Školský poriadok ZŠ s MŠ Milana Hodžu

podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I. Dochádzka žiakov do školy

Žiaci sú povinní prichádzať na vyučovanie včas, na prvú vyučovaciu hodinu majú byť o 7:55 vo svojej triede. Treba počítať s časovou rezervou na prezutie a odloženie zvrškov, čo môžu stihnúť len vtedy, keď vchádzajú do budovy najneskôr o 7:50Upozorňujeme rodičov aj žiakov, že škola sa zamyká o 7:55 a vstup po tomto termíne je možný až o 8:10 so zápisom vymeškaných minút do dochádzky. Oneskorené príchody bez vážneho dôvodu sú narušením vyučovania a budú sa viesť v evidencii dochádzky ako neospravedlnené. Minúty za vymeškané neospravedlnené príchody sa na konci klasifikačného obdobia spočítajú. Za každých 45 minút vymeškaných neospravedlnených príchodov bude žiakovi udelená jedna neospravedlnená hodina a príslušné výchovné opatrenie.

Žiaci sú povinní dodržiavať povinnú školskú dochádzku, každú neprítomnosť na vyučovaní a neskorý príchod musia neodkladne rodičia alebo zákonní zástupcovia v záujme bezpečnosti dieťaťa nahlásiť triednemu učiteľovi vopred písomne mailom, cez Edupage alebo telefonicky na t. č. 54411323 pre žiakov 2.stupňa a 54411588 pre žiakov 1. stupňa.

Po ukončení neprítomnosti treba ihneď pri nástupe do školy priniesť písomné ospravedlnenie od rodičov. Žiadame rodičov, aby dodržali úradnú formu pre ospravedlnenie a na papieri minimálne vo formáte A5. Rodičia môžu absenciu žiaka ospravedlniť aj prostredníctvom elektronickej ospravedlnenky cez EduPage.

Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží žiak alebo zákonný zástupca potvrdenie od lekára bezodkladne po návrate do školy.

Upozorňujeme rodičov, že zamestnanci školy nepodávajú žiakom žiadne lieky a liečivá.

Pri podozrení, že opakovaná neprítomnosť žiaka na vyučovaní je neopodstatnená, môže škola žiadať od rodičov potvrdenie od lekára aj za jednodňové a kratšie absencie. Neospravedlnenú neprítomnosť, prípadne podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky, škola hlási príslušnému sociálnemu odboru v mieste bydliska žiaka, zriaďovateľovi a pri vyššom počte hodín aj polícii. Od počtu neospravedlnených hodín závisí, či sa to bude posudzovať ako priestupok alebo až trestný čin zákonného zástupcu.

Pri absencii žiaka (aj ospravedlnenej) na 30% vyučovacích hodín v rámci klasifikačného obdobia prehodnotí nutnosť komisionálneho preskúšania príslušný vyučujúci predmetu, pričom kladie dôraz na počet a váhu absolvovaných hodnotených čiastkových podkladov (previerky, projekty, ústne odpovede).

V odôvodnených prípadoch z vážnych rodinných dôvodov je možné vopred písomne požiadať o uvoľnenie dieťaťa riaditeľku školy s písomne doloženým odporúčaním triedneho učiteľa. Dodatočné oneskorené ospravedlnenia škola neakceptuje.

Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení v súlade so základnými zásadami slušného správania a v súlade s hygienickými a mravnými normami našej spoločnosti. Žiak prichádza do školy a na školské podujatie primerane a čisto upravený. Vylučujú sa neprimerane krátke odevy a neprimerane veľké výstrihy, odhalená brušná časť tela, neprimerane nízky pás nohavíc, odhaľujúci intímne časti tela, neprimerane roztrhané nohavice, odevy s aplikáciami a nápismi, ktoré sú proti spoločenskej etike – prezentujú agresivitu, rasizmus, násilie, majú hanlivý či neslušný obsah, s politickým motívom alebo dvojzmyselným obsahom. V škole je neprípustná výrazne viditeľná úprava dekoratívnou kozmetikou tváre a nápadných, netransparentných farebných a tmavých lakov na nechty, výrazných neprirodzených  farieb na vlasy, umelých nechtov, piercingu a tetovania…).

II. Príchod žiakov do školy

Vyučovanie sa začína o 8:00 hod., nultá hodina 7:10.  Žiaci vchádzajú do budovy od 7:40. Žiaci sú povinní byť najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania v triede, v ktorej sa im vyučovanie začína.

