Mgr. Etela Hessová

riaditeľka

Práca, ktorú by mali dospelí vykonávať pre dobro a prospech detí, musí pre nás byť samozrejmosťou a mala by prirodzene vyplynúť z našich životných postojov. Pre rodičov aj učiteľov by malo byť mimoriadne a hodné pozornosti a úsilia každé dieťa, ktoré prejde ich rukami. Len vtedy má šancu, že sa z neho stane mimoriadny človek. Osobnosť.

V našej škole prevažuje pocit spolupatričnosti a problémy, ktoré sa vyskytnú a my sa o nich včas dozvieme, sa snažíme vyriešiť tak, aby výsledkom bola, podľa možností, ak to naozaj chcú všetky dotknuté strany, čo najlepšia harmónia vzájomných vzťahov učitelia – deti – rodičia.

Práca pedagógov a zamestnancov školy má veľmi široký záber. Každé dieťa je pre nás dôležité a snažíme sa ho povzbudiť tak, že ak len trochu chce a môže, umožníme mu zažiť pocit úspechu
v oblasti, ktorá je jeho silnou stránkou. Snažíme sa postupne, krok za krokom, čo najlepšie deti pripraviť do života nielen po vedomostnej stránke, ale aj po osobnostnej, aby z nich boli ľudia, ktorí vedia, čo je to empatia,
sociálna aj emocionálna inteligencia, usporiadané životné hodnoty, tolerancia, charakter, zodpovednosť, ale aj správna dávka asertivity. 

Bez podpory rodiny to však ide ťažko a niekedy sa stáva negatívny postoj rodičov priam prekážkou úspešného pôsobenia školy a dosiahnutie pozitívneho výsledku je takmer alebo aj úplne nemožné.

Uvedomujeme si, že rodičia sú zaneprázdnení a často aj netrpezliví. Niektorí z nich vôbec nepripúšťajú, že ich dieťa možno má alebo spôsobuje niekomu inému problém. Rodič spravidla vidí a vníma len pocity a interpretácie svojho dieťaťa.

My však každé dieťa musíme vnímať nielen ako individualitu, ale aj ako súčasť triedneho a školského spoločenstva v objektívnejších výchovných a vzdelávacích súvislostiach, ktoré rodič, samozrejme, nemôže vidieť, ale mal by sa pokúsiť ich chápať a pomáhať svojmu dieťaťu pochopiť, že jeho práva nie sú bezbrehé a končia tam, kde začínajú práva iných detí a ľudí okolo nich.

Keď rodič vyberá školu pre svoje dieťa, mal by byť stotožnený s cieľmi, pravidlami a filozofiou tejto školy. Ak mu pravidlá a filozofia vyhovujú pred vstupom dieťaťa do školy, nemal by byť v priebehu školskej dochádzky prekvapený, keď škola tieto pravidlá skutočne uplatňuje v praxi.

Je dôležité, aby aj deti a rodičia vedeli prijať zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel, ktoré ich zároveň chránia a aby sme všetci pochopili nutnosť zosúladiť výchovné, ale aj vzdelávacie
požiadavky rodičov a školy a zachovávať objektívnosť a nestrannosť pri hodnotení vzdelávacích výsledkov aj správania žiakov.

Problém je, keď rodič zaujíma príliš ochranársky postoj k dieťaťu, snaží sa mu “vyzametať” cestu životom, čím mu vlastne ubližuje a zbavuje ho zodpovednosti a samostatnosti. Áno, rodič má stáť
pri svojom dieťati, ale mal by predovšetkým chcieť, aby sa z neho stal férový, pracovitý a samostatný človek, schopný vnímať aj potreby iných ľudí.

Teší nás, že ešte stále prevažujú múdri, objektívni a skvelí rodičia, ktorí vytvárajú pre svoje deti citovo a morálne podnetné rodinné zázemie, ktoré aj nám veľmi pomáha v našej práci. Je pre nás veľmi dôležité, aby sa dieťa, ktoré má problém, s dôverou zverilo predovšetkým svojim rodičom a aby sa informácia bezodkladne dostala k pedagógom, aby sme ju mohli čo najobjektívnejšie prešetriť a konať.

Sme nároční s jasne stanovenými mantinelmi a pravidlami, ktoré musia deti, učitelia, ale aj rodičia rešpektovať. Snažíme sa predovšetkým motivovať, vysvetľovať. Ale keď treba, pristupujeme voči deťom aj k represívnym opatreniam – pokarhaniam a zníženým známkam zo správania.

