V utorok 21. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2016. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska so svojimi pedagógmi a pozvaní hostia.

Prítomným sa prihovoril pán Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied, predseda organizačného výboru Hodžových dní, pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu prehovorila v mene organizátorov súťaže a pán Emil Borčín, šéfredaktor vydavateľstva Veda, urobil krátke vyhodnotenie ako predseda poroty.  Slová pána Janka Pálku, vnuka Milana Hodžu, ktoré poslal z USA, prečítal pán Andrej Gerba, člen poroty, za rodinu Milana Hodžu sa prítomným prihovoril aj pán Karol Pavlu.  Krátky kultúrny program pripravili žiaci ZŠ s MŠ Milana Hodžu z úryvkov ocenených prác, vypočuli sme si spevácke vystúpenia žiakov 6. a 9. ročníka bratov Benyho a Thomasa Davidsonovcov a virtuóznym husľovým sólom sa nám predstavil deviatak Ferdo Slezák.

Najlepšie z ocenených prác prác predniesol študent herectva z Divadelnej fakulty VŠMÚ Marek Koleno.

Veľmi si ceníme osobnú účasť pána profesora Ivana Laluhu, ktorý svojím zaujímavým príhovorom  oslovil prítomných.

(O písomnú podobu príhovoru sme požiadali  pána profesora, keďže  hovoril bez papiera – doložíme ho po jeho dodaní).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Výhra alebo prehra…

9. ročník súťaže Hodžov novinový článok  sme venovali osobnosti, ktorá sa pre mnohých dnes už dávno dospelých a starších ľudí stala kedysi  symbolom slobody a nádeje, spustila vlnu viery v ľudskosť v politike a vo verejnom živote.  Alexander Dubček, ktorého 95. výročie narodenia si tento rok  pripomíname,  bol v Československu, ale aj vo svete známou osobnosťou, ktorá rozčerila hladinu stojatých vôd.  Neopojila ho moc. Veril v humanistické riešenia, túžil po lepšom a spravodlivejšom živote pre občanov, chcel dosiahnuť oslobodenie ekonomiky od politiky, nastolenie demokracie a nové vzťahy s Európou. Pre socializmus s ľudskou tvárou vtedy nadchol milióny ľudí.  Táto dvíhajúca sa vlna v Československu bola v auguste 1968 násilne prerušená. Alexander Dubček zdanlivo prehral,  musel sa stiahnuť z verejného života, ale v novembri 1989 po 20 rokoch dozrievania sa podobná vlna prevalila s oveľa väčšou silou a nakoniec sa dosiahli zmeny, po ktorých ľudia túžili taký dlhý čas.

Profesor Ivan Laluha  bol blízkym spolupracovníkom a osobným priateľom Alexandra Dubčeka. Na Ekonomickej univerzite vyučoval problematiku sociálneho rozvoja a  kvality života a je dodnes jedným z najvýznamnejších iniciátorov a podporovateľov zachovávania odkazu  osobnosti A. Dubčeka a jeho kréda „verím v dobro človeka“.

Ako víťazstvá a prehry ovplyvňujú život človeka

Motto:

„Vývoj ľudstva nie je reťaz víťazstiev. Aj porážky ovplyvnili dejiny sveta. Dodatočne je vždy ľahké povedať, či niečo malo zmysel, alebo či to bolo naivné, alebo príliš odvážne. Človek nemôže ísť iba do takého boja, o ktorom vopred vie, že ho vyhrá; niektoré zdanlivé neúspechy sa neskôr ukážu ako víťazstvá, pretože uviedli čosi do pohybu.“

Alexander Dubček (politik)

„Udalosť nemusí ihneď vyvolať zmenu, ale naštartuje trend vývoja, ktorý sa v priebehu deja presadí….Úvahy a vízie Alexandra Dubčeka a jeho spolupracovníkov reformátorov akoby boli „odviate vetrom“. Ale dnešné krízové momenty, už globálneho charakteru, ukazujú, že rok 1968 a hľadanie možností pri utváraní sociálne spravodlivej a humánnej spoločnosti nezanikli, menia sa len jeho formy a prejavy, ale podstata – implantovať základné ľudské cnosti do modelov nášho života – je permanentne aktuálna.“

Ivan Laluha (historik a sociológ)

Naša súťaž je literárna, ale jej cieľom je aj to, aby sa deti vo veku 13 až 15 rokov spolu s učiteľmi a rodičmi zamýšľali nad témami, ktoré im každoročne prostredníctvom výrokov jedinečných osobností z rôznych oblastí kultúrneho, spoločenského a politického života, nastoľujeme. Pri hodnotení porota prísne posudzuje obsahovú stránku prác a ich jazykovú úroveň.  Práce našich krajanov majú niekedy trochu odlišnú štylistiku, ale pri ich posudzovaní pozorne čítame a vnímame myšlienkové posolstvá, ktoré nám deti Slovákov, žijúcich v zahraničí, svojimi prácami komunikujú. A je to pre nás naozaj veľmi zaujímavé čítanie. Najcennejšie pre hodnotiacu porotu je a zostáva to, ako mladí ľudia tému dokážu aplikovať na seba, na svoj život, na vlastné prostredie, v ktorom myslia, cítia a žijú, ako dokážu zostať sami sebou bez hesiel, prebratých myšlienok a zaužívaných fráz. Výhra a prehra ich budú sprevádzať po celý život, stanú sa jeho súčasťou. Je dôležité, aby sa v čase, keď sú vystavení rôznym nástrahám, keď je všade okolo nich plno negativizmu a negácií hodnôt vedeli, že treba vedieť kriticky myslieť, zachovať si rovnováhu, zostať autentický, vážiť si sám seba, brániť slušnosť a stať sa spolutvorcom a šíriteľom skutočnej kultúry.

