V Starom Meste pokračuje veľmi pekná tradícia. Starostka mestskej časti Tatiana Rosová na nádvorí Zichyho paláca prijala žiakov staromestských škôl, ktorých navrhli ich učitelia za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych oblastiach. Našu školu na prijatí zastupovalo šesť deviatakov.

 

NÁVRH NA OCENENIE ŽIAKOV

ŠKOLA: ZŠ DR: MILANA HODŽU S MŠ

 

Meno a priezvisko žiaka: Martin Zubčák

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Martin je inteligentný, rozhľadený a sčítaný žiak. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Navyše je veľmi slušný a skromný. Jeho správanie je počas celej školskej dochádzky vzorné. Spolužiaci si ho vážia. Medzi jeho charakteristické vlastnosti patrí spoľahlivosť a čestnosť. Úlohy si plní vždy zodpovedne. Reprezentoval školu v mnohých súťažiach, v ktorých dokázal, že svoje vedomosti vie uplatniť v praxi.

Dosiahnuté úspechy:

šk. rok 2007/2008

Geografická olympiáda – 1. miesto v okresnom kole

šk. rok 2008/2009

Olympiáda v anglickom jazyku – 3. miesto v okresnom kole

Geografická olympiáda – úspešný riešiteľ v okresnom kole

šk. rok 2009/2010

Dejepisná olympiáda – 1. miesto v okresnom kole

Geografická olympiáda – 3. miesto v okresnom kole

Fyzikálna olympiáda – úspešný riešiteľ v okresnom kole

šk. rok 2010/2011

Chemická olympiáda – 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole

Geografická olympiáda – 1. miesto v okresnom kole

Fyzikálna olympiáda – 6. miesto v okresnom kole

Dejepisná olympiáda – 3. miesto v okresnom kole

Olympiáda v anglickom jazyku – 3. miesto v okresnom kole

 

Meno a priezvisko žiaka: Michal Šturc

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Michal sa počas celej školskej dochádzky javí ako slušný, inteligentný, pohotový, sčítaný žiak, schopný analyzovať problémy a riešiť ich. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Miško v mnohých súťažiach preukázal, že svoje získané vedomosti vie uplatniť aj v praxi.

Michalove úspechy:

Šk. rok 2006/2007

7. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády

Šk. rok 2008/2009

úspešný riešiteľ v okresnom kole Pytagoriády

Šk. rok 2009/2010

2. miesto v okresnom kole Pytagoriády

1. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády

5. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády

úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole v súťaži Matematický klokan

Šk. rok 2010/2011

úspešný riešiteľ v okresnom kole Geografickej olympiády

3. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády

6. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády

úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole v súťaži Matematický klokan

2. miesto v obvodnom kole Chemickej olympiády

7. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády

úspešný riešiteľ v celoslovenskej informatickej súťaži I Bobor

Meno a priezvisko žiaka: Gabriela Kapušová

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Gabika je usilovná, vytrvalá, ambiciózna a veľmi flexibilná žiačka. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Od začiatku svojej pôsobnosti v škole prejavovala zmysel pre spravodlivosť, má výrazný podiel na stmelení kolektívu triedy. Gabika sa zaujíma o ruský jazyk, o športové súťaže v Rusku, má rada ruské rozprávky, zapája sa do celoškolských akadémií a kultúrnych programov. Základy ruského jazyka získala na krúžku ruského jazyka a samoštúdiom, vlastnou cieľavedomosťou a pracovitosťou. So spolužiačkami organizovala celoškolský fašiangový karneval, pomáhala pri organizácii celoslovenského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, zapájala sa do aktivít v spolupráci s organizáciou UNICEF, spolupodieľala sa na tvorbe školských rozhlasových okienok.