Ranný ŠKD funguje na 1. stupni od 6:45 do 7:40.

Žiadame rodičov, aby nevstupovali do budov školy mimo vopred dohodnutých konzultácií, neodprevádzali dieťa do triedy a nenarúšali vyučovací proces.

III. Správanie žiakov na vyučovaní a počas výchovnej činnosti

Žiaci sa správajú počas vyučovania disciplinovane, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť spolužiakov, neobmedzujú svojím konaním práva ostatných osôb, ktoré sa zúčastňujú na výchove a vzdelávaní. Medzi naše základné požiadavky na správanie našich žiakov a všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov patrí, že za žiadnych okolností nesmú používať vulgárne výrazy a gestá. Za samozrejmé považujeme aj príkladné správanie rodičov na pôde školy a pri výchove detí.

Žiaci sú povinní dodržiavať zásady slušného správania a spoločenskej etikety, k čomu patrí automaticky pozdraviť sa ako prvý dospelým osobám v budove školy a na školských akciách, kultivovane sa vyjadrovať, používať výrazy ako ďakujem, prosím a dodržiavať od iných osôb dištančnú vzdialenosť. U žiakov 2. stupňa je nevhodné a neprípustné držať sa za ruky a porušovať intímnu zónu dotykmi.

Je neprípustné, aby po zazvonení na hodinu žiaci behali po triede, prípadne vybiehali na chodbu. Po zazvonení je povinný každý žiak sedieť na svojom mieste a mať pripravené všetky pomôcky na aktuálnu vyučovaciu hodinu.

Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. Vyučujúci zváži čo najobjektívnejšie, či uzná dôvody, pre ktoré sa žiak ospravedlňuje.

Prezuvky musia mať všetci žiaci ortopedické otvorené. Na 1. stupni s pevnou pätou.

Z bezpečnostných dôvodov je zakázané používať v škole kolieskové korčule, tenisky s kolieskami, skateboardy, kolobežky a bicykle.

Výnimku majú žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí môžu využiť pri doprave do školy skladaciu kolobežku (nie elektrickú) alebo skejtbord. Kolobežka a skejtbord sa v priestoroch školy a na schodisku pred školou nesmú používať, žiaci musia kolobežku zložiť a zo skejtbordu zostúpiť na chodníku pred školou. Upozorňujeme, že zariadenia sa musia vmestiť do žiackej skrinky, kde ich žiak hneď po príchode do školy uloží, vyberá ich až pri odchode zo školy a používa ich až na chodníku pred školou. Kolobežka a skejtbord, ktoré sa do skrinky nevmestia, nesmú byť odložené v žiadnych priestoroch školy. Kolobežka ani skejtbord nepodliehajú poisteniu školských pomôcok, prípadné poškodenie iným žiakom zákonní zástupcovia riešia mimo školy.

Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov. Zakazujú sa im všetky zdraviu škodlivé činnosti, a to aj v minimálnom množstve, napr. fajčenie (vrátane elektronických cigariet, žuvacieho tabaku), pitie alkoholických nápojov (vrátane nealkoholického piva, radlera), používanie drog a omamných látok, tabakových výrobkov, nápojov obsahujúcich kofeín, energetických nápojov. Žiaci nesmú hrať hazardné hry. Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie (napr. nože, boxery, dýky, výbušniny, petardy, balenia slzotvorného plynu alebo rôznych zápachov, akékoľvek zbrane alebo ich atrapy, cigarety (vrátane elektronických a žuvacieho tabaku), iné tabakové výrobky, zapaľovače, zápalky, drogy, alkohol (vrátane nealkoholického piva, radlera), ale aj erotické časopisy, literatúru podporujúcu extrémizmus, nacizmus, xenofóbiu, násilie a pod.). V škole sú zakázané žuvačky. 

Ak si žiaci prinesú do školy predmety, ako napr. mobilný telefón, iné digitálne zariadenie alebo príslušenstvo k digitálnemu zariadeniu, cennosti a väčšie sumy peňazí a pod., škola za ich stratu alebo zničenie nenesie zodpovednosť.

