Voľby do rady školy

Voľby do Rady školy

Dňa 24.4.2012 končí štvorročné funkčné obdobie Rady školy. Zákon 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov určuje pôsobnosť školskej samosprávy, ktorou je aj Rada školy.

Rada školy:

Je iniciatívny a poradný samosprávny orgán

Vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, žiakov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania

Plní funkciu verejnej kontroly

Posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, Školského klubu detí a školskej jedálne

Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Na základe výberového konania navrhuje kandidáta do funkcie riaditeľa

Predkladá návrh na jeho odvolanie

Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy

Riaditeľ školy predkladá Rade školy na vyjadrenie:

Návrhy na počty prijímaných žiakov

Návrh rozpočtu

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach

Správu o výsledkoch hospodárenia

Koncepciu rozvoja školy, vyhodnotenie

Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

Školský vzdelávací program

Podrobnosti o spôsobe ustanovenia, zložení a organizačnom zabezpečení určuje vyhláška MŠSR č.291/2004.

Zloženie Rady školy

Rada školy má 11 členov:

·         2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov – 1 ZŠ, 1 MŠ

·         1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

·         4 zvolení zástupcovia rodičov žiakov školy – 3 ZŠ, 1 MŠ

·         4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Návrhy

Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

Návrhy do Rady školy za pedagogických zamestnancov do 17.4.2012

Návrhy do Rady školy za rodičov do 20.4.2012

Návrhy za nepedagogických zamestnancov do 17.4.2012

VOĽBY

Voľby zástupcov (2) pedagogických zamestnancov, dňa 18.4.2012  o 15.00

Voľby zástupcu (1) nepedagogických zamestnancov, dňa 18.4.2012  o 14.30h

Voľby zástupcov rodičov (4) do Rady školy spojíme s rodičovským združením, dňa 24. 4. a 25.4.2012 o 17.30h

Zástupcov zriaďovateľa (4) určí MZ na svojom zasadaní, dňa 24.4.2012

Voľby do Rady školy sú dôležitý, ale organizačne zložitý proces, uskutočňujú sa tajným hlasovaním. Môžu sa uskutočniť, iba ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, inak sa musia opakovať! Z uvedeného dôvodu je účasť oprávnených voličov nutná!

 

Share This