Brožúrka – zborník vydaný pri príležitosti 80. výročia ZŠ s MŠ Milana Hodžu

POHĽAD DO MINULOSTI

V roku 60. výročia – 1997
Pred 20 rokmi, keď sme si pripomínali 60. výročie založenia našej školy, som sa po 13 rokoch pôsobenia v našej škole a šiestich rokoch vo funkcii riaditeľky pozerala dopredu s odhodlaním smerovať veci k lepšiemu. Bolo 8 rokov po revolúcii, veci sa menili, hovorilo sa viac o etike, prosociálnosti, o humanizácii výchovy a vzdelávania. Zmeny, ktoré sa udiali, zasiahli aj do hierarchie hodnôt, štýlu života, vzťahov medzi ľuďmi, ovplyvnili život jednotlivcov, rodín i celej spoločnosti. Ľudia s nádejou na lepší život pozerali do budúcnosti. V škole sa už vyučovali cudzie jazyky ako angličtina, nemčina, francúzština. Ale do spoločnosti sa začali vkrádať aj deformácie, vyplývajúce z nesprávnej interpretácie pojmov demokracia a sloboda, práva a povinnosti, na ktoré sme vtedy neboli pripravení. Našťastie už vtedy boli v škole múdri pedagógovia, ktorí si uvedomovali, že dobrý učiteľ so správnou dávkou autority, s nadčasovým chápaním humanizmu a etických noriem nepodliehajúcim ideológiám, môže vytvoriť pre deti prvú záchrannú sieť tým, že predstavuje pre nich vzor etického správania a prirodzenej ľudskosti. A nesmie poľaviť z náročnosti na deti ani na seba. A to sa aj na ďalších 20 rokov existencie našej školy stalo kľúčovým východiskom pre dosahovanie veľmi slušných výsledkov vo výchove aj vzdelávaní a vysokej úrovne našej školy.

V roku 70. výročia – 2007
Učiteľský zbor sa neustále vyvíjal, formoval, ľudia prichádzali, odchádzali, zostávali, do života sme každý rok vyprevadili desiatky absolventov najlepšie, ako sme vedeli. Možno sa to z dnešného pohľadu nezdá také dôležité, ale my sme za kľúčovú pre vytvorenie kultúrneho prostredia v škole považovali aj rekonštrukciu dezolátnych sociálnych zariadení. Podarilo sa. Sme radi. Máme s čím porovnávať. Aj takéto obyčajné veci mali vplyv na celý chod a atmosféru školy. Keď nám zriaďovateľ dal zrekonštruovať školský dvor, ktorý sme predtým mohli používať len tak, že žiaci dostali do rúk kladivá a rozbíjali spolu s učiteľmi asfaltové bubliny, považovali sme to priam za zázrak. Odrazu k budove na rohu Palisád a Škarniclovej pribudol nádherný areál so športovou aj oddychovou zónou, deti sa tešili z prestávok, z vyučovania telesnej výchovy aj zo športových krúžkov na školskom dvore. Ba podaril sa nám na tú dobu husársky kúsok, na ktorý sme pyšní dodnes a ktorý začal novú éru v spôsobe vyučovania v našej škole. S pomocou rodičov, sponzorov a nadšenej dobrovoľníckej práce našich zamestnancov a priateľov školy sme vybudovali a zriadili počítačové a multimediálne učebne s najmodernejším vybavením, s jedinečným technickým riešením a s pripojením školskej siete na vysokorýchlostný internet z akademickej dátovej siete SANET. Vyučovanie informatiky sa začalo na vysokej úrovni a IKT sa včlenilo do vyučovania aj na iných predmetoch. Každý žiak aj učiteľ si môže sadnúť zaktorýkoľvek počítač, prihlásiť sa svojím menom a heslom a má pred sebou svoj profil. Každé popoludnie sú počítačové učebne k dispozícii žiakom s učiteľským dozorom..

V roku 80. výročia – 2017
Technické problémy historických budov a ich riešenia sú beh na dlhé trate. Dlho sme bojovali o výmenu pôvodných železných okien ešte z roku 1937. Podarilo sa. A neskôr aj v budove na Podjavorinskej. Zvládli sme aj rekonštrukciu kotolní v obidvoch budovách. No a deti sa dočkali aj moderného chemického laboratória. Chémia sa stala obľúbeným predmetom.

Prečítajte si celý zborník v PDF

NA STIAHNUTIE
[ddownload id="30978" style="link" class="download-class" text="%title% - %ext% (%filesize%)" ]
Share This