Žiak nesmie v škole bez výslovného súhlasu učiteľa použiť mobilný telefón alebo iné digitálne zariadenia (smartfón, tablet, notebook…) ani príslušenstvo k týmto zariadeniam (smart hodinky, slúchadlá – ani bezdrôtové, bluetooth reproduktor a i.) počas celého vyučovania a výchovnej činnosti, vrátane prestávok. Mobilný telefón a iné digitálne zariadenia musia byť vypnuté a odložené v školskej skrinke (na 1. stupni v školskej taške)Učiteľ pri nerešpektovaní zákazu používania žiakovi mobilný telefón, iné digitálne zariadenie a príslušenstvo k zariadeniu odoberie a vráti až po vyučovaní. V prípade opakovaného porušovania tohto zákazu sa spomínané zariadenia odovzdajú rodičovi. Mobilný telefón v nijakom prípade nenahrádza kalkulačku.

Žiaci majú prísne zakázané zhotovovať v priestoroch školy a na školských akciách akékoľvek zvukové alebo obrazové záznamy bez výslovného povolenia od vyučujúceho.

Žiaci sú povinní nosiť si do školy všetky školské pomôcky a učebnice, ktoré potrebujú na vyučovanie, vrátane vždy čistého športového úboru na TV (biele tričko, tenisky s bielou podrážkou), ktorý si môžu nechávať v uzamknutej šatni alebo v  skrini v triede, ale musia pravidelne dbať o jeho čistotu. Dlhé vlasy majú na hodinách TV upravené pevným zopnutím, napr. vlasovou gumičkou. Z bezpečnostných dôvodov na hodiny TV nenosia hodinky, náramky, náušnice a retiazky, nevyhnutná je primeraná úprava nechtov.

Ak žiak nosí dioptrické okuliare, rodič písomne deklaruje súhlas s ich nosením počas športových aktivít dieťaťa.

Uvoľňovanie z posledných hodín TŠV je možné len na základe žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia o členstve v oficiálne registrovanom športovom klube (nie športovom krúžku).

Žiaci aj na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, ŠVP, LVK rešpektujú pokyny pedagogických pracovníkov a dodržujú po celý čas školský poriadok, pokyny pre návštevníkov inštitúcií, ktoré navštívia, domový poriadok zariadenia, v ktorom sú ubytovaní a prepravný poriadok spoločnosti, ktorá zabezpečuje dopravu. Pri žiakoch s problémovým správaním a disciplínou prehodnotí škola účasť konkrétneho žiaka na jednotlivých akciách organizovaných školou, napr. ŠvP, LVK, školské výlety, exkurzie a pod.

Žiak môže počas vyučovania opustiť triedu, telocvičňu alebo pracovné miesto len so súhlasom učiteľa.

Okrem uvedených bodov sa žiaci v odborných učebniach riadia ich príslušným prevádzkovým poriadkom.

Pravidlá on-line výučby pre žiakov ZŠ s MŠ Milana Hodžu

On-line výučba je forma výučby na diaľku. Počas on-line  vyučovacej hodiny ide o vyučovací proces, ktorý sa riadi nasledujúcimi pravidlami:

 1. Žiak má byť pripravený na vyučovaciu hodinu aspoň 3 minúty pred jej začiatkom. Má pripravené všetky potrebné pomôcky.
 2. On-line vyučovaciu hodinu začína vždy učiteľ, nie žiak.
 3. Počas on-line vyučovacej hodiny alebo konzultácie by sa v okolí žiaka nemali nachádzať rušivé vplyvy (telefón, televízia, rádio, iné osoby zasahujúce do vyučovacieho procesu…).
 4. Žiak opúšťa priestor, v ktorom sa zúčastňuje na on-line vyučovacej hodine alebo konzultácii, len po dohode s učiteľom.
 5. Na vyučovacej hodine pracuje podľa pokynov učiteľa.
 6. Počas vyučovacej hodiny nevykonáva inú činnosť, než tú, ktorú mu zadal učiteľ.
 7. Žiak má počas vyučovacej hodiny zapnutú kameru, pokiaľ vyučujúci neurčí inak.
 8. Nekomunikuje so spolužiakmi ústne ani prostredníctvom písomnej konverzácie bez vyzvania alebo dovolenia učiteľa.
 9. Riadi sa pravidlami slušného správania podľa platného schváleného školského poriadku, ich porušovanie má rovnaké dôsledky, ako porušovanie pravidiel v škole.
 10. Počas vyučovacej hodiny má vypnutý mikrofón (prípadne iné zariadenia podľa pokynov učiteľa) a zapína ho iba vtedy, keď ho učiteľ vyzve odpovedať, alebo keď sa potrebuje niečo opýtať a dá to najavo učiteľovi, ktorý mu dá slovo.
 11. Správa sa disciplinovane, nevyrušuje učiteľa a spolužiakov nevhodnými prejavmi alebo nerešpektovaním pravidiel.
 12. V prípade, že žiak nedodržiava pravidlá, narúša vyučovaciu hodinu, rieši to učiteľ vypnutím žiaka z on-line hodiny.
  Neúčasť na hodine z tohto dôvodu bude evidovaná ako neospravedlnená.
 13. V súlade so školským poriadkom je, samozrejme, prísne zakázané zhotovovať obrazové a zvukové záznamy z on-line vyučovacích hodín a konzultácií v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Tieto pravidlá boli vypracované s cieľom zabezpečiť efektívnu prácu učiteľa a žiakov počas on-line vyučovacích hodín a konzultácií. S pravidlami on-line výučby sa musí oboznámiť každý žiak, ktorý sa na nej zúčastňuje.

