Školský poriadok ZŠ s MŠ Milana Hodžu

podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I. Dochádzka žiakov do školy

Žiaci sú povinní prichádzať na vyučovanie včas, na prvú vyučovaciu hodinu majú byť o 7:55 vo svojej triede. Treba počítať s časovou rezervou na prezutie a odloženie zvrškov, čo môžu stihnúť len vtedy, keď vchádzajú do budovy najneskôr o 7:50. Upozorňujeme rodičov aj žiakov, že škola sa zamyká o 7:55 a vstup po tomto termíne je možný až o 8:10Oneskorené príchody bez vážneho dôvodu sú narušením vyučovania a budú sa viesť v evidencii dochádzky ako neospravedlnené.

Žiaci sú povinní dodržiavať povinnú školskú dochádzku, každú neprítomnosť na vyučovaní musia neodkladne rodičia alebo zákonní zástupcovia v záujme bezpečnosti dieťaťa nahlásiť triednemu učiteľovi vopred písomne mailom alebo telefonicky na t. č. 54411323 pre žiakov 2.stupňa a 54411588 pre žiakov 1. stupňa.

Po ukončení neprítomnosti treba ihneď pri nástupe do školy priniesť písomné ospravedlnenie od rodičov. Žiadame rodičov, aby dodržali úradnú formu pre ospravedlnenie a na papieri minimálne vo formáte A5.

Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo zákonný zástupca potvrdenie od lekára. (§ 144 školského zákona č. 245/2008 Z. z.).

Upozorňujeme rodičov, že zamestnanci školy nepodávajú žiakom žiadne lieky a liečivá.

Pri podozrení, že opakovaná neprítomnosť žiaka na vyučovaní je neopodstatnená, môže škola žiadať od rodičov potvrdenie od lekára aj za jednodňové a kratšie absencie. Neospravedlnenú neprítomnosť, prípadne podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky, škola hlási príslušnému sociálnemu odboru v mieste bydliska žiaka, zriaďovateľovi a pri vyššom počte hodín aj polícii. Od počtu neospravedlnených hodín závisí, či sa to bude posudzovať ako priestupok alebo až trestný čin zákonného zástupcu.

Pri absencii (aj ospravedlnenej) 30 % vyučovacích hodín na jednotlivých predmetoch je žiak povinný absolvovať komisionálne preskúšanie z každého takéhoto predmetu.

V odôvodnených prípadoch z vážnych rodinných dôvodov je možné vopred písomne požiadať o uvoľnenie dieťaťa riaditeľku školy s písomne doloženým odporúčaním triedneho učiteľa. Dodatočné oneskorené ospravedlnenia škola neakceptuje.

Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení v súlade so základnými zásadami slušného správania a v súlade s hygienickými a mravnými normami našej spoločnosti. Žiak prichádza do školy a na školské podujatie primerane a čisto upravený (odev: vylučujú sa neprimerane krátke odevy a neprimerane veľké výstrihy, odhalená brušná časť tela, neprimerane nízky pás nohavíc, odhaľujúci intímne časti tela, odevy s aplikáciami a nápismi, ktoré sú proti spoločenskej etike – prezentujú agresivitu, rasizmus, násilie, alebo majú hanlivý, či neslušný obsah; vzhľad: v škole je neprípustná výrazne viditeľná úprava dekoratívnou kozmetikou, vrátane nápadných tmavých lakov na nechty, výrazných farieb na vlasy, piercingu a tetovania).

II. Príchod žiakov do školy

Vyučovanie sa začína o 8:00 hod., nultá hodina 7:10.  Žiaci vchádzajú do budovy od 7:45. Žiaci sú povinní byť najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania v triede, v ktorej sa im vyučovanie začína.

Do ranného ŠKD deti prichádzajú od 6:30 do 7:30. Deti, ktoré rodičia neprivedú do ranného ŠKD v uvedenom čase, vstupujú do budovy až o 7:45.

