Podporte svoju školu

NAŠA ŠKOLA DNES – moderná škola s vyspelým technologickým vybavením

Normatívne financovanie nepočíta s prevádzovaním dvoch samostatných budov, preto sa stále boríme s nedostatkom financií na ďalší rozvoj a modernizáciu školy. Nebyť nášho rodičovského združenia, ťažko by sme sa dočkali toho, čo deťom aj učiteľom uľahčuje prácu a spríjemňuje životné prostredie. Naši skvelí rodičia postupne zabezpečili:

 • kompletnú výmenu žiackych lavíc a stoličiek
 • výmenu 3 ks vchodových dverí v budove na Palisádach
 • nábytok v niektorých triedach a v ŠKD
 • do daru sme z rôznych zdrojov dostali nábytokdo zborovní, kancelárií, stoly do počítačových učební
 • svojpomocne v 2 triedach vymenili PVC podlahu, v 2 triedach zrekonštruovali osvetlenie, postupne si triedy na vlastné náklady maľujú
 • momentálne rodičia iniciovali a realizujú veľkú investíciu – financovanie rekonštrukcie prednejčasti školského dvora na Podjavorinskej
 • vďaka iniciatíve rodičov sme začali spolupracovať so Športovou akadémiou Mateja Tótha, z ktorej sme dostali sadu moderného náčinia navyučovanie telesnej výchovy na 1. stupni

Pokrok v technológiách si vyžadoval držať krok s dobou a snažiť sa ju aj predbehnúť. Bez priamej angažovanosti rodičovského združenia a celého radu jednotlivých obetavých rodičov by sme to však nezvládli.

Rodičia z dobrovoľných príspevkov a 2% daní:

 • zakúpili vybavenie do počítačovej učebne na Podjavorinskej ulici – spolu 25 počítačov
 • už druhýkrát po 12 rokoch kúpili 30 počíta-čov do počítačovej učebne na Palisádach, aby žiaci mohli pracovať s najmodernejšími technológiami
 • zabezpečili výkonné počítače pre žiakov do chemického laboratória
 • postupne zakúpili dataprojektory, plátna a zariadenia AppleTV, kompletne do každej učebne na 1. aj 2. stupni,
 • každý učiteľ dostal k plnej dispozícii MacBook Nesmieme zabudnúť ani na našu nádhernú materskú školu, kde sa vďaka angažovanosti jej pedagógov a rodičov podarilo vytvoriť pre deti priam rozprávkovú oázu.

Poďakovanie patrí rodičom, ktorí v posledných desaťročiach dlhodobo aktívne a angažovane vo svojom voľnom čase pracovali vo vedení Rodičovského združenia

 • pán Michal Kunošík
 • pán Stanislav Vanek
 • pán Ladislav Čeplík
 • pani Mária Takáčová
 • pani Katarína Sarvašová
 • pani Zuzana Adamčíková
 • pán Dušan Spurný

Poďakovanie prináleží aj všetkým ostatným rodičom terajších aj bývalých žiakov, ktorí pravidelne zasielajú dobrovoľné príspevky, 2% z daní a sponzorské príspevky na účet Rodičovského združenia, prispeli svojou dobrovoľníckou prácou, prípadne darovali škole veci na zlepšenie pracovného prostredia detí aučiteľov.

Ako podporiť školu

2% z daní - Rodičovské združenie

Vážení rodičia a priatelia školy,

touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2018.

Získané finančné prostriedky boli po minulé roky využité na nákup moderných učebných pomôcok, ktoré prispeli k tomu, aby vyučovacie hodiny boli pútavejšie, efektívnejšie, a aby vedomosti žiakov mali trvalý charakter využiteľný v praktickom živote. Najviac finančných prostriedkov bolo použitých na nákup výškovo-nastaviteľných lavíc a stoličiek, zriadenie počítačovej učebne na I. stupni a modernizáciu počítačovej učebne na II. stupni, nákup notebookov Apple pre učiteľov a dataprojektorov, nákup šatňových skriniek na II. stupni pre žiakov, zveľadenie a úprava školského dvora na I. stupni, nákup video-vrátnika, ozvučovacej techniky a dataprojektorov spolu s plátnom do každej triedy.

2% Vašich daní môžete za rok 2018 poukázať priamo občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01  Bratislava, IČO: 173196170999.