IV. Správanie žiakov cez prestávky a cez voľný čas v škole

Malá prestávka slúži na použitie WC, umytie rúk, na konzumáciu jedla a pitný režim v triede, na odloženie pomôcok z predchádzajúcej vyučovacej hodiny a prípravu pomôcok na ďalšiu hodinu. Malú prestávku okrem použitia WC trávia žiaci spravidla v triede, v prípade potreby konzultáciou s učiteľmi, čo ich neoslobodzuje od povinnosti mať upratané svoje miesto a pripravené pomôcky na ďalšiu hodinu.

Žiaci trávia prestávku v súlade so zásadami slušného správania, bez kriku a kultúrne.

V priestoroch WC sa žiaci zdržujú len nevyhnutne potrebný čas, neplytvajú dezinfekčnými prostriedkami a hygienickými potrebami, svojím správaním nesmú ohroziť svoju bezpečnosť ani bezpečnosť iných.  Počas všetkých prestávok sa riadia pokynmi službukonajúcich učiteľov.

Žiaci netolerujú nevhodné správanie svojich spolužiakov. V prípade závažného porušovania školského poriadku sú povinní primerane zasiahnuť alebo problém nahlásiť pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi školy. 

Je neprípustné, aby žiaci:

 • manipulovali s akýmikoľvek vecami a skrinkami spolužiakov bez ich súhlasu
 • sadali si na radiátory
 • posedávali a váľali sa na zemi, na schodoch, prípadne na chodbách
 • bezdôvodne vchádzali do iných tried
 • prechádzali z jedného poschodia na iné bez súhlasu dozorkonajúceho učiteľa
 • naháňali sa po triede, chodbách a neprimerane hlučne sa správali
 • kupovali a predávali v priestoroch školy medzi sebou akýkoľvek tovar
 • objednávali do priestorov školy akýkoľvek tovar
 • hrali cez prestávku futbal s loptou, ktorá môže rozbiť sklo a spôsobiť úraz
 • hádzali si v triede loptu alebo iný predmet, ktorý môže rozbiť sklo a spôspbiť úraz
 • manipulovali s oknami a žalúziami
 • manipulovali s elektrickými zásuvkami a zapájali do nich elektrické zariadenia
 • manipulovali s ventilmi radiátorov
 • nakláňali sa nebezpečným spôsobom cez zábradlie na schodisku.

Ak sa žiaci počas vyučovania sťahujú do odbornej učebne, prípadne do telocvične, urobia to najskôr 1 minútu pred ukončením prestávky a na vyučujúcich čakajú v tichosti na dohodnutom mieste mimo prízemia. Pred odchodom z triedy si uložia všetky veci do tašky, lavice nechávajú čisté. Do odbornej učebne vchádzajú výlučne spolu s vyučujúcim. Žiaci 1. stupňa sa sťahujú do inej učebne vždy spolu s vyučujúcim.

Je zakázané zdržiavať sa cez prestávky v priestoroch prízemia, vrátane priestorov jedálne a chodby pred jedálňou bez prítomnosti vyučujúceho.

Vstup žiakov do kabinetov a priestorov, vyhradených pre učiteľov, je povolený len v prítomnosti učiteľa. Po pomôcky chodí len žiak, ktorého určil príslušný vyučujúci.