Žiadame rodičov, aby nevstupovali do budov školy mimo vopred dohodnutých konzultácií, neodprevádzali dieťa do triedy a nenarúšali vyučovací proces.

Žiadame rodičov, aby po prevzatí dieťaťa z ŠKD a MŠ opustili areál školy. Ak potrebujú konzultáciu s vychovávateľkou, dohodnú si ju v čase mimo jej priamej výchovnej činnosti.

III. Správanie žiakov na vyučovaní a počas výchovnej činnosti

Žiaci sa správajú počas vyučovania disciplinovane, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť spolužiakov, neobmedzujú svojím konaním práva ostatných osôb, ktoré sa zúčastňujú na výchove a vzdelávaní. Medzi naše základné požiadavky na správanie našich žiakov a všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov patrí, že za žiadnych okolností nesmú používať vulgárne výrazy a gestá. Za samozrejmé považujeme aj príkladné správanie rodičov na pôde školy a pri výchove detí.

Žiaci sú povinní dodržiavať zásady slušného správania a spoločenskej etikety, k čomu patrí automaticky pozdraviť sa ako prvý dospelým osobám v budove školy a na školských akciách, kultivovane sa vyjadrovať, používať výrazy ako ďakujem, prosím a dodržiavať od iných osôb dištančnú vzdialenosť. U žiakov 2. stupňa je nevhodné a neprípustné držať sa za ruky a porušovať intímnu zónu dotykmi.

Je neprípustné, aby po zazvonení na hodinu žiaci behali po triede, prípadne vybiehali na chodbu. Po zazvonení je povinný každý žiak sedieť na svojom mieste a mať pripravené všetky pomôcky na aktuálnu vyučovaciu hodinu.

Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny. Vyučujúci zváži čo najobjektívnejšie, či uzná dôvody, pre ktoré sa žiak ospravedlňuje.

Prezuvky musia mať všetci žiaci ortopedické otvorené. Na 1. stupni s pevnou pätou.

Z bezpečnostných dôvodov je zakázané mať v škole kolieskové korčule, tenisky s kolieskami, skateboardy, kolobežky a bicykle.

Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov. Zakazujú sa im všetky zdraviu škodlivé činnosti, a to aj v minimálnom množstve, napr. fajčenie (vrátane elektronických cigariet), pitie alkoholických nápojov (vrátane nealkoholického piva), používanie drog a omamných látok, nápojov obsahujúcich kofeín, energetických nápojov. Žiaci nesmú hrať hazardné hry. Je zakázané nosiť do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie (napr. nože, boxery, dýky, výbušniny, petardy, balenia slzotvorného plynu alebo rôznych zápachov, akékoľvek zbrane alebo ich atrapy, cigarety (vrátane elektronických), zapaľovače, zápalky, drogy, alkohol (vrátane nealkoholického piva), ale aj erotické časopisy, literatúru podporujúcu nacizmus, xenofóbiu, násilie a pod.). Keďže sme postrehli, že aj napriek našim upozorneniam žiaci nevedia, ako sa má zaobchádzať so žuvačkou počas jej žuvania a po jej použití, v škole sa žuvačky zakazujú.

Ak si žiaci prinesú do školy predmety, ktoré nepodliehajú poisteniu, napr. súkromné mobilné komunikačné zariadenia a audiovizuálne prostriedky, cennosti a väčšie sumy peňazí a pod., škola za ich stratu alebo zničenie nenesie zodpovednosť. Poisťovňa poisťuje len predpísané školské potreby, odevy a obuv.

Peniaze, ktoré sú určené na zaplatenie ŠVP, výletu, LVK a pod., odovzdávajú učiteľovi rodičia, neposielajú ich po deťoch. Učiteľ im písomne potvrdí prevzatie.

