Vážení rodičia,
od 22.06.2020 sa obnovuje dobrovoľné vyučovanie pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl. V našej škole bude vyučovanie v termíne od 22. 06. 2020 do 29.06.2020 trvať 4 vyučovacie hodiny do 11:35, následne idú žiaci druhého stupňa na obed a domov.
Priebeh vyučovania a jeho náplň oznámi a riadi triedny učiteľ.
Žiaci, ktorí sa doteraz nezúčastňovali na prezenčnom vyučovaní, musia triednemu učiteľovi povinne odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané zákonným zástupcom. Bez podpísaného vyhlásenia sa na prezenčnom vyučovaní nemôžu zúčastniť. Tlačivo je k dispozícii na školskej stránke www.zsmh.sk v časti Škola/Dokumenty na stiahnutie – Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Naďalej platí povinnosť nosiť v spoločných priestoroch školy ochranné rúška, pri vstupe do budovy je potrebné ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.
Žiaci musia mať čip kvôli evidencii dochádzky a preberaniu obedov!!!
Všetci žiaci sú povinní odovzdať učebnice do 26.06.2020platí to aj pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú na prezenčnom vyučovaní (termín určujú triedni učitelia).
Share This