Vážení rodičia a priatelia školy,

touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti,

v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2013.

Všetky získané finančné prostriedky boli po minulé roky využité na nákup moderných učebných pomôcok, ktoré prispeli k tomu, aby vyučovacie hodiny boli pútavejšie, efektívnejšie, a aby vedomosti žiakov mali trvalý charakter využiteľný v praktickom živote. Najviac finančných prostriedkov bolo použitých na nákup výškovo-nastaviteľných lavíc a stoličiek, zriadenie počítačovej učebne na I. stupni a modernizácia počítačovej učebne na II. stupni, video-vrátnik a ozvučovacia technika. V tomto školskom roku plánujeme nákup dataprojektorov spolu s plátnom do každej triedy.

2% Vašich daní môžete za rok 2013 poukázať priamo nášmu občianskemu združeniu SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 03  Bratislava, IČO: 17319617/999.

Dôležité termíny:

  • 31.03.2014 – termín na podanie daňového priznania pre FO a PO. Fyzické a právnické osoby majú vo svojich daňových priznaniach kolónky na poukázanie 2% (1,5%) dane.
  • 30.04.2014 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto listu. Pre uľahčenie môžete tieto tlačivá poslať do školy do 25.04.2014, odkiaľ ich odošleme na príslušný daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete aj na stránke školy www.zsmh.sk.

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme. Aj takýmto spôsobom pomôžete spoločnému zámeru – zabezpečiť kvalitné vzdelanie žiakom ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou.

Zuzana Adamčíková

predsedníčka RZ pri ZŠ Dr. Milana Hodžu

 

 

Share This