Školská špeciálna pedagogička

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) poskytuje starostlivosť školská špeciálna pedagogička, ktorá je súčasťou inkluzívneho tímu v našej škole. Jej odbornú a pedagogickú činnosť upravuje §24 zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Školská špeciálna pedagogička v našej škole poskytuje:

  • individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
  • súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.

Školská špeciálna pedagogička taktiež kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov, spolupodieľa sa na vytváraní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP), dohliada na používanie odporúčaných kompenzačných pomôcok a zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Mgr. Mária Mikolášová

mikolasova@zsmh.sk

Konzultačné hodiny pre rodičov: každý deň po individuálnej dohode e-mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo školy

Kancelária: 2. stupeň (Škarniclova 1), 1. poschodie vpravo, na konci chodby

Mgr. Rita Zvončeková Kovárová

zvoncekova.kovarova@zsmh.sk

Konzultačné hodiny pre rodičov: každý deň po individuálne dohode e-mailom alebo telefonicky na riaditeľstvo školy

Kancelária: 1. stupeň (Podjavorinskej 1)

 

Školská integrácia

Školská integrácia sa v našej škole realizuje podľa školského zákona č. 245/2008. Integrovaný žiak je začlenený v bežnej triede spolu s ostatnými žiakmi školy a je vzdelávaný  podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v materskej, základnej alebo strednej škole môže byť vzdelávaný formou školskej integrácie, ak mu príslušné poradenské zariadenie (zaradené v sieti MŠVVaŠ) po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (školskej integrácii) na základe diagnostikovaných ŠVVP. Zákonný zástupca podá písomne žiadosť o vzdelávanie formou individuálneho začlenenia žiaka v bežnej triede. Žiadosť nájdete tu: [ddownload id=“32135″]

Pre žiakov so ŠVVP s poruchami učenia je v našej škole zabezpečená špeciálnopedagogická podpora prostredníctvom predmetu Rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), ktorý je v súlade so Vzdelávacím programom pre žiakov s vývinovými poruchami učenia. Predmet sa uskutočňuje individuálnou alebo skupinovou formou na základe špecifických potrieb integrovaných žiakov.