Žiak nesmie v škole bez výslovného súhlasu učiteľa použiť mobilný telefón ani iné súkromné mobilné komunikačné zariadenia a audiovizuálne prostriedky počas celého vyučovania a výchovnej činnosti, vrátane prestávok. Mobilný telefón musí byť vypnutý a odložený v školskej taške. Učiteľ pri nerešpektovaní zákazu používania žiakovi mobilný telefón, komunikačný mobilný alebo audiovizuálny prostriedok odoberie a vráti až po vyučovaní. V prípade opakovaného porušovania tohto zákazu sa spomínané zariadenia odovzdajú rodičovi. Mobilný telefón v nijakom prípade nenahrádza kalkulačku.

Žiaci majú prísne zakázané zhotovovať v priestoroch školy a na školských akciách akékoľvek zvukové alebo obrazové záznamy bez výslovného povolenia od vyučujúceho.

Žiaci sú povinní nosiť si do školy všetky školské pomôcky, ktoré potrebujú na vyučovanie, vrátane vždy čistého športového úboru na TV (biele tričko, tenisky s bielou podrážkou), ktorý si môžu nechávať v uzamknutej šatni alebo v  skrini v triede, ale musia pravidelne dbať o jeho čistotu. Dlhé vlasy majú na hodinách TV upravené pevným zopnutím, napr. vlasovou gumičkou. Z bezpečnostných dôvodov na hodiny TV nenosia hodinky, náramky, náušnice a retiazky.

Ak žiak nosí dioptrické okuliare, rodič písomne deklaruje súhlas s ich nosením počas športových aktivít dieťaťa.

Žiaci aj na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach, ŠVP, LVK rešpektujú pokyny pedagogických pracovníkov a dodržujú po celý čas školský poriadok, pokyny pre návštevníkov inštitúcií, ktoré navštívia, domový poriadok zariadenia, v ktorom sú ubytovaní a prepravný poriadok spoločnosti, ktorá zabezpečuje dopravu.

Žiak môže počas vyučovania opustiť triedu, telocvičňu alebo pracovné miesto len so súhlasom učiteľa.

Okrem uvedených bodov sa žiaci v odborných učebniach riadia ich príslušným prevádzkovým poriadkom.

IV. Správanie žiakov cez prestávky a cez voľný čas v škole

Malá prestávka slúži na použitie WC, umytie rúk, na konzumáciu jedla a pitný režim v triede, na odloženie pomôcok z predchádzajúcej vyučovacej hodiny a prípravu pomôcok na ďalšiu hodinu. Malú prestávku okrem použitia WC trávia žiaci spravidla v triede, v prípade potreby konzultáciou s učiteľmi, čo ich neoslobodzuje od povinnosti mať upratané svoje miesto a pripravené pomôcky na ďalšiu hodinu.

Počas veľkej prestávky sú žiaci 2. stupňa na chodbe, prípadne na školskom dvore, nemusia sa prechádzať, ale trávia prestávku v súlade so zásadami slušného správania, bez kriku a kultúrne, v priestoroch WC sa zdržujú len nevyhnutne potrebný čas a svojím správaním nesmú ohroziť svoju bezpečnosť ani bezpečnosť iných. Počas všetkých prestávok sa riadia pokynmi službukonajúcich učiteľov.

Je neprípustné, aby žiaci:

 • manipulovali s akýmikoľvek vecami spolužiakov bez ich súhlasu
 • sadali si na radiátory
 • posedávali a váľali sa na zemi, na schodoch, prípadne na chodbách
 • bezdôvodne vchádzali do iných tried
 • prechádzali z jedného poschodia na iné bez súhlasu dozorkonajúceho učiteľa
 • naháňali sa po triede, chodbách a neprimerane hlučne sa správali
 • kupovali a predávali v priestoroch školy medzi sebou akýkoľvek tovar
 • objednávali do priestorov školy akýkoľvek tovar
 • hrali cez prestávku futbal s loptou, ktorá môže rozbiť sklo a spôsobiť úraz
 • manipulovali s oknami a žalúziami
 • manipulovali s elektrickými zásuvkami a zapájali do nich elektrické zariadenia
 • nakláňali sa nebezpečným spôsobom cez zábradlie na schodisku.

