Rada školy

RADA ŠKOLY,  ktorá je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školského zariadenia. Členovia Rady školy sa volia na 4 roky. Nové funkčné obdobie sa začína 26. 4. 2016.

RADA ŠKOLY: 11 členov

Za rodičov ZŠ:

  • predseda RŠ,
  • podpredsedníčka RŠ

Za rodičov MŠ:

Za pedagogických zamestnancov ZŠ:

  • Mgr. Roman Penkala

Za pedagogických zamestnancov MŠ:

  • Mgr. Katarína Kačinová PhD.

Za nepedagogických zamestnancov:

  • Valéria Slivková

Za zriaďovateľa: