Vážení rodičia a priatelia školy,

touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vašedeti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o daniz príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosťrozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2011.

Všetky získané finančné prostriedky boli po minulé roky využité na nákup modernýchučebných pomôcok, ktoré prispeli k tomu, aby vyučovacie hodiny boli pútavejšie, efektívnejšie,a aby vedomosti žiakov mali trvalý charakter využiteľný v praktickom živote. Najviacfinančných prostriedkov bolo použitých na nákup výškovo-nastaviteľných lavíc a stoličiek azriadenie počítačovej učebne na I. stupni.

2% Vašich daní môžete za rok 2011 poukázať priamo nášmu občianskemu združeniu SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 03Bratislava, IČO: 17319617/999.

Dôležité termíny:

  • 02.4.2012 – termín na podanie daňového priznania pre FO a PO. Fyzické a právnickéosoby majú vo svojich daňových priznaniach kolónky na poukázanie 2% (1,5%) dane.
  • 30.04.2012 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% danespolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré sú prílohou tohto listu. Pre uľahčenie môžetetieto tlačivá poslať do školy do 27.04.2012, odkiaľ ich odošleme na príslušný daňovýúrad podľa vášho bydliska.

Všetky potrebné tlačivá:

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme. Aj takýmto spôsobom pomôžetespoločnému zámeru – zabezpečiť kvalitné vzdelanie žiakom ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou.

Zuzana Adamčíková
predsedníčka RZ pri ZŠ Dr. Milana Hodžu

Share This