Žiaci sú povinní správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušovali zásady slušnosti, zachovávali úctu k starším spoluobčanom a neporušovali mravné normy spoločnosti a spoločenskej etikety. Samozrejmosťou je, že uvoľnia miesto na sedenie v prostriedkoch MHD starším osobám, tehotným ženám a zdravotne postihnutým.

Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, priameho aj nepriameho šikanovania a kyberšikanovania, rasizmu a znevažovania iných fyzickou alebou psychickou formou. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne. Za priame prejavy šikanovania sa považujú: fyzické útoky, slovná agresia (urážky, nadávky, zosmiešňovanie, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie), odcudzenie veci, ničenie a manipulácia s majetkom, násilné a manipulatívne príkazy, zneužitie osobných údajov/fotografií, šírenie nepravdivých informácií, kyberšikanovanie (zneužite informačno-komunikačných technológií – najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie). Za nepriame prejavy šikanovania sa považujú: ohováranie, osočovanie, ignorovanie, prehliadanie, zámerné vyčleňovanie z kolektívu, urážlivé a posmešné odkazy, obrázky znevažujúce žiakov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov školy,  nedobrovoľné vystavovanie agresívnym situáciám.

Žiaci sú povinní:

 • spory so spolužiakmi riešiť bez použitia fyzickej sily a dohodnúť sa s nimi priateľsky podľa zásady: “Hovorme spolu, nebime sa“
 • netolerovať šikanovanie, neprizerať sa ani jeho náznakom, ale slovne zasiahnuť a zavolať na pomoc dospelého
 • nenútiť iných, aby sa zúčastňovali na hre, keď nechcú, neumlčovať a neponižovať nikoho, uznávať druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo znevýhodnenie
V. Oslovenie a pozdravy

Ku všetkým zamestnancom školy – pedagogickým aj prevádzkovým – a ku všetkým návštevám sa žiaci správajú zdvorilo. Žiaci používajú voči všetkým zamestnancom a dospelým osobám oslovenie pán/pani. Žiaci všetkým zamestnancom školy vykajú. Ani zamestnanec školy nemôže deťom navrhnúť, aby mu tykali. Výnimku tvoria žiaci, ktorí sú s učiteľmi v príbuzenskom vzťahu. Samozrejmou súčasťou zdvorilého správania je pozdrav. Žiaci sa pozdravia ako prví dospelým zamestnancom školy a ďalším dospelým osobám v škole a na školských akciách. Zdvorilo sa žiaci správajú aj pri vzájomnej komunikácii medzi sebou.

Ak počas vyučovania vstúpi do učebne dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tak, že sa postavia, sadnú si len na pokyn učiteľa. Nevstanú len v prípade, ak dostanú pokyn od dospelej osoby, ktorá vstúpila do učebne, aby nevstávali. Rovnako zdravia aj pri odchode dospelej osoby.

VI. Odchod žiakov zo školy

Pred skončením vyučovania, prípadne počas pobytu dieťaťa v ŠKD, platí absolútny zákaz vychádzania žiakov z budovy a areálu školy bez sprievodu učiteľa, vychovávateľa alebo rodiča. Výnimku tvorí odchod žiaka k lekárovi na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú je žiak povinný doručiť vopred pred odchodom svojmu triednemu učiteľovi do vlastných rúk, v prípade neprítomnosti triedneho učiteľa na pracovisku odovzdajú písomnú žiadosť rodiča vyučujúcemu v zborovni.

Pri odchode zo školy žiaci zdvihnú stoličky, vyčistia lavice a zem od odpadkov a papierov, v laviciach nič nenechávajú, opustia triedu na pokyn vyučujúceho.

Po skončení vyučovania, ŠKD alebo inej plánovanej činnosti, ktorú odsúhlasili rodičia, napr. krúžky, odídu žiaci ihneď domov, nezhromažďujú sa pred školou, ani v jej okolí. Rodičov žiadame, aby dôsledne kontrolovali príchod svojho dieťaťa domov a náplň jeho voľného času.

Po prevzatí dieťaťa z ŠKD a MŠ opúšťa dieťa spolu so sprevádzajúcou osobou areál školy, nezdržiavajú sa ani v priestoroch školského dvora. Ak rodičia potrebujú konzultáciu s vychovávateľkou, dohodnú si ju v čase mimo jej priamej výchovnej činnosti. Upozorňujeme rodičov, že po odchode z ŠKD sa už dieťa v daný deň do klubu nevracia. 

