Novinky

Všetky aktuality na jednej stránke

Online hodina telesnej výchovy s Ivanom Ferkom

O našom učiteľovi píšu na stránke Telocvikári.sk https://www.telocvikari.sk/online-hodina-telesnej-vychovy-s-ivanom-ferkom/ Ivan Ferko je telocvikár, s ktorým ste sa v telocvikárskych videách už stretli. Pôsobí na škole, kde má podporu vedenia a pohyb je považovaný za dôležitý. Na mnohých školách sú výchovy počas dištančného vzdelávania pozastavené úplne. Na ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa vďaka Ivanovi vyučuje telesná výchova online, dištančne. K žiakom sa pridávajú aj súrodenci a v pláne sú

Dejepisná olympiáda – školské kolo

Napriek sťaženým podmienkam sa aj v tomto roku uskutočnilo školské kolo 13. ročníka Dejepisnej olympiády. V štyroch kategóriách sa na súťaži zúčastnilo 24 žiakov, ktorí absolvovali stobodový test z vybraných tém. Výsledky nás milo prekvapili a my sa tešíme, že môžeme najlepších žiakov prihlásiť do vyššieho - okresného kola súťaže. Najlepšie umiestnenie v jednotlivých kategóriách: Kategória C  (9. ročník) Mateo Hernando Michal Svetík David Černoch Kategória D  Adela Benčová Kategória

Dôležitý oznam

Vážení rodičia detí MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, keďže sme zatiaľ neobdržali oficiálne stanovisko, na základe medializovaných informácií predpokladáme, že dištančné vyučovanie na 1. aj 2. stupni pokračuje od 18. 1. 2021 až do odvolania. V Starom Meste je otvorená pre prípadných záujemcov aj z našej školy, ktorí spĺňajú kritériá (obaja rodičia dieťaťa pracujú v kritickej infraštruktúre a nemajú možnosť sa o deti v rodine postarať) zberná trieda v MŠ na Kuzmányho a zberný ŠKD v ZŠ Vazovova. V

Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

Aj tento rok sa na 2. stupni uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži sa spolu zúčastnilo 24 žiakov v oboch kategóriách. V kategórii A sa na prvej priečke umiestnila Paulína Urbanová zo 7.B. V kategórii B bol tento rok boj na prvých troch miestach vyrovnaný, no nakoniec si víťazstvo vybojovala Adela Benčová z 8.A. Zúčastneným aj víťazom gratulujeme a dúfame, že nás budú úspešne reprezentovať aj v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční netradične online už 13. januára 2021.

Pytagoriáda

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci dané príklady vypočítajú. V tomto školskom roku sa na súťaži zúčastnilo 110 žiakov 3. - 8. ročníka, z nich úspešných riešiteľov bolo 43. Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v stredu 9.12.2020. Zúčastnilo sa 42 tretiakov (12 úspešných riešiteľov), 34 štvrtákov (7 úspešných riešiteľov) a 12 piatakov (11 úspešných riešiteľov). Ako úspešní riešitelia skončili žiaci

OZNAM – 2. STUPEŇ

Vážení rodičia žiakov 2. stupňa, na základe momentálne platných pokynov z MŠVVaŠ pokračujú žiaci druhého stupňa základných škôl od 11. 01. 2021 v dištančnom vyučovaní predbežne do 22. 01. 2021. Prípadné zmeny v rozvrhu budú žiakom oznámené cez EduPage a priamo na online hodinách. Informácie o prípadnom návrate do školy na prezenčné vyučovanie, ktoré bude podmienené testovaním žiaka, jeho zákonného zástupcu a zamestnancov školy, Vám poskytneme v súlade s ďalšími pokynmi z MŠVVaŠ a od

OZNAM – 1. STUPEŇ

Vážení rodičia žiakov 1. stupňa, na základe momentálne platných pokynov z MŠVVaŠ sa žiaci prvého stupňa základných škôl od 11. 01. 2021 učia dištančne predbežne do 15. 01. 2021. O rozvrhu Vás budeme informovať prostredníctvom EduPage. Jednotnou platformou na online hodiny je v celej našej škole MS Teams. Podrobný návod na prvé prihlásenie nájdete na: https://zsmh.sk/navody/ O organizácii vyučovania informujú triedne pani učiteľky. Informácie o prípadnom návrate do školy na prezenčné vyučovanie,

Oznam k obnoveniu vyučovania

Milí rodičia, MŠVVaŠ zverejnilo dnes informácie o postupe pri obnovení vyučovania 11. 01. 2021 v dištančnej forme a o prípadnom nástupe žiakov do škôl a ich prezenčnom vyučovaní v predpokladaných termínoch 18. 01. 2021 (MŠ a 1. stupeň - po predchádzajúcom pretestovaní zamestnancov a zákonných zástupcov) a podľa aktuálnej situácie zatiaľ len predpoklad - 25. 01. 2021 (2. stupeň - po predchádzajúcom pretestovaní zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov). Link na článok: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/ O