Gabikine úspechy:

Šk. rok 2006/2007

1.miesto v okresnom kole Olympiády v ruskom jazyku

5. miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku

Šk. rok 2008/2009

1. miesto v okresnom kole Olympiády v ruskom jazyku

2. miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku

2. miesto v okresnom kole výtvarnej časti súťaže Európa v škole

Šk. rok 2009/2010

1. miesto v okresnom kole Olympiády v ruskom jazyku

1. miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku

3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku

 

Meno a priezvisko žiaka: Ivana Macková

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Ivanka svojou svedomitosťou a usilovnosťou dosahuje v škole veľmi dobré výsledky. Svojím správaním sa stala vzorom pre spolužiakov. Medzi Ivankine charakteristické vlastnosti patrí aj zodpovednosť, čestnosť a mimoriadna skromnosť. Tieto jej vlastnosti dokázala využiť aj pri reprezentácii školy v obvodnom žiackom parlamente. Aktívne sa zapájala do rôznych súťaží, ako je Šaliansky Maťko, Hodžov novinový článok 2010, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Chemická olympiáda, v ktorých úspešne reprezentovala školu. Ivanka aktívne reprezentovala našu školu aj na akadémiách, či na výchovnom koncerte Putovanie za tancom flamenco. Bola tiež spoluorganizátorkou celoškolského fašiangového karnevalu. Jej aktivita sa prejavila aj v tvorbe školských rozhlasových okienok. Svoj zmysel pre pomoc iným ľuďom preukázala aj pri organizácii týždňa Modrého gombíka v spolupráci s organizáciou UNICEF.

Ivankine úspechy:

Šk. rok 2009/2010

Umiestnenie v bronzovom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2010

Šk. rok 2010/2011

Úspešná riešiteľka v okresnom kole Chemickej olympiády

 

Meno a priezvisko žiaka: Alexandra Jančová

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Alexandra je veľmi usilovná žiačka. Školskú dochádzku si plnila osem rokov v zahraničí, kde dosahovala výborné vzdelávacie výsledky a robila dobré meno našej škole. Aktívne a úspešne sa vo voľnom čase venovala bojovému umeniu. Každý rok robila v našej škole skúšky z predmetov, z ktorých nebola klasifikovaná v škole v zahraničí. Po návrate na začiatku tohto školského roka sa začlenila do kolektívu svojej kmeňovej triedy, úspešne zvládla aj testovanie deviatakov, čo bolo pre ňu ťažšie, než pre jej spolužiakov. Dobrovoľne sa zapája do rôznych aktivít ako zástupkyňa našej školy v mestskom žiackom parlamente. Zapojila sa do kultúrneho programu pri vyhodnotení celoslovenského kola Olympiády vo francúzskom jazyku. Aktívne reprezentovala školu na Vianočnej akadémii.

Úspechy Alex v súťažiach v tomto školskom roku:

2. miesto v okresnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 1C

1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1C a 5. miesto v celoslovenskom kole.

 

 

 

 

Meno a priezvisko žiaka: Ľuboš Janák

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Správanie Ľuboša je počas celej školskej dochádzky vzorné. Svoje úlohy si plní zodpovedne. Školu reprezentoval v recitačných súťažiach. Na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska v tomto školskom roku zabezpečil klavírny sprievod pre súťažiacich z našej školy. Účinkoval pravidelne na vianočných akadémiách a akadémiách ku Dňu matiek. V kolektíve je mimoriadne obľúbený a spolužiakmi uznávaný. V triede je vodcovskou osobnosťou. V triednej samospráve vždy zastával funkciu predsedu alebo podpredsedu triedy. Zastupoval triedu aj na zasadnutiach školského parlamentu. Ocenenie si zaslúži pre jeho mimoriadnu ochotu pomôcť ostatným spolužiakom a učiteľom pri riešení konfliktných situácií. V sporných situáciách sa zastáva vždy slabších a zraniteľnejších, ochraňuje ich a je ich spoľahlivým priateľom. Medzi jeho silné stránky patrí predovšetkým spoľahlivosť, čestnosť a zmysel pre spravodlivosť.

Dosiahnuté Ľubošove úspechy:

Šk. rok 2009/2010

Celoslovenská literárna súťaž Hodžov novinový článok 2010 na tému Ako sa formuje skutočná osobnosť – ocenenie v bronzovom pásme.

Šk. rok 2010/2011

Celoslovenská literárna súťaž Hodžov novinový článok 2011 na tému Ako sa v človeku nestráca človek – ocenenie v zlatom pásme.


 

 

 

Mgr. Etela Hessová

riaditeľka školy

OZNAČENIA
Share This