Ak sa žiaci počas vyučovania sťahujú do odbornej učebne, prípadne do telocvične, urobia to najskôr 1 minútu pred ukončením prestávky a na vyučujúcich čakajú v tichosti na dohodnutom mieste mimo prízemia. Pred odchodom z triedy si uložia všetky veci do tašky, lavice nechávajú čisté. Do odbornej učebne vchádzajú výlučne spolu s vyučujúcim. Žiaci 1. stupňa sa sťahujú do inej učebne vždy spolu s vyučujúcim.

Je zakázané zdržiavať sa cez prestávky v priestoroch prízemia, vrátane priestorov jedálne a chodby pred jedálňou bez prítomnosti vyučujúceho.

Žiaci sú povinní správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušovali zásady slušnosti, zachovávali úctu k starším spoluobčanom a neporušovali mravné normy spoločnosti a spoločenskej etikety. Samozrejmosťou je, že uvoľnia miesto na sedenie v prostriedkoch MHD starším osobám, tehotným ženám a zdravotne postihnutým.

Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikany a kyberšikany, rasizmu a znevažovania iných fyzickou ani psychickou formou. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne.

Vstup žiakov do kabinetov a priestorov, vyhradených pre učiteľov, je povolený len v prítomnosti učiteľa. Po pomôcky chodí len žiak, ktorého určil príslušný vyučujúci.

Žiaci sú povinní:

 • spory so spolužiakmi riešiť bez použitia fyzickej sily a dohodnúť sa s nimi priateľsky podľa zásady: “Hovorme spolu, nebime sa“
 • netolerovať šikanovanie, neprizerať sa ani jeho náznakom, ale slovne zasiahnuť a zavolať na pomoc dospelého
 • nenútiť iných, aby sa zúčastňovali na hre, keď nechcú. neumlčovať a neponižovať nikoho, uznávať druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie
V. Oslovenie a pozdravy

Ku všetkým zamestnancom školy – pedagogickým aj prevádzkovým – a ku všetkým návštevám sa žiaci správajú zdvorilo. Žiaci používajú voči všetkým zamestnancom a dospelým osobám oslovenie pán/pani. Žiaci všetkým zamestnancom školy vykajú. Ani zamestnanec školy nemôže deťom navrhnúť, aby mu tykali. Výnimku tvoria žiaci, ktorí sú s učiteľmi v príbuzenskom vzťahu. Samozrejmou súčasťou zdvorilého správania je pozdrav. Žiaci sa pozdravia ako prví dospelým zamestnancom školy a ďalším dospelým osobám v škole a na školských akciách. Zdvorilo sa žiaci správajú aj pri vzájomnej komunikácii medzi sebou.

Ak počas vyučovania vstúpi do učebne dospelá osoba, žiaci sa pozdravia tak, že sa postavia, sadnú si len na pokyn učiteľa. Nevstanú len, ak dostanú pokyn od dospelej osoby, ktorá vstúpila do učebne, aby nevstávali. Rovnako zdravia aj pri odchode dospelej osoby.

VI. Odchod žiakov zo školy

Pred skončením vyučovania, prípadne počas pobytu dieťaťa v ŠKD, platí absolútny zákaz vychádzania žiakov z budovy a areálu školy bez sprievodu učiteľa, vychovávateľa alebo rodiča. Výnimku tvorí odchod žiaka k lekárovi na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú je žiak povinný doručiť svojmu triednemu učiteľovi do vlastných rúk, v prípade neprítomnosti triedneho učiteľa na pracovisku odovzdajú písomnú žiadosť rodiča vyučujúcemu v zborovni.

Pri odchode zo školy žiaci zdvihnú stoličky, vyčistia lavice a zem od odpadkov a papierov, v laviciach nič nenechávajú, opustia triedu na pokyn vyučujúceho.

