Testovanie deviatakov Komparo 2010 sa uskutoční dňa 9. 11. 2010.
Otázky zamerané na všeobecné študijné predpoklady testujú také schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti.

Podobné typy otázok sú bežne používané aj v zahraničných testoch. Prvá časť otázok je zameraná najmä na slovnú zásobu a čítanie s porozumením. Druhá časť otázok je zameraná na analytické myslenie, logické myslenie a prácu s dátami (tabuľky, grafy).
Testovanie deviatakov je dôležité, a to hneď z dvoch dôvodov: jednak je výstupným, bilančným testovaním žiakov, ktoré poskytne cenné dáta na meranie „pridanej hodnoty” poskytovanej školou, jednak je pre samotných deviatakov ideálnou prípravou na oficiálne Testovanie 9.

Pin It on Pinterest

Share This