Aktívne ovládanie aspoň dvoch cudzích jazykov na dostatočnej komunikačnej
úrovni priamo ovplyvňuje fungovanie demokracie a formovanie osobnosti novodobého európskeho občana.

Okrem iného podporuje mobilitu v európskom vzdelávacom priestore a na trhu práce, zvyšuje konkurencieschopnosť a dáva predpoklad pre vytvorenie silného ekonomického priestoru, vedie k tolerancii ako aj k rešpektovaniu kultúrnych odlišností. V našej škole venujeme výučbe cudzích jazykov široký priestor. Žiaci sa začínajú učiť prvý cudzí jazyk v prvom ročníku a končia v deviatom ročníku. Druhý cudzí jazyk sa začínajú učiť v piatom ročníku a končia v deviatom ročníku.

Na výučbu cudzích jazykov v našej škole sa prišli pozrieť  kolegyne až z Monpellier. Pani profesorka Françoise Demougin, docentka Vivian Marzouk, docentka Patricia Monjo z Faculté d´Education Université Monpellier II. Zo Štátneho pedagogického ústavu  prišla pani Mgr. Darina De Jaegher a z Pedagogickej fakulty UK pani doc. PhDr. Anna Butašová, CSc. Návšteva si pozrela hodinu ANJ v 3. A u pani učiteľky Mgr. Zuzany Masarovičovej. Po hodine bola beseda na tému Cudzie jazyky v základnej škole. Porovnali sme školský systém vo Francúzsku a na Slovensku. Francúzske profesorky vysoko vyzdvihli úroveň vyučovania angličtiny na 1. stupni našej školy. Je to morálna podpora vynaloženého úsilia učiteliek cudzích jazykov.

Share This