Aj tento rok sme posielali starostke MČ Staré Mesto návrhy na ocenenie žiakov, ktorí sa počas celej školskej dochádzky svojím správaním a úspešnou reprezentáciou školy stali príkladom pre ostatných spolužiakov.

Návrhy na ocenenie najlepších a talentovaných žiakov

Meno a priezvisko žiaka:  Kristína Gáspárová

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Kristínka je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, mimoriadne pracovitá, pozorná, citlivá a veľmi skromná. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Úspešne sa zapája do rôznych súťaží a predmetových olympiád na okresnej úrovni. Má mimoriadne nadanie aj v hudobnej oblasti, úspešne sa zúčastňuje na  klavírnych súťažiach. Svojím mimoriadne slušným a charakterným  správaním, vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami, aktivitou, ochotou pomáhať a zároveň mimoriadnou skromnosťou si získala rešpekt a uznanie žiakov i pedagógov školy.

Dosiahnuté výsledky:

2009/2010

Úspešná riešiteľka celoslovenského kola súťaže Matematický klokan

2010/2011

3. miesto v školskom kole Olympiády v slovenskom jazyku

2011/2012

1. miesto v školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku

2. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

1. miesto v školskom kole Chemickej olympiády

4. miesto v obvodnom kole Chemickej olympiády

Umiestnenie v striebornom pásme v celoslovenskej literárnej súťaži Hodžov novinový článok 2012

V testovaní 9 dosiahla Kristínka 100% úspešnosť v teste z matematiky a 92% úspešnosť v teste zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Návrh na ocenenie najlepších a talentovaných žiakov

Meno a priezvisko žiaka:  Samuel Gonos

Ročník:  9.

Odôvodnenie:

Samko sa počas celej školskej dochádzky vyznačuje príkladným a mimoriadne slušným správaním, zdvorilosťou a skromnosťou. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, úspešne sa zapája do rôznych súťaží a predmetových olympiád. Vynikajúce výsledky dosahuje hlavne v športových súťažiach. Vo svojom voľnom čase sa venuje štúdiu histórie, mimoriadne ho zaujímajú životné osudy a osobnosť Alexandra Dubčeka.  Má zmysel pre spravodlivosť, je obetavý, priamy, čestný, za čo si ho vážia spolužiaci i pedagógovia a je v kolektíve spolužiakov autoritou.

Dosiahnuté výsledky:

2010/2011

1. miesto v školskom kole vo florbalovom tíme

3. miesto v obvodnom kole vo florbale

Reprezentácia školy v obvodnom kole v ľahkej atletike

2011/2012

2. miesto v školskom kole Dejepisnej olympiády

úspešný riešiteľ v obvodnom kole Dejepisnej olympiády

1. miesto v školskom kole Chemickej olympiády

7. miesto v obvodnom kole Chemickej olympiády

Reprezentácia školy v obvodnom kole v ľahkej atletike

Reprezentácia školy v cezpoľnom behu

Samko dosiahol v testovaní 9 veľmi dobré výsledky aj v teste z matematiky, aj v teste zo slovenského jazyka a literatúry.

 

Návrh na ocenenie najlepších a talentovaných žiakov

Meno a priezvisko žiaka: Zuzana Brhlová

Ročník: 8.

Odôvodnenie:

Zuzka dosahuje výborné vzdelávacie výsledky, je mimoriadne slušná, spoľahlivá, cieľavedomá, všestranne nadaná. Je silnou osobnosťou triedy a svojou usilovnosťou príkladom aj pre mladších spolužiakov. Úspešne reprezentuje školu v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach na okresnej úrovni. Talentovaná je najmä na jazyky, úspešne reprezentovala školu na jazykových olympiádach. Mimoriadny záujem prejavuje aj o chémiu a biológiu, ktorým sa venuje vo voľnom čase – využíva v popoludňajšom čase krúžky a konzultácie s pedagógmi, jej cieľom je v budúcnosti vyštudovať medicínu. Aktívne sa zapájala do školských kultúrnych podujatí.

Dosiahnuté úspechy:

2009/2010

Čestné uznanie  v celoslovenskej súťaži Envirootázniky

2010/2011

1. miesto v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku

6. miesto v obvodnom kole

1. miesto v školskom kole Dejepisnej olympiády

Účasť v obvodnom kole Dejepisnej olympiády

Reprezentácia školy v súťaži bratislavských škôl Spoznajme Európu

2011/2012

2. miesto v obvodnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

2. miesto v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku

2. miesto v školskom kole Geografickej olympiády

Zuzka je prijatá na bilingválne gymnázium, odchádza z našej školy po absolvovaní 8. ročníka.

 

Návrh na ocenenie najlepších a talentovaných žiakov

Meno a priezvisko žiaka: Dominika Letková

Ročník: 8.

Odôvodnenie:

Dominika sa počas celej školskej dochádzky vyznačuje mimoriadne slušným a taktným správaním, citlivosťou, zdvorilosťou, skromnosťou. Má zmysel pre spravodlivosť, je korektná, priateľská, rada pomáha spolužiakom. Je všestranne nadaná. Dosahuje počas celej školskej dochádzky vynikajúce vzdelávacie výsledky. Je príkladom pre spolužiakov svojimi vyspelými postojmi k rôznym životným situáciám. Je mimoriadne pracovitá, talentovaná je najmä na cudzie jazyky, úspešne reprezentovala školu na jazykových olympiádach na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.

Dominikine úspechy:

2008/2009

1. miesto v školskom kole Biologickej olympiády

1. miesto v okresnom kole Biologickej olympiády

2009/2010

Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži Envirootázniky

2010/2011

3. miesto v školskom kole Dejepisnej olympiády

Účasť v obvodnom kole Dejepisnej olympiády

1.miesto v okresnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

1. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

3.  miesto v celoslovenskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

2011/2012

Úspešná riešiteľka v obvodnom kole Pytagoriády

1. miesto v školskom kole v Dejepisnej olympiáde v kategórii D

1.miesto v obvodnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku

Účasť v celoslovenskej súťaži Prečo mám rád slovenčinu 2011/2012

Umiestnenie v zlatom pásme v celoslovenskej literárnej súťaži Hodžov novinový článok 2012

Dominika je prijatá na bilingválne gymnázium, odchádza z našej školy po absolvovaní 8. ročníka.

 

Mgr. Etela Hessová, riaditeľka

Share This