Do 9. ročníka súťaže sme dostali 81 prác, z toho 5 prác zo slovenských škôl v Rumunsku a Srbsku (Nadlak, Kovačica, Kysáč, Stará Pazova).

Porota ocenila 29 prác, z toho 2 práce dostali mimoriadne ceny riaditeľa ÚPV SAV a starostu obce Sučany, v zlatom pásme sa umiestnilo 8 prác s udelením 1,. 2. a 3. miesta, v striebornom pásme sa umiestnilo 10 prác a v bronzovom pásme 9 prác. Okrem toho ešte 2 práce získali čestné uznania.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Príhovor  profesora Janka Pálku, vnuka Milana Hodžu:

Milí rodičia, hostia, učitelia a predovšetkým súťažiaci študenti,

pozdravujem Vás zo Spojených štátov amerických a veľmi ľutujem, že nemôžem byť s Vami osobne.

Tohtoročná téma súťaže Hodžov novinový článok – Ako víťazstvá a prehry ovplyvňujú život človeka – , sa mi zdá byť mimoriadne blízka životu samotného Milana Hodžu. Môj starý otec sa dožil veľa úspechov, ale takisto utrpel mnoho porážok vo svojom dlhom politickom živote. Snáď najviditeľnejším príkladom je, že bol prvým a jediným Slovákom, ktorý sa stal ministerským predsedom prvej Československej republiky. No na druhej strane jeho vláda nebola v stave zachrániť Československo proti Hitlerovi a odstúpila asi desať dní pred podpísaním neslávnej Mníchovskej dohody. Víťazstiev a prehier zažil Hodža viacero, no nikdy sa nevzdal a bojoval za svoje politické ideály až do konca svojho života. Slová Alexandra Dubčeka, že „… človek nemôže ísť iba do takého boja, o ktorom vopred vie, že ho vyhrá,“ platia pre celý Hodžov politický život.

Myslím si, že každý človek zažije svoje vlastné víťazstvá a prehry a verím, že všetci naši súťažiaci študenti písali na túto tému z vlastnej skúsenosti. Veľmi sa teším, že si prečítam aspoň výber Vašich esejí a viem určite, že budú dobre premyslené a zaujímavo napísané.

Všetkým Vám gratulujem, želám Vám všetko najlepšie do budúcnosti a zvlášť ďakujem učiteľom a rodičom za ich neustálu podporu mladej generácie.

Janko Pálka

emeritný profesor biológie na Washingtonskej univerzite v Seattli, USA a vnuk Milana Hodžu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ocenené práce zo súťaže Hodžov novinový článok 2016

Ako víťazstvá a prehry ovplyvňujú život človeka

Mimoriadne ceny

Droják Michal ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

(cena riaditeľa ÚPV SAV)

Šedivý Ján ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

(cena starostu obce Sučany)

 

Zlaté Pásmo

Valaštíková Dominika           ZŠ s MŠ Školská 447/2, Turčianske Teplice

(l. miesto)

Motošická Kristína                 ZŠ s MŠ Školská 3, Poproč

(2. miesto)

Šramatá Terézia                      ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

(3. miesto)

Ďalší umiestnení v zlatom pásme:

Zikmundová Natália              ZŠ Mierová 67, Želiezovce

Haško Erik                             ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta1191/8, Lučenec

Pánska Dominika                   Gymnázium J. Baltazára Magina, Beňovského 110, Vrbové

Matisko Nikolaj                     ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta1191/8, Lučenec

Gocoliaková Anna                 ZUŠ Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto

 

Strieborné pásmo

Jančíková Alena                    ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Kolcunová Soňa                    ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Lettrichová Kristína              ZŠ s MŠ Školská 447/2, Turčianske Teplice

Matušáková Alica                 CSŠ Okružná 2062/25 Dolný Kubín

Šmídová Adina                     ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Borošová Klára                     ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Gombíková Dašena               Ev.SŠ M. R. Štefánika 17, Martin

Černychová Kristína              ZŠ pri zdravotnom zariadení, Nám. L. Svobodu 4, B. Bystrica

Považská Dorota                   Gymnázium M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš

Turcsek Patrik                       ZŠ Mierová 67, Želiezovce

Bronzové pásmo

Palásti Peter                          ZŠ Mierová 67, Želiezovce

Rdimák Marek                        ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava

Bučeková Nina                       ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Ďurianová Natália                  Lýceum J. G. Tajovského v Nadlaku

Piața Unirii 2, Nădlac, jud. Arad, România

Horváthová Veronika            Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec

Hruškárová Laura                  ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, ul. Karađorđova 2, Stará Pazova,

Republika Srbsko

Hudecová Valentína            ZŠ hrdinu Janka Čmelíka, ul. Karađorđova 2, Stará Pazova,

Republika Srbsko

Kováčová Dominika             ZŠ s MŠ Školská 447/2, Turčianske Teplice

Maťašáková Miriam             Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec

Čestné uznania

Farkaš Ján                            ZŠ mladých pokolení, Kovačica, Srbsko

Vargová Maja                      ZŠ Ľudovíta Štúra, Železničná 5, Kysáč, Srbsko

OZNAČENIA
Share This