 

Dôležité termíny:

 • 01.04.2019 – termín na podanie daňového priznania pre FO a PO. Fyzické a právnické osoby majú vo svojich daňových priznaniach kolónky na poukázanie 2% (1%) dane.
 • 30.04.2019 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto listu. Pre uľahčenie môžete tieto tlačivá poslať do školy do 23.04.2019, odkiaľ ich odošleme na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete tu:

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme. Aj takýmto spôsobom pomôžete spoločnému zámeru – zabezpečiť kvalitné vzdelanie žiakom ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou.

 

Ing. Zuzana Adamčíková

predsedníčka RZ pri ZŠ Dr. Milana Hodžu

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, RADA RODIČOV a RADA ŠKOLY

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE:

V živote našej školy veľmi dôležitú úlohu zohrávajú rodičia, ktorí podporujú rozvoj a modernizáciu školy po materiálnej stránke. Nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu dnes funguje registrované Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ s vlastnou Radou rodičov, vlastným pokladníkom, revíznou komisiou a samostatným účtom, na ktorý rodičia prispievajú každoročne dobrovoľným príspevkom.

I. Výška solidárneho príspevku

Číslo účtu rodičovského združenia IBAN: SK1909000000000011472142

Zaužívané pravidlo, ktoré si odhlasovali rodičia, že každá rodina by mala prispieť minimálne 30 € za školský rok, čo činí 3 € mesačne, by malo byť vecou cti každej rodiny, pokiaľ, samozrejme, nie je sociálne odkázaná. Každé jedno dieťa našej školy využíva veci, ktoré rodičia zakúpili a kupujú z tohto účtu, Na tento účet môže však akoukoľvek sumou prispieť každý, kto chce sponzorsky podporiť aktivity alebo materiálne vybavenie našej školy. Je korektné, ak si rodičia uvedomia, že aj ich dieťa rôznymi formami čerpá z rozpočtu rodičovského združenia, pretože platí princíp solidarity a na lepšie podmienky pre ich dieťa prispeli aj rodičia detí, ktoré už skončili školskú dochádzku.

II. Spôsob rozhodovania a nakladania s príspevkom

Rada rodičov má toľko členov, koľko tried je v aktuálnom školskom roku. Je v nej rodičmi zvolený zástupca z každej triedy s rovnakými právami. Rada rodičov tvorí plánovaný rozpočet a hlasovaním rozhoduje, na čo sa použijú finančné prostriedky z rodičovského účtu, ktoré nie sú darcom viazané na konkrétny účel. Rodičovským účtom disponujú výlučne poverení zástupcovia rodičov, nedisponujú ním zamestnanci ani vedenie školy. 1x ročne rodičovský pokladník predloží Rade rodičov písomné vyúčtovanie použitých prostriedkov.

Prosíme rodičov, aby si zvolili takého zástupcu, ktorý bude kooperatívny a bude sa snažiť nájsť spoločné čo najprijateľnejšie riešenia. Rada rodičov nie je fórum na jednosmerné prenesenie názorov, ale na diskusiu, hľadanie čo najlepších východísk a riešení, ku ktorým sa dopracuje po konštruktívnej diskusii a hlasovaní. Na zasadnutiach sa zúčastňuje aj vedenie školy, ktoré reaguje aj na pripomienky a otázky zo zápisníc  z triednych rodičovských schôdzok. Dôležité je ale korektné obojsmerné prenášanie informácií a pravidelná účasť na zasadnutiach, ktoré bývajú 4x ročne.

RADA RODIČOV: školský rok 2016/2017

Predsedníčka: p. Adamčíková

Členovia:

 • I.A – Mgr. Igor Schweizer
 • I.B – Ing. Štefan Dvorský
 • II.A – Andrea Šovčíková
 • II.B – Barbora Vaněková
 • III.A – Mgr. Soňa Oršulová
 • III.B – Ing. Klaudia Beňová
 • IV.A – Katarína Ferenčáková
 • IV.B – Ing. Ivan Vavrík
 • V.A: p. Velčická
 • V.B: p. Viktorini-Lisá
 • VI.A: p. Choma
 • VI.B: Šinkovic
 • VII. A: p. Horn
 • VII.B: p. Stachová
 • VIII.A: p. Spurný
 • VIII.B: p. Rusnáková
 • IX.A : p.Mazáčková

