KRÚŽKY → ŠKD 4.C

Streda - 14:00 - 15:00 V aktuálnom školskom roku funguje v rámci ŠKD 9 útvarov kreatívnych a športových činností. Sú zamerané na esteticko-výchovnú, spoločensko-vednú, telovýchovno-športovú, prírodovednú, environmentálu a pracovno-technickú činnosť. Jednotlivé aktivity sa striedajú po týždňoch. Na základe protiepidemických opatrení fungujú záujmové útvary len v rámci jedného oddelenia ŠKD.