ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom

v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov osemročných gymnázií vo veku 13–15 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 9. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2016 na tému:

Ako víťazstvá a prehry ovplyvňujú život človeka

Motto:

„Vývoj ľudstva nie je reťaz víťazstiev. Aj porážky ovplyvnili dejiny sveta. Dodatočne je vždy ľahké povedať, či niečo malo zmysel, alebo či to bolo naivné, alebo príliš odvážne. Človek nemôže ísť iba do takého boja, o ktorom vopred vie, že ho vyhrá; niektoré zdanlivé neúspechy sa neskôr ukážu ako víťazstvá, pretože uviedli čosi do pohybu.“

Alexander Dubček (politik)

„Udalosť nemusí ihneď vyvolať zmenu, ale naštartuje trend vývoja, ktorý sa v priebehu deja presadí….Úvahy a vízie Alexandra Dubčeka a jeho spolupracovníkov reformátorov akoby boli „odviate vetrom“. Ale dnešné krízové momenty, už globálneho charakteru, ukazujú, že rok 1968 a hľadanie možností pri utváraní sociálne spravodlivej a humánnej spoločnosti nezanikli, menia sa len jeho formy a prejavy, ale podstata – implantovať základné ľudské cnosti do modelov nášho života – je permanentne aktuálna.“

Ivan Laluha (historik a sociológ)

Podmienky súťaže:

 1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk
 2. Termín doručenia prác: najneskôr do 30. 4 .2016
 3. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.
 4. Maximálny počet prác z jednej školy : 5.
 5. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.

 

 1. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
 • meno a priezvisko súťažiaceho
 • názov a adresu navštevovanej školy
 • vek a navštevovaný ročník
 • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
 • meno učiteľa a jeho kontaktné telefónne číslo
 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–15 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku a v zahraničí)

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a dostanú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže a v elektronickej podobe na stránke NOC aj na stránke Slovenskej národnej knižnice http://dikda.eu/dr-milan-hodza-zborniky-prac-z-literarnych-sutazi/, kde sú v digitálnej podobe uverejnené všetky doteraz vydané kompletné zborníky zo súťaže.

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní 2016.

Poznámka

Prosíme všetkých učiteľov, aby pri oznamovaní témy svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť na prvý pohľad ťažké zadanie.

Je dôležité, aby sa  pri príležitosti konania tejto súťaže, tak ako každý rok, od Vás dozvedeli podrobnejšie informácie o  významných osobnostiach, ktoré vzišli z tohto národa a o ktorých myšlienky sa opierame. Tento rok sme zvolili osobnosť Alexandra Dubčeka, ktorého 95. výročie narodenia si onedlho pripomenieme. K nemu neodmysliteľne patrí  aj  osobnosť profesora Ivana Laluhu,  spolupracovníka a osobného priateľa Alexandra Dubčeka. Profesor Ivan Laluha  vyučoval na Ekonomickej univerzite problematiku sociálneho rozvoja a  kvality života a je dodnes jedným z najvýznamnejších iniciátorov a podporovateľov zachovávania odkazu  osobnosti A. Dubčeka a jeho kréda „verím v dobro človeka“.

Najdôležitejšie a najcennejšie pre hodnotiacu porotu však je a zostáva to, ako mladí ľudia tému dokážu aplikovať na seba, na svoj život, na vlastné prostredie, v ktorom myslia, cítia a žijú.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Miroslav Pekník, riaditeľ ÚPV SAV

Jana Kresáková, riaditeľka NOC

OZNAČENIA
Share This