Po skončení vyučovania, ŠKD alebo inej plánovanej činnosti, ktorú odsúhlasili rodičia, napr. krúžky, odídu žiaci ihneď domov, nezhromažďujú sa pred školou, ani v jej okolí. Rodičov žiadame, aby dôsledne kontrolovali príchod svojho dieťaťa domov a náplň jeho voľného času.

VII. Povinnosti týždenníkov a pomocných dozorov

Týždenníkov menuje triedny učiteľ na celý týždeň. Sú dvaja a ich mená sú zapísané v triednej knihe.

 • Zodpovedajú za celkový poriadok.
 • Dbajú o to, aby v triede bola na každú vyučovaciu hodinu čistá tabuľa a kriedy.
 • Na začiatku každej vyučovacej hodiny nahlásia vyučujúcemu mená neprítomných žiakov.
 • Po skončení poslednej vyučujúcej hodiny umyjú tabuľu a spolu s vyučujúcim poslednej hodiny v rozvrhu skontrolujú stav poriadku v triede.

Prípadné žiacke dozory sú v kompetencii dozorkonajúceho učiteľa, žiaci ho vykonávajú aktívne, správajú sa slušne a príkladne, sú pomocníkmi učiteľa, ktorý vykonáva dozor a riadia sa jeho pokynmi.

VIII. Správanie v školskej jedálni

Žiaci 2. stupňa obedujú po 5. vyuč. hodine. Po 6. vyuč. hodine obedujú žiaci, ktorí majú 6. vyučovaciu hodinu telesnú výchovu. Žiaci 1. stupňa obedujú podľa osobitného harmonogramu spolu s vyučujúcimi a vychovávateľkami ŠKD.

Žiaci sa v jedálni správajú slušne, stolujú v tichosti, po zjedení obeda odnesú k okienku všetky použité taniere, príbory, misky, poháre a zbytočne sa nezdržujú ani v jedálni, ani v priľahlej chodbe. Ako slušní ľudia pri okienku v jedálni pozdravia a poďakujú. Rešpektujú pokyny zamestnankýň školskej kuchyne a službukonajúcich učiteľov. Žiaci majú zakázané vynášať stravu zo ŠJ. Ovocie, jogurty a pod. skonzumujú v ŠJ, obaly odhodia do koša v ŠJ.

Žiak dostane obed len na základe potvrdenia o zaplatení stravného vopred.

IX. Starostlivosť o školský majetok

Žiaci sú povinní zaobchádzať šetrne s učebnicami a so školským majetkom (napr. nábytok, steny, priestory WC, budova školy, školský dvor a pod.). Každé poškodenie školského majetku a učebníc sú povinní nahradiť rodičia žiaka, ktorý škodu spôsobil. Stratenú učebnicu žiadame nahradiť novou.

V prípade zničenia školského nábytku žiadame úplnú náhradu – zakúpenie rovnakého nábytku, aký bol zničený. Ak rodič alebo zákonný zástupca neakceptuje upozornenia o náhrade škody, triedny učiteľ vypíše škodový protokol, ktorý sa odosiela na príslušné oddelenie polície.

Ak sa nezistí vinník, škola je nútená požiadať všetkých rodičov kolektívu, aby pomohli škodu odstrániť, pretože finančné prostriedky, ktorými disponujeme, nepokrývajú ani nutné výdavky na prevádzku školy.

Úmyselné poškodenie majetku je považované za vandalizmus a bude posúdené ako závažné porušenie školského poriadku.

X. Zdravotná starostlivosť

Žiaci si prinesú hygienické potreby a pravidelne ich používajú. Zvláštny dôraz kladieme na povinnosť umývania rúk po použití WC a pred jedlom.

Žiak je povinný zahlásiť akýkoľvek, aj malý úraz alebo nevoľnosť učiteľovi, ktorý koná dozor, triednemu učiteľovi, prípadne inému učiteľovi alebo vychovávateľke, ktorý/ktorá podľa závažnosti ihneď a neodkladne telefonicky v každom prípade informuje rodičov a dohodne s nimi ďalší postup.

