V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do  Olománie – celoročnej súťaže, ktorú vyhlásila firma OLO. Je to dlhodoý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských základných a materských škôl. Jeho cieľom je naučiť deti správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť.  Hlavnou myšlienkou projektu je NESEPARUJ SA – SEPARUJ! Vedenie školy zakúpilo stojany na vrecia, ktré sme plnili plastovým odpadom a papierom, do každej triedy sme zakúpili plastovú nádobu na plasty. Žiaci zo školského parlamentu propagovali zber na nástenke parlamentu, v rozhlasových vysielaniach i na osobných návštevách v triedach. Vysvetľovali žiakom ako čo najefektívnejšie skladovať Tetrapak obaly, ktorých máme v škole veľmi veľa, pretože deti si denne kupujú mlieko z automatu. Zber celý rok koordinovala pani učiteľka Masarovičová, ktorá osobne vrecia kontrolovala a skladovala. V tomto školskom roku sme zber odviezli dvakrát. Nazbierali sme viac ako 300 kg plastov.

OZNAČENIA
Share This