Prijímacie konanie na stredné školy

5. ROČNÍK

1. Vstupný doklad. ZZ (zákonný zástupca) žiaka 5. ročníka vyplní vstupný doklad, kde vypíše všetky potrebné údaje.

Je potrebné veľmi precízne vyplniť adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ, odbor a termín. Každú dodatočnú zmenu je potrebné včas nahlásiť pani Krajčovej.

2. Záväznú prihlášku na osemročné gymnázium žiak dostane po rodičovskom združení, ktoré sa bude konať v januári. Žiaci 5. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na osemročné gymnáziá.

Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 31. 3. 2020.

Na vytlačenej originálnej prihláške, je potrebné opäť pozorne skontrolovať všetky údaje, najmä meno, rodné číslo, známky, adresu, kontakty, t. č., mail, adresu školy, čísla študijných odborov, termín talentovej skúšky (chybné údaje neprepisovať, ale prísť požiadať o opravu) a nezabudnúť na podpisy ZZ aj žiaka.

Až vytlačenú a skontrolovanú prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi!!!

Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje správnosť všetkých údajov na prihláške.

3. Túto lekárom potvrdenú prihlášku spolu s kópiami diplomov treba odovzdať najneskôr dňa 10. 4. 2020 do rúk pani Krajčovej.

 

8. ROČNÍK,  PLATNÉ AJ PRE ŽIAKOV  9. ROČNÍKA S TALENTOVÝMI SKÚŠKAMI

1. Vstupný doklad. ZZ (zákonný zástupca) žiaka 8. a 9. ročníka vyplní vstupný doklad, kde vypíše všetky potrebné údaje. Je potrebné veľmi precízne vyplniť adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ, číslo študijného odboru a termín. Každú dodatočnú zmenu je potrebné včas nahlásiť pani Krajčovej.

2. Záväznú prihlášku na bilingválne gymnázium žiak dostane po rodičovskom združení, ktoré sa bude konať v januári. Žiaci 8. a 9.ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá. Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 1.2. 2020.

Na  vytlačenej originálnej prihláške je potrebné pozorne skontrolovať všetky údaje, najmä meno, rodné číslo, známky, adresu, kontakty, t. č., mail, adresu školy, čísla študijných odborov, termín talentovej skúšky (chybné údaje neprepisovať, ale prísť požiadať o opravu) a nezabudnúť na podpisy ZZ aj žiaka.

Až vytlačenú a skontrolovanú prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi!!!

Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje správnosť všetkých údajov na prihláške.

3. Túto lekárom potvrdenú prihlášku spolu s kópiami diplomov treba odovzdať najneskôr  dňa 20. 2. 2020 do rúk pani Krajčovej.

9. ROČNÍK

1. Vstupný doklad. ZZ (zákonný zástupca) žiaka 9. ročníka vyplní vstupný doklad, kde  vypíše všetky potrebné údaje. Je potrebné veľmi precízne vyplniť  adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ, odbor a termín. Každú dodatočnú zmenu je potrebné  včas nahlásiť pani Krajčovej.

2. Záväznú prihlášku na strednú školu žiak dostane po rodičovskom združení, ktoré sa bude konať v januári. Žiaci 9. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na netalentové odbory štúdia stredných škôl.

Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 31.3. 2020.

Na  vytlačenej originálnej prihláške je potrebné  opäť pozorne skontrolovať všetky údaje, najmä meno, rodné číslo, známky, adresu, kontakty –  t. č., mail, adresu školy, čísla študijných odborov, termín talentovej skúšky (chybné údaje neprepisovať, ale prísť požiadať o opravu) a nezabudnúť na podpisy ZZ aj žiaka.

Až vytlačenú a skontrolovanú prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi!!!

Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje správnosť všetkých údajov na prihláške.

3. Túto lekárom potvrdenú prihlášku spolu s kópiami diplomov treba odovzdať najneskôr dňa 10. 4. 2020 do rúk pani Krajčovej.

Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami (choroby, dovolenky lekára a pod.).

Bez dátumov a podpisov je prihláška neplatná.

Po doručení rozhodnutia o prijatí ZZ žiaka vydáme zápisný lístok, s ktorým pôjde v určený deň zápisu spolu so žiakom na zápis do SŠ.

Pozor!!! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte. Vydávame ho len 1x zákonnému zástupcovi na podpis. Dôležité je nepremeškať zápis do strednej školy, inak bude prijatie zrušené. Po zápise je možné 2x  zmeniť rozhodnutie v prípade, že je žiak prijatý na viac škôl a preniesť si zápisný lístok do inej strednej školy, ale len v termíne, ktorý si na zápis určí konkrétna stredná škola. V prípade, že žiak nie je prijatý, môže ZZ podať odvolanie proti rozhodnutiu do 5 dní. 

Testovanie 9  2019:

1. apríla 2020 (náhradný termín 15. apríla 2020) – výsledky testovania spolu so študijnými výsledkami na ZŠ ovplyvňujú možnosť prijatia na strednú školu.

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Termíny talentových skúšok:

15.3. – 30.4.2020 – vyhlasuje konkrétna stredná škola

1. kolo prijímacích pohovorov: 

        1. termín 11.5. 2020 – pevne určený dátum

2. termín 14.5. 2020 – pevne určený dátum

2. kolo prijímacích pohovorov:  16. 6. 2020 – pevne určený dátum

Prosíme o dôsledné dodržiavanie  termínov určených Ministerstvom školstva.

Presné pokyny k vypĺňaniu prihlášky nájdete na stránke: www.cvtisr.sk 

Konzultačné hodiny: streda od 14:00 – 15:00 hod.

Konzultáciu je potrebné vopred si individuálne dohodnúť v uvedenom termíne, prípadne v iných (podľa dohody) na tel. č.: 02/ 544 113 23 – p. Zuzana Krajčová alebo mailom: krajcova@zsmh.sk