III. Viazané prostriedky na účte RZ, prípadne priama pomoc

Ak sa rodičia dohodnú, že chcú a môžu ešte navyše okrem uvedeného príspevku vylepšiť prostredie tried, či iných priestorov školy, napr. vymaľovaním, výmenou podlahovej krytiny, umývadla, či nábytku, môžu tak urobiť buď priamo po vzájomnej dohode, ale zároveň po dohode s vedením školy, či a kedy je možná realizácia, alebo zohnať peniaze, poslať ich na účet Rady rodičov a účelovo ich viazať na konkrétny cieľ. Na 1. stupni sú deti v 1 triede spravidla 4 roky, na 2. stupni spravidla 5 rokov, ak nenastanú nejaké zmeny z organizačných dôvodov. Priestory ŠKD, jedálne, šatní a dvora deti využívajú na 1. stupni 4 roky a na 2. stupni 5 rokov. V materskej škole sú 2 triedy a spálňa, rodičia majú odsúhlasenú výšku príspevku osobitne.

IV. 2% z daní

Každoročne majú rodičia priamo aj prostredníctvom motivácie svojich známych – fyzických osôb a firiem posielať na účet Rady rodičov aj prostriedky z 2% daní.

V. Sponzorské peniaze na príjmový účet školy

Peniaze sa dajú poslať aj na príjmový účet školy č. 1656834053/0200 so sponzorskou zmluvou, v ktorej môže darca viazať darované prostriedky na konkrétny účel po dohode s vedením školy, pretože je nutné zistiť, či je technicky a legislatívne možná realizácia. Za správne použitie a vyúčtovanie takto zaslaných príspevkov zodpovedá riaditeľka školy. Na tento účet n i e  j e možnéposielať 2% z daní.

VI. Triedny fond

Mimoškolské aktivity aj vzdelávacie a kultúrne podujatia, presahujúce výšku príspevku od štátu v podobe kultúrnych poukazov v rámci jednotlivých tried, výlety, lyžiarske, plavecké kurzy, exkurzie, vstupenky na podujatia, výtvarný materiál, pracovné zošity, cestovné náklady a pod. hradia rodičia v hotovosti podľa dohody s triednym učiteľom, ktorý im 2x ročne na rodičovskom združení predloží písomné vyúčtovanie použitých prostriedkov.

VII. Niektoré výsledky doterajšej rodičovskej pomoci

Vďaka rodičom, ktorí sú ochotní finančne prispieť aj väčšie sumy a spojením finančných prostriedkov rodičov máme zriadené 2 kvalitné nové počítačové učebne a 1 multimediálnu učebňu na 1. stupni (druhú učebňu sme mohli tento rok zriadiť vďaka prostriedkom jedného z rodičov) 2 počítačové, 1 multimediálnu učebňu  na 2. stupni, pričom sme na 2. stupni z prostriedkov rodičovského združenia modernizovali vybavenie počítačových učební, lebo o nákup pôvodných počítačov sa postarali rodičia bývalých žiakov v roku 2004 a už nespĺňali požadované technické parametre. Rodičia z nazbieraných prostriedkov postupne vymenili školské lavice a stoličky za výškovo nastaviteľné, na druhom stupni máme v triedach nové skrine a učiteľské stoly a skrinky. Vymenené sú všetky vchodové dvere do budovy na 2. stupni. Na 1. stupni máme keramickú pec a elektrického vrátnika s kamerou. Nové učebné pomôcky, knihy, odmeny pre deti za súťaže a výborné výsledky, dôstojné privítanie prvákov a rozlúčka s deviatakmi, aj to sú veci, ktoré môžeme zabezpečiť vďaka podpore rodičov. Rodičia nakúpili dataprojektory a plátna do všetkých učební a notebooky pre všetkých učiteľov. Len za posledných 7 rokov do  vecí, ktoré slúžia všetkým žiakom, (okrem drobných učebných pomôcok a knižných odmien pre žiakov), rodičovské združenie a jednotliví sponzori investovali spolu cca 160 000 €. Niektorí jednotlivci z radov rodičov sa podujali na financovanie, napr. nového osvetlenia v 1 triede, novej podlahy, maľovania triedy, niektorí osobne prispeli okrem financií svojou nezištnou prácou, napr. pri namontovaní všetkých zariadení Apple TV v triedach, našli sa aj rodičia, čo osobne triedu vymaľovali, vybavili peniaze na učebné pomôcky a pod.

Všetkým, ktorí pomáhajú, patrí veľká vďaka. Robia to nezištne a prispievajú neverejne a taktne, aby sa nijakým spôsobom nedávali najavo možné sociálne rozdiely medzi deťmi.

Ďakujeme v mene detí našej školy.