Dieťa počas vyučovania/ výchovnej činnosti nemôže odísť samo domov bez písomnej žiadosti rodičov, ktorú dieťa predloží triednemu učiteľovi. Učiteľ nesmie pustiť počas vyučovania a výchovnej činnosti dieťa samo domov bez písomnej žiadosti rodičov ani v prípade, že o to telefonicky požiadajú. Rodič si musí dieťa, napr. v prípade nevoľnosti, prísť prevziať do školy. Rodičia sú povinní poskytovať škole vždy aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy a mobilné čísla (pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa).

Rodičia sú povinní informovať triednych učiteľov o zdravotných, prípadne iných ťažkostiach dieťaťa. Zatajenie takejto informácie môže viesť k ohrozeniu zdravia dieťaťa, ale aj bezpečnosti iných detí v skupine, ak sa nachádza s jedným učiteľom, prípadne vychovávateľkou, mimo areálu školy.

Žiak môže byť oslobodený od povinných hodín TV zo zdravotných dôvodov len po odovzdaní lekárskeho potvrdenia na predpísanom tlačive.

XI. Samospráva triedy

Žiacky kolektív triedy a triedny učiteľ stanovia triednu samosprávu na čele s predsedom, ktorý zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok, predkladá požiadavky triedy učiteľom a reprezentuje triedu v školskom parlamente.

XII. Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu vychádzajúce zo Zákona o výchove a vzdelávaní č.245/ 2008

Žiak má právona dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa, na slušné a ohľaduplné správanie zo strany dospelých, dodržiavanie všetkých práv, ale aj plnenie všetkých povinností, ktoré jemu a jeho rodičom, prípadne zákonným zástupcom, vyplývajú z platného školského zákona o výchove a vzdelávaní.

Z toho vyplývajú aj tieto práva:

 • na slušné zaobchádzanie zo strany dospelých aj spolužiakov
 • rovnoprávny prístup k vzdelaniu
 • zrozumiteľný výklad učiva
 • položiť primeraným spôsobom otázku a dostať na ňu odpoveď
 • na omyl
 • na objektívne hodnotenie
 • v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor
 • sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné a iné hľadiská a ak svojím správaním neruší seba, učiteľa alebo spolužiakov
 • na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy
 • zdôveriť sa učiteľovi s akýmkoľvek problémom
 • prísť za vedením školy s akýmkoľvek problémom
 • úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených v školskom zákone

Zákonný zástupca žiaka má právo :

 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom Rady rodičov, Rady školy a orgánov školskej samosprávy

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, výchovu a plnenie školských povinností
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa, určené školským poriadkom
 • dbať o bezpečnosť, zdravie, sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho výchovno-vzdelávacie potreby
 • dbať o to, aby dieťa dodržiavalo denný režim a malo dostatok spánku
 • zabezpečiť dieťaťu zdravú výživu
 • mať pod kontrolou voľnočasové aktivity dieťaťa a spôsob využitia finančných prostriedkov, ktoré dieťaťu poskytne
 • zaujímať sa o to a mať pod kontrolou, či a ako dieťa vystupuje na sociálnych sieťach
 • zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas
 • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania a na bezpečnosť detí
 • pravidelne sa zúčastňovať na rodičovských schôdzkach, informovať sa o prospechu a správaní dieťaťa, spolupracovať so školou pri výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • poskytovať škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy a mobilné čísla
 • nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa spôsobilo, prípadne zavinilo
XIII. Odmeny a výchovné opatrenia

Odmeny:

Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia žiaka sa musí prerokovať v pedagogickej rade.

Ústnu alebo písomnú pochvalu udelí triedny učiteľ alebo riaditeľ školy pred triednym alebo školským kolektívom za vzorné správanie, výborný prospech, pomoc spolužiakom, výrazné zlepšenie prospechu alebo správania, aj keď prospech po zlepšení nie je vynikajúci (oceňuje sa úsilie a snaha), reprezentáciu školy alebo statočný čin.