Treba si uvedomiť, že cieľom nášho spoločného snaženia nie sú známky. Ak dieťa dostane horšiu známku, problém bude možno aj v prípadnej pohodlnosti dieťaťa, možno v slabšom prístupe dieťaťa k školským povinnostiam, či v slabších schopnostiach a oslabeniach dieťaťa, ktoré nevládze napĺňať ambicióznejšie predstavy rodičov o jeho výkonoch, a najmä o vytúžených známkach.

Nevypúšťame zo školy hotových ľudí. Stále je to len proces, ktorý trvá 9 rokov a v ďalšom živote pokračuje. My deti len prevádzame mínovým poľom nástrah, spolu s rodičmi dávame základ. Ako
s tým ďalej naložia, nemáme istotu.

Nie všetko sa nám darí a určite robíme aj chyby. Budeme radi, keď nás na ne upozorníte. Vysvetlíme si a spoločne nájdeme, kde je problém. Sme schopní prijímať slušným spôsobom predkladané konštruktívne pripomienky k našej práci, sme schopní prijať zodpovednosť a po čo najobjektívnejšom zisťovaní príčin a súvislostí prijať konkrétne opatrenia na ich odstránenie.

Spolupráca s psychológmi je pre nás samozrejmosťou. Viac, než 20 rokov spolupracujeme s vynikajúcou partnerskou poradňou CPPPaP z Brnianskej ulice. Keď treba, kontaktujeme aj
lekárov. Všetko v prospech detí.

Našu každodennú prácu nepovažujeme za mimoriadnu. Mimoriadne sa nám však napriek všetkým úskaliam a prekonaným problémom javia deti, ktoré prejdú našimi rukami.

Školský vzdelávací program našej školy sme nazvali ČITATEĽNÁ STOPA na počesť Milana Rúfusa, ktorého myšlienky ovplyvnili na dlhé obdobie výchovu celej našej generácie. Dúfame, že túto štafetu sa nám podarí odovzdať ďalším generáciám:

“Mravnosť je vec neľahká, stáť v ľudskosti a nástojiť na nej je vec ťažká.
Preto každý, kto nesie obidve na svojich pleciach, musí mať ťažký krok.
Ako ten, čo nesie veľké a vzácne bremeno. Alebo kríž.
Vtláča to nohy do zeme, no stopa je nádherne čitateľná.“
Milan Rúfus

Jedinečnosť školy

Prvý stupeň ZŠ, školský klub a materská škola sa nachádzajú na Podjavorinskej ulici, druhý stupeň ZŠ na rohu Palisád a Škarniclovej ulice. Takéto rozdelenie do dvoch komunít umožňuje dôslednejšie riešenie problémov podľa vekových osobitostí a odporúčajú ho aj psychológovia.

Zriaďovateľom školy je Mestská časť Bratislava Staré Mesto.

Dbáme o zdravie našich detí

Vo všetkých triedach máme výškovo-nastaviteľné lavice a stoličky. Naše deti nosia na prezutie ortopedické otvorené prezuvky kvôli správnemu formovaniu klenby nôh. Prehnané nosenie slúchadiel na ušiach a hlasná hudba poškodzuje sluch a zabraňuje aj prirodzenej komunikácii medzi ľuďmi, preto v škole slúchadlá zo žiadnych prehrávačov nepoužívajú deti ani cez prestávky.

Veľmi veľký dôraz kladieme na rôzne preventívne programy, s ktorými nám pomáhajú naslovovzatí odborníci.

Sme ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

Od 1. po 9. ročník sa žiak učí prvý cudzí jazyk, v 5. ročníku mu pribudne druhý cudzí jazyk – nemecký. Vo vyšších ročníkoch máme zatiaľ ešte v alternatíve s nemeckým francúzsky jazyk, ktorý sme ale pre nízky záujem už prestali ponúkať. 2. stupeň našej školy je svojou úrovňou a výsledkami porovnateľný s osemročným  gymnáziom. Naši žiaci tradične na konci 8. a 9. triedy prichádzajú do gymnázií a iných stredných škôl podľa svojho výberu dobre pripravení.

Od našich žiakov dôsledne vyžadujeme slušnosť a korektné správanie.

