Testovanie deviatakov Komparo 2010 sa uskutoční dňa 9. 11. 2010.
Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady testujú také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti.

Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Prvá časť otázok je zameraná najmä na slovnú zásobu a čítanie s porozumením. Druhá časť otázok je zameraná na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami (tabuľky, grafy).
Testovanie deviatakov je dôležité, a to hneď z dvoch dôvodov: jednak je výstupným, bilančným testovaním žiakov, ktoré poskytne cenné dáta na meranie „pridanej hodnoty” poskytovanej školou, jednak je pre samotných deviatakov ideálnou prípravou na oficiálne Testovanie 9.

Share This