Vzdelávací program

a0íŠkolský vzdelávací program našej školy sme nazvali ČITATEĽNÁ STOPA na počesť Milana Rúfusa, ktorého myšlienky ovplyvnili na dlhé obdobie výchovu celej našej generácie. Dúfame, že túto štafetu sa nám podarí odovzdať ďalším generáciám:

 

 

Mravnosť je vec neľahká, stáť v ľudskosti a nástojiť na nej je vec ťažká. Preto každý, kto nesie obidve na svojich pleciach, musí mať ťažký krok. Ako ten, čo nesie veľké a vzácne bremeno. Alebo kríž. Vtláča to nohy do zeme, no stopa je nádherne čitateľná.

Milan Rúfus

 

 

 

Školský učebný plán pre ISCED 1:

 

Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety.

 

 

 

1. ročník

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 0 9
Anglický jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 0 4
Príroda a spoločnosť Prvouka 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 0 2
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín 20
Voliteľné vyučovacie hodiny 2
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 22

 

 

 

2. ročník

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 0 8
Prvý cudzí jazyk 0 3 3
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 0 4
Informatická výchova 0 0 0
Človek a príroda Prvouka 2 0 2
Človek a spoločnosť Vlastiveda 0 0 0
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 0 1
Štátny vzdelávací program – počet hodín 20
Voliteľné vyučovacie hodiny 3
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 23

 

 

 

3. ročník

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 7 1 8
Anglický jazyk 3 0 3
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 1 5
Informatická výchova 1 0 1
Človek a príroda Prírodoveda 1 0 1
Človek a spoločnosť Vlastiveda 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 0 0
Štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 23
Voliteľné vyučovacie hodiny 2
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 25

 

 

 

4. ročník

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 7 1 8
Anglický jazyk 3 0 3
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 0 4
Informatická výchova 1 0 1
Človek a príroda Prírodoveda 2 0 2
Človek a spoločnosť Vlastiveda 2 0 2
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 0 1
Štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 25
Voliteľné vyučovacie hodiny 1
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 26

  

  • vyučovacia hodina má 45 minút
  • trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy
  • anglický jazyk sa vyučuje od 1. ročníka
  • prierezové témy sú súčasťou vyučovania v jednotlivých predmetoch

 

Počet týždenných hodín v jednotlivých ročníkoch je určený štátnym vzdelávacím programom

 

 

 

Školský učebný plán pre ISCED 2:

 

 

 

5. ročník

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 5 1 6
Anglický jazyk 3 0 3
Nemecký jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 0 4
Informatika 1 0 1
Človek a príroda Biológia 2 0 2
Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1
Geografia 2 0 2
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženská výchova 1 0 1
Človek a svet práce Technika 1 0 1
Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1
Výtvarná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín 24
Voliteľné vyučovacie hodiny 3
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 27

 

 

 

6. ročník

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 5 1 6
Anglický jazyk 3 0 3
Nemecký jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 1 5
Informatika 1 0 1
Človek a príroda Biológia 1 0 1
Fyzika 2 0 2
Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1
Geografia 1 0 1
Občianska náuka 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženská výchova 1 0 1
Človek a svet práce Technika 1 0 1
Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1
Výtvarná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín 25
Voliteľné vyučovacie hodiny 4
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 29

 

 

 

7. ročník

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 4 1 5
Anglický jazyk 3 0 3
Nemecký jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 1 5
Informatika 1 0 1
Človek a príroda Biológia 2 0 2
Fyzika 1 0 1
Chémia 2 0 2
Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1
Geografia 1 0 1
Občianska náuka 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženská výchova 1 0 1
Človek a svet práce Technika 1 0 1
Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1
Výtvarná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín 26
Voliteľné vyučovacie hodiny 4
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 30

 

 

 

8. ročník

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 5 0 5
Anglický jazyk 3 0 3
Nemecký jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 1 5
Informatika 1 1 2
Človek a príroda Biológia 1 0 1
Fyzika 2 0 2
Chémia 2 0 2
Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1
Geografia 1 0 1
Občianska náuka 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženská výchova 1 0 1
Človek a svet práce Technika 1 0 1
Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1
Výtvarná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín 27 3+1
Voliteľné vyučovacie hodiny 4
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 31

 

 

 

9. ročník

 

Vzdelávacia oblasť Predmety ŠVP ŠkVP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 5 0 5
Anglický jazyk 3 0 3
Nemecký jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 5 0 5
Informatika 0 1 1
Človek a príroda Biológia 1 0 1
Fyzika 1 0 1
Chémia 1 1 2
Človek a spoločnosť Dejepis 2 1 3
Geografia 1 0 1
Občianska náuka 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženská výchova 1 0 1
Človek a svet práce Technika 1 0 1
Umenie a kultúra Hudobná výchova 0 0 0
Výtvarná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín 25
Voliteľné vyučovacie hodiny 5
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 30

 

 

  • vyučovacia hodina má 45 minút
  • trieda sa môže deliť podľa platnej legislatívy
  • prierezové témy sú súčasťou vyučovania v jednotlivých predmetoch

 

Celkové a priebežné hodnotenie sa riadi Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a aktuálne platnými usmerneniami z MŠVV a Š. 

Percentuálna stupnica hodnotenia:

100 % – 90 % – 1

89 % – 75 % – 2 

74 % – 55 % – 3

54 % – 30 % – 4

29 % – 0 % – 5

Percentuálna stupnica hodnotenia pre predmety biológia, chémia, fyzika a informatika:

100 % – 90 % – 1

89 % – 75 % – 2 

74 % – 50 % – 3

49 % – 30 % – 4

29 % – 0 % – 5

 

Kritériá hodnotenie zadaných projektov upresňuje konkrétny vyučujúci.