Postup do krajského koly Olympiády zo slovenského jazyka

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú na Olympiáde zo slovenského jazyka. Tento rok nebol výnimkou ani napriek sťaženým podmienkam. Žiačka Adela Benčová z VIII.A triedy reprezentovala našu školu v 13. ročníku tejto postupovej súťaže a umiestnila sa na zdieľanom 1. - 3. mieste. Olympiáda sa realizovala online formou a Adelka sa musela popasovať s otázkami rôzneho typu z gramatiky či literatúry a čitateľskou gramotnosťou. Úspešne to však zvládla a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a držíme palce

Vianočná pošta pre seniorov

Deti zo školského klubu sa aj tento rok s radosťou zapojili do výzvy občianskeho združenia POHODOVO o.z. „Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch“. S veľkým odhodlaním sa pustili do tvorenia pozdravov. Rukou písané priania sú pre starkých ozajstný dar a my veríme, že naše pozdravy potešili starkých v domove dôchodcov v Bojniciach.

Najkrajšia vianočná pohľadnica

Popriať blízkym a známym veselé Vianoce a šťastný nový rok patrí k zvykom počas sviatkov. S rozvojom elektronickej komunikácie sa tradícia papierových vinšov pomaly vytráca. Oproti e-mailu alebo SMS-správe má však pohľadnica, ktorá sa dá chytiť do ruky a je vlastnoručne napísaná, svoje čaro. Je osobnejšia. Preto sme chceli medzi deťmi túto tradíciu udržať a vyhlásili sme v ŠKD súťaž Najkrajšia vianočná pohľadnica. Výsledky súťaže : Kategória 1. – 2. ročník miesto : Laura Blechová (2.

Informatická súťaž iBobor

Naši žiaci sa zapojili do overenia svojich zručností a vedomostí v informatickej súťaži iBobor, ktorá sa okrem Slovenska koná vo viacerých krajinách a zúčastňuje sa na nej približne 400 000 súťažiacich. Súťažilo sa v kategóriách Drobec (2. a 3. ročník), Bobrík (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník). Žiaci 2. stupňa po prvýkrát riešili úlohy doma počas dištančného vzdelávania. Z 98 účastníkov z našej školy vyriešilo úspešne svoje úlohy 59 žiakov. Najväčší úspech

Zmena termínu vianočných prázdnin

Vážení rodičia, milí žiaci, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu v súvislosti s epidemickou situáciou upravilo termín vianočných prázdnin nasledovne: 21. 12. 2020 (pondelok) - 08. 01. 2021 (piatok).  

Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu

Vážení rodičia, na základe aktuálneho Usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 Vás informujeme o základných princípoch hodnotenia žiakov základných škôl, ktoré nadväzuje na hodnotenie žiakov v prvej vlne dištančného vzdelávania bezo zmien. Celkové hodnotenie - žiaci 1. ročníka budú v školskom roku 2020/2021 hodnotení slovne, - žiaci 2. - 9. ročníka budú

Vyhodnotenie súťaže Hodžov novinový článok 2020

Vyhlasovatelia súťaže - ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom Veda -  v rámci Dní Milana Hodžu vyhodnotili doručené práce žiakov základných a stredných škôl na tému: „Ako sa človek stáva hodný výdobytku demokracie“ Z prijatých prác ocenila odborná komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľov nasledovné práce: Zlaté pásmo: Radovan Krasňanský, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Bratislava Angelina Magdalena Fernandez, ZŠ s MŠ

Hľadanie mikulášskych kamienkov

Aj tento rok sme v školskom klube oslávili slávnosť svätého Mikuláša.  Vzhľadom k pandemickej situácii potešil Mikuláš staromestské deti netradične. Čakala ich prechádzka do mesta po určenej trase a hľadanie rozmiestnených kamienkov s logom Starého Mesta. Za každý nájdený kamienok sa dal získať Staromestský mikulášský balíček, ktorý na nálezcov čakal v Propelleri. Našim deťom z 1.A a 4.B sa podarilo nájsť dva kamienky, každá trieda tak získala jeden balíček, ktorého obsah si žiaci rozdelili.

Fotenie prvákov 2020

Pozrite si všetky nafotené zábery z fotenia prvákov. Kliknutím na ikonku na stiahnutie si môžete fotografiu stiahnuť vo vysokej kvalite. Foto: Peter Harum

OZNAM

Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste od 02. 12. 2020 do odvolania ZASTAVILI PLATBY do občianskeho združenia RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ Dr. MILANA HODŽU s MŠ, číslo účtu SK1909000000000011472142. POPLATKY DO MŠ, ŠKD a ŠJ OSTÁVAJÚ V PLATNOSTI A SÚ POVINNÉ.