VII. Povinnosti týždenníkov a pomocných dozorov

Týždenníkov menuje triedny učiteľ na celý týždeň. Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe.

 • Zodpovedajú za celkový poriadok.
 • Dbajú o to, aby v triede bola na každú vyučovaciu hodinu čistá tabuľa a kriedy.
 • Na začiatku každej vyučovacej hodiny nahlásia vyučujúcemu mená neprítomných žiakov.
 • Po skončení poslednej vyučujúcej hodiny umyjú tabuľu a spolu s vyučujúcim poslednej hodiny v rozvrhu skontrolujú stav poriadku v triede.

Prípadné žiacke dozory sú v kompetencii dozorkonajúceho učiteľa, žiaci ich vykonávajú aktívne, správajú sa slušne a príkladne, sú pomocníkmi učiteľa, ktorý vykonáva dozor a riadia sa jeho pokynmi.

VIII. Správanie v školskej jedálni

Žiaci 2. stupňa obedujú po 4. a 5. vyučovacej hodine podľa aktuálneho rozvrhu. Žiaci 1. stupňa obedujú podľa osobitného harmonogramu spolu s vyučujúcimi a vychovávateľkami ŠKD.

Žiaci sa v jedálni správajú slušne, stolujú v tichosti, po zjedení obeda odnesú k okienku všetky použité taniere, príbory, misky, poháre a zbytočne sa nezdržujú ani v jedálni, ani v priľahlej chodbe. Ako slušní ľudia pri okienku v jedálni pozdravia a poďakujú. Rešpektujú pokyny zamestnankýň školskej kuchyne a službukonajúcich učiteľov.

Žiak dostane obed len na základe potvrdenia o zaplatení stravného vopred.

IX. Starostlivosť o školský majetok

Žiaci sú povinní zaobchádzať šetrne s učebnicami a so školským majetkom (napr. nábytok, steny, priestory WC, budova školy, školský dvor a pod.). Každé poškodenie školského majetku a učebníc sú povinní nahradiť rodičia žiaka, ktorý škodu spôsobil. Poškodenú či stratenú učebnicu žiadame nahradiť. Učebnice musia byť povinne podpísané a obalené. 

V prípade zničenia školského nábytku žiadame úplnú náhradu – zakúpenie rovnakého nábytku, aký bol zničený. Ak rodič alebo zákonný zástupca neakceptuje upozornenia o náhrade škody, triedny učiteľ vypíše škodový protokol, ktorý sa odosiela na príslušné oddelenie polície.

Ak sa nezistí vinník, škola je nútená požiadať všetkých rodičov kolektívu, aby pomohli škodu odstrániť, pretože finančné prostriedky, ktorými disponujeme, nepokrývajú ani nutné výdavky na prevádzku školy.

Úmyselné poškodenie majetku je považované za vandalizmus a bude posúdené ako závažné porušenie školského poriadku.

X. Zdravotná starostlivosť

Žiaci si prinesú hygienické potreby a pravidelne ich používajú. Zvláštny dôraz kladieme na povinnosť umývania rúk po použití WC a pred jedlom.

Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny vyplývajúce z aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s epidemiologickými opatreniami prevencie šírenia ochorenia Covid-19.

Žiak je povinný zahlásiť akýkoľvek, aj malý úraz alebo nevoľnosť učiteľovi, ktorý koná dozor, triednemu učiteľovi, prípadne inému učiteľovi alebo vychovávateľke, ktorý/ktorá podľa závažnosti ihneď a neodkladne telefonicky v každom prípade informuje rodičov a dohodne s nimi ďalší postup.

Dieťa počas vyučovania/výchovnej činnosti nemôže odísť samo domov bez písomnej žiadosti rodičov, ktorú dieťa predloží triednemu učiteľovi. Učiteľ nesmie pustiť počas vyučovania a výchovnej činnosti dieťa samo domov bez písomnej žiadosti rodičov ani v prípade, že o to telefonicky požiadajú. Rodič si musí dieťa, napr. v prípade nevoľnosti, prísť prevziať do školy. Rodičia sú povinní poskytovať škole vždy aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy a mobilné čísla (pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa).

