Vzdelávací program

Školský vzdelávací program našej školy sme nazvali ČITATEĽNÁ STOPAna počesť Milana Rúfusa, ktorého myšlienky ovplyvnili na dlhé obdobie výchovu celej našej generácie. Dúfame, že túto štafetu sa nám podarí odovzdať ďalším generáciám:

Mravnosť je vec neľahká, stáť v ľudskosti a nástojiť na nej je vec ťažká. Preto každý, kto nesie obidve na svojich pleciach, musí mať ťažký krok. Ako ten, čo nesie veľké a vzácne bremeno. Alebo kríž. Vtláča to nohy do zeme, no stopa je nádherne čitateľná.

Milan Rúfus

Školský učebný plán pre ISCED 1:

Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety.

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN

ISCED 12021/2022

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

1. ročník i

2. ročník i

3. ročník i

4.ročník i

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

 

8

 

7

1

7

1

Anglický jazyk

0

2

0

3

3

 

3

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

 

4

1

4

 

Informatická výchova

0

 

0

 

1

 

1

 

Človek a príroda

Prvouka

1

 

2

 

0

 

0

 

Prírodoveda

0

 

0

 

1

 

2

 

Človek a spoločnosť

Vlastiveda

0

 

0

 

1

 

2

 

Človek a hodnoty

Etická/Náboženská výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

 

1

 

1

 

1

 

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

Výtvarná výchova

2

 

1

 

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

SPOLU

20

2

20

3

23

5

25

1

22

23

25

26

 

ISCED 22021/2022

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

5. ročník i

6. ročník i

7. ročník i

8. ročník i

9. ročník i

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

ŠVP

ŠkVP

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

5

1

5

1

4

1

5

 

5

 

Anglický jazyk

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

Nemecký/
Francúzsky jazyk

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

 

4

1

4

1

4

1

5

 

Informatika

1

 

1

 

1

 

1

1

0

1

Človek a príroda

Fyzika

0

 

2

 

1

 

2

 

1

 

Chémia

0

 

0

 

2

 

2

 

1

1

Biológia

2

 

1

 

2

 

1

 

1

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

 

1

 

1

 

1

 

2

1

Geografia

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Občianska náuka

0

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Človek a hodnoty

Etická/
Náboženská výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Človek a svet práce

Technika

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

0

 

Výtvarná výchova

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

SPOLU

24

3

25

4

26

4

27

4

25

5

27

29

30

31

30

 

 

1. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 0 9
Prvý cudzí jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 0 4
Príroda a spoločnosť Prvouka 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 0 2
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín 20
Voliteľné vyučovacie hodiny 2
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 22

2. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 0 8
Prvý cudzí jazyk 0 3 3
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 0 4
Informatická výchova 0 0 0
Príroda a spoločnosť Prírodoveda 0 0 0
Vlastiveda 0 0 0
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 0 2
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín 20
Voliteľné vyučovacie hodiny 3
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 23

3. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 7 1 8
Prvý cudzí jazyk 3 0 3
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 1 5
Informatická výchova 1 0 1
Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 0 1
Vlastiveda 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 20
Voliteľné vyučovacie hodiny 5
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 25

4. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 6 3 9
Prvý cudzí jazyk 3 1 4
Matematika a práca s informáciami Matematika 3 1 4
Informatická výchova 1 0 1
Príroda a spoločnosť Prírodoveda 1 0 1
Vlastiveda 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova / Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 0 2

Človek a svet práce

 

Štátny vzdelávací program – spolu počet hodín

Pracovné vyučovanie               1

1

 

21

Voliteľné vyučovacie hodiny 5
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 26
 • vyučovacia hodina má 45 minút
 • trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy
 • prvý cudzí jazyk sa vyučuje od 1. ročníka
 • prierezové témy sú súčasťou vyučovania v jednotlivých predmetoch

Počet týždenných hodín v jednotlivých ročníkoch je určený štátnym vzdelávacím programom, škola má k dispozícii 2 vyučovacie hodiny v prvom ročníku a 5 vyučovacích hodín v 2. – 4. ročníku, ktoré sme sa v súlade s profiláciou školy rozhodli využiť v školskom vzdelávacom programe nasledovne:

1. ročník:

 • 2 hodiny na voliteľný predmet 1. cudzí jazyk

2. ročník:

 • 3 hodiny na 1. cudzí jazyk

3. ročník

 • 1 hodinu na posilnenie slovenského jazyka
 • 1 hodinu na posilnenie matematiky

4. ročník

 • 3 hodiny na posilnenie slovenského jazyka
 • 1 hodinu na posilnenie 1. cudzieho jazyka
 • 1 hodinu na posilnenie matematiky

Školský učebný plán pre ISCED 2:

5. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 5 0 5
Prvý cudzí jazyk 3 0 3
Druhý cudzí jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 0 4
Informatika 1 0 1

Človek a spoločnosť

Človek a svet práce

Dejepis 1 0 1
Geografia 2 0 2
Technika 1 0 1
Človek a príroda Biológia 2 0 2
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 1 3
Štátny vzdelávací program – počet hodín 24
Voliteľné vyučovacie hodiny 3
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 27

6. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 5 5
Prvý cudzí jazyk 3 3
Druhý cudzí jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 1 5
Informatika 1 0 1
Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1
Geografia 1 0 1
Občianska výchova 1 0 1
Človek a príroda Biológia 1 0 1
Chémia 0 1 1
Fyzika 2 0 2
Človek a hodnoty Etická výchova/ Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1
Hudobná výchova 1 0 1

Zdravie a pohyb

 

Telesná a športová výchova 2 0 2

Človek a svet práce

 

 

Štátny vzdelávací program – počet hodín

Technika 1

1

 

 

25

Voliteľné vyučovacie hodiny 4
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 29

7. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 4 1 5
Prvý cudzí jazyk 3 3
Druhý cudzí jazyk 0 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 1 5
Informatika 1 0 1
Človek a spoločnosť Dejepis 1 0 1
Geografia 1 0 1
Občianska náuka 1 0 1
Človek a príroda Biológia 2 0 2
Chémia 2 0 2
Fyzika 1 0 1
Človek a hodnoty Etická výchova/ Náboženská výchova 1 0 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 0 1
Hudobná výchova 1 0 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2

Človek a svet práce

 

 

Štátny vzdelávací program – počet hodín

Technika

 

1

 

1

 

 

24

Voliteľné vyučovacie hodiny 6
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 30

8. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 5 1 6
Prvý cudzí jazyk 3 3
Druhý cudzí jazyk 1 1 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 1 5
Informatika 0,5 0,5 1
Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 2
Geografia 1 1 2
Občianska výchova 0,5 0,5 1
Človek a príroda Biológia 1 0 1
Chémia 1 0 1
Fyzika 2 0 2
Človek a hodnoty Etická výchova/ Náboženská výchova 0,5 0,5 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 0 0 0

Hudobná výchova

Výchova umením

0

0,5

0

0,5

0

1

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2

Človek a svet práce

 

 

Štátny vzdelávací program – počet hodín

Technika 1      0

1

 

 

24

Voliteľné vyučovacie hodiny 7
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 31

9. ročník

Vzdelávacia oblasť Predmety Št.VP Šk.VP Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 5 1 6
Prvý cudzí jazyk 3 0 3
Druhý cudzí jazyk 1 1 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 2 6
Informatika 0,5 0,5 1
Človek a spoločnosť Dejepis 2 0 2
Geografia 1 0 1
Občianska výchova 1 0 1
Človek a príroda Biológia 1 0 1
Chémia 2 1,5 3,5
Fyzika 1 0,5 1,5
Človek a hodnoty Etická výchova/ Náboženská výchova 0,5 0,5 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 0 0 0
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2
Štátny vzdelávací program – počet hodín

 

 

 

 

24
Voliteľné vyučovacie hodiny 6
Školský a štátny vzdelávací program – spolu počet hodín 30

 

 • vyučovacia hodina má 45 minút
 • trieda sa môže deliť podľa platnej legislatívy
 • druhý cudzí jazyk sa vyučuje od 5. ročníka
 • prierezové témy sú súčasťou vyučovania v jednotlivých predmetoch

Počet týždenných vyučovacích hodín je určený štátnym vzdelávacím programom, škola má k dispozícii v 5. ročníku 3 vyučovacie hodiny, v 6. a 7. ročníku 4 vyučovacie hodiny, v 8. a 9. ročníku 6 vyučovacích hodín, ktoré sme sa v súlade s profiláciou školy rozhodli využiť v školskom vzdelávacom programe nasledovne:

5. ročník:

 • 2 hodiny ako voliteľný predmet 2. cudzí jazyk
 • 1 hodinu na posilnenie telesnej výchovy

  6. ročník:

  • 2 hodiny na 2. cudzí jazyk
  • 1 hodinu na posilnenie matematiky
  • 1 hodinu na chémiu

   7. ročník

   • 1 hodinu na posilnenie slovenského jazyka
   • 2 hodiny na posilnenie druhého cudzieho jazyka
   • 1 hodinu na posilnenie matematiky

   8. ročník

   • 1 hodinu na posilnenie slovenského jazyka
   • 1 hodinu na posilnenie druhého cudzieho jazyka
   • 1 hodinu na posilnenie geografie
   • 1 hodinu na posilnenie dejepisu
   • 1 hodinu na posilnenie matematiky
   • 0,5 hodiny na posilnenie informatiky
   • 0,5 hodiny na posilnenie etickej výchovy
   • 0,5 hodiny na posilnenie občianske výchovy
   • 0,5 hodiny na posilnenie výchovy umením

   9. ročník

   • 1 hodinu na posilnenie slovenského jazyka
   • 1 hodinu na posilnenie druhého cudzieho jazyka
   • 2 hodiny na posilnenie matematiky
   • 2 hodiny – praktické F-CH cvičenia
   • 0,5 hodiny na posilnenie občianskej výchovy
   • 0,5 hodiny na posilnenie etickej/náboženskej výchovy
   • 0,5 hodiny na posilnenie informatiky