Strieborné priečky v okresnom kole Technickej olympiády

Už tradične sa zapájame do Technickej olympiády. Školské kolo 11. ročníka tejto súťaže sme zorganizovali ešte v rámci prezenčného vyučovania. V kategórii B (mladší žiaci), kde sme mali 18 úspešných riešiteľov, postúpil do okresného kola šiestak Benjamín Maďar. V kategórii A (starší žiaci) zo 16 úspešných riešiteľov postúpila dvojica žiakov s najväčším počtom dosiahnutých bodov, Mateo Hernando a Matej Maďar. V okresnom kole, ktoré malo online podobu, boli naši žiaci veľmi úspešní. V kategórii

Festival Jeden svet 2020

Deviataci sa napriek dištančnej výučbe mohli zúčastniť na festivale dokumentárnych filmov Jeden svet prostredníctvom živého online prenosu. Pozreli si film Lepší profil. Hlavnou postavou bol tínedžer Austyn, ktorý si zaumienil, že sa presadí ako „influencer“ na sociálnych sieťach. Jeho popularita spočiatku stúpala, avšak jeho sen o novom živote plnom bohatstva a slávy sa aj napriek množstvu fanúšičiek nesplnil. Po filme si žiaci pozreli živú diskusiu, do ktorej sa mohli so svojimi otázkami aj sami zapojiť. Hostkou

Oznam k nástupu do MŠ a ZŠ 3. 11. 2020

Vážení rodičia, v súvislosti s aktuálnym usmernením z MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ po celoplošnom testovaní je nutné predložiť nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti uverejnené 29. 10. 2020 ako príloha č. 4 tu: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-23102020/. Okrem toho sa žiaci 1. stupňa, ktorí majú nad 10 rokov, pri nástupe do školy 3. 11. 2020 musia

OZNAM

So zármutkom a ľútosťou oznamujeme, že 26. októbra 2020 zomrela vo veku  68 rokov naša bývalá kolegyňa Slávka Kubišová. Pohreb bude mať dnes o 14:00 v Krematóriu v Bratislave.  Česť jej pamiatke.

OZNAM

Vážení rodičia, v súvislosti s celoplošným testovaním sa zmenil termín jesenných prázdnin: časť:30.10.2020 a 2.11.2020(piatok a pondelok) časť:6.11.2020 a 9.11. 2020(piatok a pondelok) Celoplošné testovanie obyvateľstva bude prebiehať v areáli budovy na Škarniclovej, v budove 1. stupňa na ulici Podjavorinskej odberné miesto nebude. Zároveň Vám oznamujeme, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prebiehať vyučovanie na druhom stupni našej školy dištančnou formou. Prvý stupeň a materská škola pokračujú

Ryby, rybky, rybičky

V dnešnej dobe žijeme vo virtuálnom svete. O to viac je potrebné, aby sa deti venovali takým aktivitám, ktoré sú spojené s prírodou. Jednou z nich je aj rybolov. Vďaka rybárčeniu si deti formujú trpezlivosť, férovosť a sebaovládanie. Vášnivých rybárov máme aj v našom školskom klube. Sú to Tomáško Kállay a Miško Szlowinecz zo 4.B, ktorí nám jedno popoludnie spestrili rozprávaním o svojich rybárskych začiatkoch. Ukázali nám potrebnú rybársku výbavu, chytací systém a návnady. Na záver sme si vyrobili akvárium

Biela pastelka 2020

Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka. Deviatačky Lota, Zuzka a Tabea navštívili všetky triedy na 1. aj 2. stupni, kde žiaci mohli prispieť dobrovoľnou sumou na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Na našej škole sa v rámci zbierky Biela pastelka podarilo

Školíme sa

Nezaháľame a školíme sa. Počas "korona obdobia" on-line a teraz už aj prezenčne. Nezaháľame a sme pripravení vzdelávať aj na diaľku.

Výzva na podávanie návrhov na kandidátov

V zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a v súlade vyhláškou Ministerstva školstva č.291/2004 Z.z. oznamuje riaditeľstvo školy termín konania volieb do Rady školy za zástupcov rodičov žiakov našej školy 16. 9. 2020 o 17:00 hod. v kmeňových triedach žiakov. Voľby sa uskutočnia ako súčasť pravidelného stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi (Rodičovské schôdzky). Rodičia prvákov, ktorí už mali rodičovské schôdzky, môžu prísť voliť 16. 9. 2020

Oznam pre prváčikov a ich rodičov

Milí prváci a rodičia prvákov, vo štvrtok 03. 09. 2020 sa stretneme o 7:40 na školskom dvore na Podjavorinskej ulici, kde budú deti zaradené do konkrétnych tried. Žiaci budú prvé školské dni potrebovať nasledujúce: aktovku peračník desiatu a pitie ortopedické prezuvky so zatvorenou pätou (podpísané) vyťahovacie vreckovky - 1 balíček kuchynské utierky - 1 rolka Prajeme všetkým prváčikom úspešný štart v našej škole.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v dňoch 02. – 04. 09. 2020

Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína 02. 09. 2020 o 8:00, do budovy školy prichádzajú žiaci od 7:40 bez sprievodu zákonných zástupcov. Triedni učitelia ich budú čakať na školskom dvore 1. stupňa a v priestoroch prízemia na 2. stupni školy. Na vyučovanie môžu nastúpiť iba žiaci, ktorí triednemu učiteľovi odovzdajú Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník – link na dokumenty nájdete na konci oznamu. 02.09. 2020 budú mať žiaci 3 vyučovacie hodiny, potom sa vyučovanie končí. Pre žiakov