RADA ŠKOLY

V škole pôsobí okrem 19-člennej RADY RODIČOV aj 11členná RADA ŠKOLY,  ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia. Členovia Rady školy sa volia na 4 roky. Nové funkčné obdobie sa začína 26. 4. 2016.

RADA ŠKOLY: 11 členov

Za rodičov ZŠ:

 • Ing. Dušan Spurný – predseda RŠ,
 • Ing. Zuzana Adamčíková – podpredsedníčka RŠ
 • Ing. Pavol Páleník

Za rodičov MŠ:

 • Ing. Hana Husenicová

Za pedagogických zamestnancov ZŠ:

 • Mgr. Roman Penkala

Za pedagogických zamestnancov MŠ:

 • Mgr. Katarína Kačinová PhD.

Za nepedagogických zamestnancov:

 • Valéria Slivková

Za zriaďovateľa:

 • Ing. Tomáš Ziegler, Miloš Domorák,
 • doc. Mgr. art. Štefan Bučko, Viera Valovičová

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, RADA RODIČOV a RADA ŠKOLY

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE:

V živote našej školy veľmi dôležitú úlohu zohrávajú rodičia, ktorí podporujú rozvoj a modernizáciu školy po materiálnej stránke. Nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu dnes funguje registrované Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ s vlastnou Radou rodičov, vlastným pokladníkom, revíznou komisiou a samostatným účtom, na ktorý rodičia prispievajú každoročne dobrovoľným príspevkom.

I. Výška solidárneho príspevku

Číslo účtu rodičovského združenia IBAN: SK1909000000000011472142

Zaužívané pravidlo, ktoré si odhlasovali rodičia, že každá rodina by mala prispieť minimálne 30 € za školský rok, čo činí 3 € mesačne, by malo byť vecou cti každej rodiny, pokiaľ, samozrejme, nie je sociálne odkázaná. Každé jedno dieťa našej školy využíva veci, ktoré rodičia zakúpili a kupujú z tohto účtu, Na tento účet môže však akoukoľvek sumou prispieť každý, kto chce sponzorsky podporiť aktivity alebo materiálne vybavenie našej školy. Je korektné, ak si rodičia uvedomia, že aj ich dieťa rôznymi formami čerpá z rozpočtu rodičovského združenia, pretože platí princíp solidarity a na lepšie podmienky pre ich dieťa prispeli aj rodičia detí, ktoré už skončili školskú dochádzku.

II. Spôsob rozhodovania a nakladania s príspevkom

Rada rodičov má toľko členov, koľko tried je v aktuálnom školskom roku. Je v nej rodičmi zvolený zástupca z každej triedy s rovnakými právami. Rada rodičov tvorí plánovaný rozpočet a hlasovaním rozhoduje, na čo sa použijú finančné prostriedky z rodičovského účtu, ktoré nie sú darcom viazané na konkrétny účel. Rodičovským účtom disponujú výlučne poverení zástupcovia rodičov, nedisponujú ním zamestnanci ani vedenie školy. 1x ročne rodičovský pokladník predloží Rade rodičov písomné vyúčtovanie použitých prostriedkov.

Prosíme rodičov, aby si zvolili takého zástupcu, ktorý bude kooperatívny a bude sa snažiť nájsť spoločné čo najprijateľnejšie riešenia. Rada rodičov nie je fórum na jednosmerné prenesenie názorov, ale na diskusiu, hľadanie čo najlepších východísk a riešení, ku ktorým sa dopracuje po konštruktívnej diskusii a hlasovaní. Na zasadnutiach sa zúčastňuje aj vedenie školy, ktoré reaguje aj na pripomienky a otázky zo zápisníc  z triednych rodičovských schôdzok. Dôležité je ale korektné obojsmerné prenášanie informácií a pravidelná účasť na zasadnutiach, ktoré bývajú 4x ročne.

