesiac za tretie a ďalšie dieťa umiestnené v ŠKD bez ohľadu na trvalý pobyt. 

Výšku platieb určuje VZN č. 6/2019 MČ Staré Mesto. Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa a príslušný variabilný symbol. Variabilný symbol do ŠJ a ŠKD je totožný, rozličné sú čísla účtov.

Číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5683 4053

Platby MŠ (materská škola)

 • 90 EUR/mesiac s trvalým pobytom mimo Starého Mesta, za druhé dieťa umiestnené v MŠ 67,50 EUR/mesiac s trvalým pobytom mimo Starého Mesta, 45,- EUR/mesiac za tretie a ďalšie dieťa umiestnené v MŠ s trvalým pobytom mimo Starého Mesta.
 • 45,- EUR/mesiac s trvalým pobytom v Starom Meste, 22,50 EUR/mesiac za druhé dieťa s trvalým pobytom v Starom Meste, 0,- EUR za tretie a ďalšie dieťa umiestnené v MŠ s trvalým pobytom v Starom Meste. Trvalý pobyt v Starom Meste musí byť dlhší, ako jeden rok. Výšku platieb určuje VZN č. 6/2019 MČ Staré Mesto. Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa.

Číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 5683 4053

Školská jedáleň – platby za stravu

Cena sa skladá z položky na nákup surovín a položky na príspevok na réžiu podľa VZN č. 6/2019 MČ Staré Mesto. (potraviny + réžia = stravná jednotka/1 deň). Pri platbách musí byť uvedené meno dieťaťa, nie rodiča alebo iného platiteľa, a povinný variabilný symbol v zmysle zápisného lístka stravníka, ktorý mailom obdržali všetci rodičia žiakov našej školy. Variabilný symbol do ŠJ a ŠKD je totožný, rozličné sú čísla účtov.

Číslo účtu: SK42 0200 0000 3500 3143 4012

Rodičovské združenie

Minimálna výška poplatku, ktorú si odsúhlasili rodičia: 30 €/rok

 • Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ
 • Adresa: Škarniclova 1, 811 01 Bratislava
 • Číslo účtu rodičovského združenia: IBAN: SK73 0900 0000 0051 7591 4130

Tento účet spravuje Rada rodičov, ktorú tvoria predsedovia tried z každej triedy a  rodičia a priatelia školy môžu naň platiť  okrem poplatku 30€ za rodinu/rok akékoľvek poplatky vo výške podľa vlastných možností a uváženia.

Identifikácia platby na tento účet je meno dieťaťa a trieda  napr. 2.A je 21, 2.B je 22, 8.A je 81, 8.B je 82 atď. Pri týchto platbách sa nepoužíva iný variabilný symbol.

 • 2% z Vašich daní môžete za rok 2020 poukázať priamo nášmu občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01 Bratislava, IČO: 173196170999 – bližšie informácie nájdete v časti Pomôžte svojej škole. 
 • Tento účet tak isto spravuje Rada rodičov, ktorú tvoria predsedovia tried z každej triedy.
 • Všetky peniaze z obidvoch účtov sa používajú na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu a skvalitnenie prostredia, v ktorom deti trávia väčšinu každého pracovného dňa.