Naši deviataci absolvovali besedu so študentkami Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

Stretnutie bolo zamerané na prevenciu kriminality a právne povedomie mládeže. Vedomosti žiakov o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z Trestného poriadku, preveril krátky dotazník.

Deviataci prejavili o tému skutočný záujem, do besedy sa aktívne zapájali.

Aj takouto formou vedieme našich žiakov k tomu, aby si uvedomovali zodpovednosť za svoje činy.

Share This