RADA RODIČOV: školský rok 2016/2017

Predsedníčka: p. Adamčíková

Členovia:

I.A – Mgr. Igor Schweizer

I.B – Ing. Štefan Dvorský

II.A – Andrea Šovčíková

II.B – Barbora Vaněková

III.A – Mgr. Soňa Oršulová

III.B – Ing. Klaudia Beňová

IV.A – Katarína Ferenčáková

IV.B – Ing. Ivan Vavrík

V.A: p. Velčická

V.B: p. Viktorini-Lisá

VI.A: p. Choma

VI.B: Šinkovic

VII. A: p. Horn

VII.B: p. Stachová

VIII.A: p. Spurný

VIII.B: p. Rusnáková

IX.A : p.Mazáčková

 

 

III. Viazané prostriedky na účte RZ, prípadne priama pomoc

Ak sa rodičia dohodnú, že chcú a môžu ešte navyše okrem uvedeného príspevku vylepšiť prostredie tried, či iných priestorov školy, napr. vymaľovaním, výmenou podlahovej krytiny, umývadla, či nábytku, môžu tak urobiť buď priamo po vzájomnej dohode, ale zároveň po dohode s vedením školy, či a kedy je možná realizácia, alebo zohnať peniaze, poslať ich na účet Rady rodičov a účelovo ich viazať na konkrétny cieľ. Na 1. stupni sú deti v 1 triede spravidla 4 roky, na 2. stupni spravidla 5 rokov, ak nenastanú nejaké zmeny z organizačných dôvodov. Priestory ŠKD, jedálne, šatní a dvora deti využívajú na 1. stupni 4 roky a na 2. stupni 5 rokov. V materskej škole sú 2 triedy a spálňa, rodičia majú odsúhlasenú výšku príspevku osobitne.

IV. 2% z daní

Každoročne majú rodičia priamo aj prostredníctvom motivácie svojich známych – fyzických osôb a firiem posielať na účet Rady rodičov aj prostriedky z 2% daní.

V. Sponzorské peniaze na príjmový účet školy

Peniaze sa dajú poslať aj na príjmový účet školy č. 1656834053/0200 so sponzorskou zmluvou, v ktorej môže darca viazať darované prostriedky na konkrétny účel po dohode s vedením školy, pretože je nutné zistiť, či je technicky a legislatívne možná realizácia. Za správne použitie a vyúčtovanie takto zaslaných príspevkov zodpovedá riaditeľka školy. Na tento účet n i e  j e možnéposielať 2% z daní.

VI. Triedny fond

Mimoškolské aktivity aj vzdelávacie a kultúrne podujatia, presahujúce výšku príspevku od štátu v podobe kultúrnych poukazov v rámci jednotlivých tried, výlety, lyžiarske, plavecké kurzy, exkurzie, vstupenky na podujatia, výtvarný materiál, pracovné zošity, cestovné náklady a pod. hradia rodičia v hotovosti podľa dohody s triednym učiteľom, ktorý im 2x ročne na rodičovskom združení predloží písomné vyúčtovanie použitých prostriedkov.

VII. Niektoré výsledky doterajšej rodičovskej pomoci

Vďaka rodičom, ktorí sú ochotní finančne prispieť aj väčšie sumy a spojením finančných prostriedkov rodičov máme zriadené 2 kvalitné nové počítačové učebne a 1 multimediálnu učebňu na 1. stupni (druhú učebňu sme mohli tento rok zriadiť vďaka prostriedkom jedného z rodičov) 2 počítačové, 1 multimediálnu učebňu  na 2. stupni, pričom sme na 2. stupni z prostriedkov rodičovského združenia modernizovali vybavenie počítačových učební, lebo o nákup pôvodných počítačov sa postarali rodičia bývalých žiakov v roku 2004 a už nespĺňali požadované technické parametre. Rodičia z nazbieraných prostriedkov postupne vymenili školské lavice a stoličky za výškovo nastaviteľné, na druhom stupni máme v triedach nové skrine a učiteľské stoly a skrinky. Vymenené sú všetky vchodové dvere do budovy na 2. stupni. Na 1. stupni máme keramickú pec a elektrického vrátnika s kamerou. Nové učebné pomôcky, knihy, odmeny pre deti za súťaže a výborné výsledky, dôstojné privítanie prvákov a rozlúčka s deviatakmi, aj to sú veci, ktoré môžeme zabezpečiť vďaka podpore rodičov. Rodičia nakúpili dataprojektory a plátna do všetkých učební a notebooky pre všetkých učiteľov. Len za posledných 7 rokov do  vecí, ktoré slúžia všetkým žiakom, (okrem drobných učebných pomôcok a knižných odmien pre žiakov), rodičovské združenie a jednotliví sponzori investovali spolu cca 160 000 €. Niektorí jednotlivci z radov rodičov sa podujali na financovanie, napr. nového osvetlenia v 1 triede, novej podlahy, maľovania triedy, niektorí osobne prispeli okrem financií svojou nezištnou prácou, napr. pri namontovaní všetkých zariadení Apple TV v triedach, našli sa aj rodičia, čo osobne triedu vymaľovali, vybavili peniaze na učebné pomôcky a pod.