Rodičia sú povinní informovať triednych učiteľov o zdravotných, prípadne iných ťažkostiach dieťaťa. Zatajenie takejto informácie môže viesť k ohrozeniu zdravia dieťaťa, ale aj bezpečnosti iných detí v skupine, ak sa nachádza s jedným učiteľom, prípadne vychovávateľkou, mimo areálu školy.

Žiak môže byť oslobodený od povinných hodín TV zo zdravotných dôvodov len po odovzdaní lekárskeho potvrdenia na predpísanom tlačive.

XI. Samospráva triedy

Žiacky kolektív triedy a triedny učiteľ stanovia triednu samosprávu na čele s predsedom, ktorý zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok, predkladá požiadavky triedy učiteľom a reprezentuje triedu v školskom parlamente. Zvolený predseda triedy sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach školského parlamentu.

XII. Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu vychádzajúce zo Zákona o výchove a vzdelávaní č.245/ 2008

Žiak má právona dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa, na slušné a ohľaduplné správanie zo strany dospelých, dodržiavanie všetkých práv, ale aj plnenie všetkých povinností, ktoré jemu a jeho rodičom, prípadne zákonným zástupcom, vyplývajú z platného školského zákona o výchove a vzdelávaní.

Z toho vyplývajú aj tieto práva:

 • na slušné zaobchádzanie zo strany dospelých aj spolužiakov
 • rovnoprávny prístup k vzdelaniu
 • zrozumiteľný výklad učiva
 • položiť primeraným spôsobom otázku a dostať na ňu odpoveď
 • na omyl
 • na objektívne hodnotenie
 • v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor
 • sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné a iné hľadiská a ak svojím správaním neruší seba, učiteľa alebo spolužiakov
 • na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy
 • zdôveriť sa učiteľovi s akýmkoľvek problémom
 • prísť za vedením školy s akýmkoľvek problémom
 • úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v školskom zákone

Zákonný zástupca žiaka má právo :

 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady rodičov, Rady školy a orgánov školskej samosprávy

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, výchovu a plnenie školských povinností
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa, určené školským poriadkom
 • dbať o bezpečnosť, zdravie, sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho výchovno-vzdelávacie potreby
 • dbať o to, aby dieťa dodržiavalo denný režim a malo dostatok spánku
 • zabezpečiť dieťaťu zdravú výživu
 • mať pod kontrolou voľnočasové aktivity dieťaťa a spôsob využitia finančných prostriedkov, ktoré dieťaťu poskytne
 • zaujímať sa o to a mať pod kontrolou, či a ako dieťa vystupuje na sociálnych sieťach
 • zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas
 • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania a na bezpečnosť detí
 • pravidelne sa zúčastňovať na rodičovských schôdzkach, informovať sa o prospechu a správaní dieťaťa, spolupracovať so školou pri výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • poskytovať škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy a mobilné čísla
 • nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa spôsobilo, prípadne zavinilo
XIII. Odmeny a výchovné opatrenia

Odmeny:

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia žiaka sa musí prerokovať v pedagogickej rade.

Ústnu alebo písomnú pochvalu udelí triedny učiteľ alebo riaditeľ školy pred triednym alebo školským kolektívom za vzorné správanie, výborný prospech, pomoc spolužiakom, výrazné zlepšenie prospechu alebo správania, aj keď prospech po zlepšení nie je vynikajúci (oceňuje sa úsilie a snaha), reprezentáciu školy alebo statočný čin.

Výchovné opatrenia:

Ak sa žiak previní voči školskému poriadku udeľujú sa tieto výchovné opatrenia: napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladajú za previnenie voči školskému poriadku. Tieto opatrenia predchádzajú spravidla zníženiu stupňa známky zo správania. Znížená známka bez predchádzajúcich výchovných opatrení sa však môže udeliť aj za závažné jednorazové porušenie školského poriadku. Opatrenia sa udeľujú pred kolektívom triedy, nikdy nie pred kolektívom školy. Previnenia voči školskému poriadku a výchovné opatrenia sa vzťahujú aj na školské akcie organizované mimo školy (napr. LVVK, školy v prírode, krúžky, výchovné koncerty, návštevy divadelných predstavení a pod.).

1. Napomenutie od triedneho učiteľa môže byť žiakovi udelené za jednorazové menšie priestupky voči školskému poriadku. Napomenutie sa udeľuje ústne.

