História školy

 • Školu projektoval architekt J. Burjan v r. 1935.
 • 30. mája 1937 vtedajší ministerský predseda ČSR (predseda vlády ČSR) Dr. Milan Hodža slávnostne otvoril bránu našej školy, ktorá niesla jeho meno – Štátna ľudová škola Dr. Milana Hodžu. Na slávnosti sa zúčastnili miestostarosta Dr. František Kraus, starosta mesta Dr. Vladimír Krno, prednosta Dr. Ján Halla. Správcom a riaditeľom školy sa stal Vojtech Husárek. Škola vlastní dobový filmový dokument.
 •  apríli 1945 v budove sídlila Poľná vojenská nemocnica Sovietskej armády.
 • 6.októbra 1945 bola vytvorená Vzorná škola ľudová a meštianska. Škole bola tiež určená funkcia cvičnej školy pre Pedagogickú akadémiu.
 • 12.marca 1946 sa v škole začalo stravovanie z akcie, ktorú pre deti v Československu zriadila šľachetná Američanka missis Gates.
 • V roku 1947 bola otvorená v Bratislave Pedagogická fakulta, ktorej Dekanátbol umiestnený v našej budove. Tu sa konali aj doškoľovacie kurzy pre učiteľov, ktoré prebiehali v sobotu a nedeľu.
 • 21. apríla 1948 bol zmenený názov tunajšej školy podľa zákona č. 95 / 1948 na III. národná a stredná škola v Bratislave, Palisády 20/b.
 • Dňa 1. júna 1949 dostala škola pomenovanie Národná škola Petra Jilemnického.
 • V šk. roku 1949/50 bola naša škola rozdelená na dve samostatné školy: Národná škola Petra Jilemnického /riaditeľ Samuel Brnák/ a III.stredná škola /pôvodný riaditeľ p. Lichardus.
 • 18. septembra 1951 bola zlúčená III. národná škola P. Jilemnického a III. stredná škola pod spoločnú správu pod názvom I. deväťročná škola, Bratislava, Palisády 20/b. Národná škola mala 10 tried a stredná 8 tried.
 • Od 1. septembra 1951 vznikla Družina mládeže, ktorá prevzala na seba starostlivosť o deti zamestnaných matiek
 • Z novín čítame: „Večný sneh a veľké ľadovce boli mojou dávnou túžbou, povedal bratislavský horolezec 18 ročný Ferko Kele, ktorý je horolezcom od svojich 12 rokov. Ako 14 ročný bol nominovaný do reprezentačnéhodružstva čs. horolezcov. F. Kele je študentom – v tomto roku budematurovať na III. jedenásťročnej škole P. Jilemnického na Palisádach.18.8.1955 vystúpil spolu s Andrášim a Lehotským na Mont Blanc.
 • Od 1. januára 1957 nesie škola nový názov Jedenásťročná stredná škola.
 • Pre nedostatok miesta v hlavnej školskej budove bola vybudovaná pri Elektrotechnickej škole na Zochovej ulici „školička“ s dvoma triedami. Boli tam umiestnené prvé a druhé ročníky národnej školy.
 • V júni 1957 navštívili našu školu spisovatelia M. Figuli, K. Bendová a Ľ. Zúbek.
 • V šk. roku 1958/59 posledný raz maturovali u nás absolventi maturitných ročníkov večerného štúdia
 • Pre všetky stupne boli zavedené okrem povinných hodín telesnej výchovy aj krúžky športových hier. Škola sa zapájala do športových súťaží vo volejbale, basketbale, športovej gymnastike, ľadovom hokeji, futbale, cyklistike, cezpoľnom behu.
 • V šk. roku 1962/63 v našej budove ostala len ZDŠ, vedenie ostalo nezmenené. V 1.- 5. roč. sa vyučovalo na dve smeny. V škole pracovalo 18 záujmových krúžkov a 42-členný spevácky zbor.
 • Školský rok 1968/69 sa začal zamimoriadne zložitých udalostí, keď areál hradu bol obsadený ťažkými zbraňami. Novinkou bolo zavedenie 5-dňových pracovných týždňov, jednosmenné vyučovanie sa začalo prvýkrát v septembri 1971.
 • Vr. 1973 došlo k zlúčeniu ZDŠ na Podjavorinskej a Zochovej. Žiaci 1. stupňa a školskej družiny sídlia na Podjavorinskej ulici a žiaci 2. stupňa na Palisádach.
 • Šk. rok 1990/91 v rámci demokratizácie boli posilnené právomoci riaditeľov škôl najmä v oblasti organizácie školy, riadenia a kontroly výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Po voľbách v r. 1990 sa zrušili Národné výbory, odbory školstva a boli zriadené školské správy, bola zrušená Pionierska organizácia.
 • Vedenie školy po prerokovaní Radou rodičov a Pedagogickou radou mohlo vybrať učebný variant s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 3. ročníka. V našej škole sa začal vyučovať anglický, nemecký jazyk a od 5. ročníka pribudol francúzsky a ruský jazyk. Do škôl sa vrátilo vyučovanie náboženstva.
 • Prípisom MŠ, mládeže a športu č. 3244 / 1990 zo dňa 28. 1. 1991 sa zrušil čestný názov školy ZŠ P. Jilemnického a súhlasilo s názvom ZŠ Palisády.
 • V šk. roku 1991/92 sa prvýkrát uskutočnila škola v prírode v Grécku, kde 34 detí pobudlo dva týždne na pobreží mora. Pokračovalo sa aj vďalších aktivitách ako: plavecký výcvik, dopravný a lyžiarsky výcvik,  olympiády /matematická, fyzikálna, chemická, biologická, v cudzích jazykoch/, pytagoriáda, telovýchovné a spevácke súťaže, návštevy divadelných a filmových predstavení.
 • Od r. 1992 žiaci piatych a šiestych ročníkov navštevujú Paríž, kde počas 5 dní spoznávajú svetoznáme kultúrne a historické pamiatky
 • V r. 1992 sme nadviazali družobný kontakt so školou v Anglicku v meste Bristol, žiaci si prostredníctvom listov a fotografií navzájom približujú život v školách a spoznávajú históriu a súčasnosť svojich miest.
 • Od šk. roku 1993/94 sa naši žiaci zapájajú do novovzniknutých súťaží:“Európa v škole, Ekologická olympiáda, Literárny Kežmarok….“
 • 3. septembra 2002 bol škole slávnostne prinavrátený čestný názov Základná škola Dr. Milana Hodžu za prítomnosti predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a ďalších významných osobností spoločenského, politického a kultúrneh oživota.
 • V novom školskom roku 2003/2004 k nám bola pripojená Materská škola zo Zochovej ulice, ktorá sídli v budove na Podjavorinskej ulici.