Výchovné opatrenia:

Ak sa žiak previní voči školskému poriadku, riaditeľ školy udeľuje tieto výchovné opatrenia: napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladajú za previnenie voči školskému poriadku. Tieto opatrenia predchádzajú spravidla zníženiu stupňa známky zo správania. Znížená známka bez predchádzajúcich výchovných opatrení sa však môže udeliť aj za závažné jednorazové porušenie školského poriadku. Opatrenia sa udeľujú pred kolektívom triedy, nikdy nie pred kolektívom školy.

1. Napomenutie od triedneho učiteľa: jednorazové priestupky, napr., zabudnutie žiackej knižky, učebných pomôcok, neprezutie sa, neskorý príchod na vyučovaciu hodinu, neodôvodnená jednorazová nepripravenosť na vyučovanie, občasné a zriedkavé vyrušovanie na vyučovaní, ktoré po upozornení učiteľa skoriguje, zazvonenie mobilného telefónu, nesplnenie si povinnosti a pod.

2. Pokarhanie od triedneho učiteľa: môže byť žiakovi udelené za opakované menšie priestupky voči školskému poriadku.

3. Pokarhanie od riaditeľa školy: napr., neospravedlnená neprítomnosť na 1 – 2 vyučovacích hodinách. Opakované odmietnutie práce na vyučovacej hodine. Nerešpektovanie pokynu vyučujúceho počas vyučovacej hodiny, prestávky a aktivity, ktorú organizuje škola. Nerešpektovanie zásad slušného správania. Nerešpektovanie školských požiadaviek na primeranosť zovňajšku. Nedovolená manipulácia s cudzími vecami bez súhlasu majiteľa. Použitie mobilného telefónu bez súhlasu učiteľa. Podvod a klamstvo (podľa závažnosti aj znížená známka zo správania). Za opakované priestupky voči školskému poriadku.

4. Znížená známka zo správania:

a/ stupeň 2 (uspokojivé)

 • za vulgárne vyjadrenie
 • za prinesenie alkoholického nápoja, omamnej látky alebo cigariet do školy
 • za požitie alkoholického nápoja, omamnej látky alebo fajčenie aj v minimálnom množstve
 • za prinesenie zakázaných predmetov do školy
 • za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní v rozsahu 3 hodiny  do 14 hodín
 • za úmyselné ničenie školského alebo súkromného majetku
 • za opakované použitie mobilného telefónu bez súhlasu učiteľa
 • za porušenie zákazu fotografovania a zhotovovania zvukových a obrazových záznamov v priestoroch školy
 • za náznaky šikanovania
 • za prisvojenie si cudzej veci
 • za opakované porušovanie z bodu č.3 a iné závažné porušenia školského poriadku
 • za úmyselné zatajenie skutočnosti, ktorá by mohla viesť k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, či života iných osôb.

 

b/ stupeň 3 (menej uspokojivé)

 • za šikanovanie, za prejavy rasizmu, nacizmu a inej intolerancie,
 • za úmyselné ublíženie,
 • za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní rozsahu 15 – 30 hodín,
 • za mimoriadne vulgárne a oplzlé vyjadrovanie,
 • za opakované porušovanie z bodu č. 4 a) a iné závažné porušenia školského poriadku

 

c/ stupeň 4 (neuspokojivé)

 • za opakujúce sa závažné priestupky z bodu č.4. a) a 4 b) a iné závažné porušenia školského poriadku
 • za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovacích hodinách v rozsahu viac ako 30 hodín a iné závažné porušenia školského poriadku.
XIV. Záverečné ustanovenie

Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou 26. augusta 2019. Platnosť nadobúda od 1. septembra 2019.

XV. Zrušovacie ustanovenie

Ruší sa školský poriadok z 4. septembra 2017.

Pin It on Pinterest