Všetkým, ktorí pomáhajú, patrí veľká vďaka. Robia to nezištne a prispievajú neverejne a taktne, aby sa nijakým spôsobom nedávali najavo možné sociálne rozdiely medzi deťmi.

Ďakujeme v mene detí našej školy.

Formy podpory:

————————————————————————————————————————–

RADA ŠKOLY

V škole pôsobí okrem 19-člennej RADY RODIČOV aj 11členná RADA ŠKOLY,  ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia. Členovia Rady školy sa volia na 4 roky. Nové funkčné obdobie sa začína 26. 4. 2016.

RADA ŠKOLY: 11 členov

Za rodičov ZŠ:

Ing. Dušan Spurný – predseda RŠ,

Ing. Zuzana Adamčíková – podpredsedníčka RŠ

Ing. Pavol Páleník

Za rodičov MŠ:

Ing. Hana Husenicová

Za pedagogických zamestnancov ZŠ:

Mgr. Roman Penkala

Za pedagogických zamestnancov MŠ:

Mgr. Katarína Kačinová PhD.

Za nepedagogických zamestnancov:

Valéria Slivková

Za zriaďovateľa:

Ing. Tomáš Ziegler, Miloš Domorák,

doc. Mgr. art. Štefan Bučko, Viera Valovičová

Rodičovské združenie

Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ

Adresa: Škarniclova 1, 811 01 Bratislava

IČO: 173 196 179/ 999

Číslo účtu rodičovského združenia IBAN: SK1909000000000011472142

Zaužívané pravidlo, ktoré si odhlasovali rodičia, že každá rodina by mala prispieť minimálne 30 € za rok, čo činí 3 € mesačne, by malo byť vecou cti každej rodiny, pokiaľ, samozrejme, nie je sociálne odkázaná.  Každé jedno dieťa našej školy využíva veci, ktoré rodičia zakúpili a kupujú z tohto účtu, Na tento účet môže však akoukoľvek sumou prispieť každý, kto chce sponzorsky podporiť aktivity alebo materiálne vybavenie našej školy.

 

I.A –

I.B –

II.A – p. Igor Schweizer

II.B – p. Štefan Dvorský

III.A – p. Andrea Šovčíková

III.B – p. Barbora Vaněková

IV.A – p. Soňa Oršulová

IV.B – p. Klaudia Beňová

V.A:

V.B:

VI.A: p. Velčická

VI.B: p. Viktorini-Lisá

VII.A: p. Choma

VII.B:  p. Šinkovic

VIII.A:  p. Horn

VIII.B: p. Stachová

Vážení rodičia a priatelia školy,

touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2018.

Získané finančné prostriedky boli po minulé roky využité na nákup moderných učebných pomôcok, ktoré prispeli k tomu, aby vyučovacie hodiny boli pútavejšie, efektívnejšie, a aby vedomosti žiakov mali trvalý charakter využiteľný v praktickom živote. Najviac finančných prostriedkov bolo použitých na nákup výškovo-nastaviteľných lavíc a stoličiek, zriadenie počítačovej učebne na I. stupni a modernizáciu počítačovej učebne na II. stupni, nákup notebookov Apple pre učiteľov a dataprojektorov, nákup šatňových skriniek na II. stupni pre žiakov, zveľadenie a úprava školského dvora na I. stupni, nákup video-vrátnika, ozvučovacej techniky a dataprojektorov spolu s plátnom do každej triedy.

2% Vašich daní môžete za rok 2018 poukázať priamo občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01  Bratislava, IČO: 173196170999.

Dôležité termíny:

 • 01.04.2019 – termín na podanie daňového priznania pre FO a PO. Fyzické a právnické osoby majú vo svojich daňových priznaniach kolónky na poukázanie 2% (1%) dane.
 • 30.04.2019 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto listu. Pre uľahčenie môžete tieto tlačivá poslať do školy do 23.04.2019, odkiaľ ich odošleme na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.

Všetky potrebné tlačivá nájdete aj na tejto stránke školy https://zsmh-ziacka.edupage.org/percenta2/

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme. Aj takýmto spôsobom pomôžete spoločnému zámeru – zabezpečiť kvalitné vzdelanie žiakom ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou.

Ing. Zuzana Adamčíková

predsedníčka RZ pri ZŠ Dr. Milana Hodžu

Pin It on Pinterest