2. Pokarhanie od triedneho učiteľa môže byť žiakovi udelené za opakované menšie priestupky voči školskému poriadku, napríklad zazvonenie mobilného telefónu a pod. Pokarhanie sa udeľuje písomne

3. Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje za závažnejšie jednorazové alebo menej závažné opakované porušenia školského poriadku ako napríklad:

 • neospravedlnená neprítomnosť na 1 – 2 vyučovacích hodinách,
 • nerešpektovanie pokynu vyučujúceho počas vyučovacej hodiny, prestávky a aktivity, ktorú organizuje škola,
 • nerešpektovanie zásad slušného správania,
 • nerešpektovanie školských požiadaviek na primeranosť zovňajšku,
 • nedovolená manipulácia s cudzími vecami bez súhlasu majiteľa,
 • použitie mobilného telefónu, iného digitálneho zariadenia alebo príslušenstva k digitálnemu zariadeniu bez súhlasu učiteľa,
 • podvod a klamstvo (podľa závažnosti aj znížená známka zo správania),
 • kupovanie, predávanie alebo objednávanie tovaru v priestoroch školy,
 • pasívne prizeranie sa situácii, pri ktorej dochádza k závažnému porušovaniu školského poriadku,
 • iné priestupky voči školskému poriadku.

4. Znížená známka zo správania: 

Podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy sa správanie žiaka klasifikuje týmito stupňami:

1 – veľmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – menej uspokojivé,

4 – neuspokojivé.

a/ stupeň 1 (veľmi dobré)

Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

b/ stupeň 2 (uspokojivé)

Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. Ide o priestupky voči školskému poriadku ako napríklad:

 • vulgárne vyjadrenie
 • prinesenie alkoholického nápoja, omamnej látky alebo cigariet (vrátane elektronických a žuvacieho tabaku) do školy
 • požitie alkoholického nápoja, omamnej látky alebo fajčenie aj v minimálnom množstve
 • prinesenie zakázaných predmetov (uvedených v časti III.) do školy
 • neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní v rozsahu 3 hodiny až do 14 hodín
 • úmyselné ničenie, poškodzovanie alebo znečisťovanie školského alebo súkromného majetku
 • opakované použitie mobilného telefónu/digitálneho zariadenia/príslušenstva k digitálnemu zariadeniu bez súhlasu učiteľa
 • porušenie zákazu fotografovania a zhotovovania zvukových a obrazových záznamov v priestoroch školy
 • negatívne prejavy správania voči spolužiakom, správanie smerujúce k šikanovaniu alebo náznaky šikanovania (prejavy šikanovania sú uvedené v časti IV.)
 • prisvojenie si cudzej veci
 • úmyselné zatajenie skutočnosti, ktorá by mohla viesť k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, či života iných osôb
 • neúctivé a nezdvorilé správanie voči pedagogickým, odborným alebo nepedagogickým zamestnancom školy (vrátane posmešných a znevažujúcich odkazov a obrázkov)
 • opakované porušenie z bodu č.3 a iné závažné porušenie školského poriadku.

c/ stupeň 3 (menej uspokojivé)

Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení. Ide o priestupky voči školskému poriadku ako napríklad:

 • šikanovanie alebo kyberšikanovanie (ako je uvedené v časti IV.) a akékoľvek znevažovanie iných fyzickou alebo psychickou formou
 • prejavy extrémizmu, rasizmu, nacizmu a inej intolerancie,
 • úmyselné ublíženie (fyzické alebo verbálne útoky, prejavy násilia)
 • neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní v rozsahu 15 – 30 hodín,
 • mimoriadne vulgárne a oplzlé vyjadrovanie,
 • opakované porušovanie z bodu č. 4 b) a iné závažné porušenie školského poriadku

d/ stupeň 4 (neuspokojivé)

Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy. Ide o priestupky voči školskému poriadku ako napríklad:

 • neospravedlnená neprítomnosť na vyučovacích hodinách v rozsahu viac ako 30 hodín
 • opakujúce sa závažné priestupky z bodu č.4. b) a 4 c) a iné závažné porušenie školského poriadku
XIV. Záverečné ustanovenie

Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou 23. augusta 2023. Platnosť nadobúda od 1. septembra 2023.

XV. Zrušovacie ustanovenie

Ruší sa školský poriadok z 1. septembra 2022.