Možnosti stravovania

Zastávka trolejbusov č. 203 a 207, zastávka autobusov 81, 83, 84, 39, 31, 93, 94, 180, električiek 5, 9. Škola sa nachádza v Starom Meste, v pomerne tichej lokalie pod Bratislavským hradom.

Školský klub

je pre žiakov 1. – 4. ročníka.

Charakteristika lokality

Zastávka trolejbusov č. 203 a 207, zastávka autobusov 81, 83, 84, 39, 31, 93, 94, 180, električiek 5, 9. Škola sa nachádza v Starom Meste, v pomerne tichej lokalie pod Bratislavským hradom.

55 počítačov pre žiakov

Na 2. stupni je 30 počítačov pre žiakov v dvoch samostatných a zároveň prepojiteľných učebniach s pripojením na vysokorýchlostný internet optickým káblom. Tieto učebne používame nielen počas vyučovania, ale sú žiakom sprístupnené na prácu aj v popoludňajších hodinách s pedagogickým dozorom.

Na 1. stupni sú 2 samostatné a prepojiteľné počítačové učebne s 25 výkonnými počítačmi, pripojenými na vysokorýchlostný internet.

Vyučovanie nám pomáhajú skvalitňovať aj multimediálna učebňa na 2. stupni a multimediálna učebňa na 1. stupni.

Projektor v každej triede

V každej triede v obidvoch budovách máme zabudovaný dataprojektor, plátno, pripojenie na internet a zariadenie Apple TV – učitelia sa naň pripájajú bezdrôtovo. Školská sieť prepája pomocou servera obidve budovy a každý učiteľ aj žiak našej školy sa môže na ktorýkoľvek počítač v obidvoch budovách pripojiť svojím heslom a má pred sebou svoju vlastnú pracovnú plochu.

Chemické laboratórium

Máme veľmi dobre vybavené chemické laboratórium, kde sa v jednej miestnosti robia chemické pokusy a v druhej majú žiaci a vyučujúci k dispozícii počítače a vysokorýchlostný internet, takisto s dataprojektorom a plátnom.

Úspešnosť absolventov

pri prijímaní na stredné školy: Z 8. ročníka nám každoročne na základe prijímacích pohovorov  spravidla  prijímajú okolo 30% žiakov na bilingválne gymnáziá a z tých, čo zostanú v 9. ročníku sú všetci žiaci sú prijatí na stredné školy podľa ich záujmu, spravidla okolo 50% na gymnáziá, 50% na iné stredné školy rôzneho zamerania.

 

Naši žiaci sú mimoriadne úspešní v prijímaní na bilingválne gymnáziá po ôsmom ročníku. Na jednej strane máme z ich úspechu radosť, ale  v posledných 5 rokoch nám to značne skomplikovalo a skreslilo výsledky deviatackého testovania. 

Úspechy žiakov v súťažiach

Žiaci sa zúčastňujú na predmetových olympiádach a súťažiach, vyhlásených MŠ SR i na mnohých nepovinných súťažiach. Do súťaží zapájame veľa žiakov, aby mali možnosť uplatniť sa v konkurenčnom prostredí, získať skúsenosti a konfrontovať svoje schopnosti a možnosti. Škola získava v už tradične v regionálnych, krajských a niekedy aj v celoslovenských kolách medailové umiestnenia.

Iné aktivity

V škole ponúkame krúžky: internetová študovňa, florbal, stolný tenis, volejbal, futbal, basketbal, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, rozhlasový, školský časopis, slovenský jazyk a matematika pre deviatakov, environmentálny, vlastivedný, spoznaj svoje mesto, 2 tvorivé dielne,2 športové, pohybovo-dramatický, čitateľsko-mediálny a iné.  Žiaci  každý rok absolvujú cyklus koncertov Hudobná akadémia v Slovenskej filharmónii a cyklus výchovných koncertov v Zichyho paláci,  Organizujeme kurzy lyžovania, ako aj poznávacie zájazdy do Paríža a každý druhý rok do Poľska : Krakov – Wieliczka – Oświencim. V blízkosti školy sa nachádzajú základné umelecké školy.

Podpora detí

Vedenie školy a pedagógovia všestranne podporujú deti s nadaním, ale snažia sa motivovať všetky deti, čo je v súlade so súčasnými trendami európskej pedagogiky. Pre našu školu je príznačná pokojná a slušná atmosféra.