Naši žiaci radi navštevujú Centrum voľného času na Štefánikovej ulici, kde si prakticky osvojujú učivo prírodovedy.

Tentokrát sa tretiaci vybrali naučiť sa niečo o živote plazov. Vypočuli si pútavú prednášku, pozreli si film, ale aj držali v rukách skutočného, živého hada. Zistili, že má príjemný povrch tela a vôbec sa ho nebáli. Pozreli si ako vyzerá jeho zvlečená koža, videli korytnačie vajíčka. Nezabudli ani na ostatné zvieratká, o ktoré sa v centre stará pani Knézlová. Do školy si priniesli pracovný list, ktorý vypracovali na hodine prírodovedy. Pani učiteľka deti pochválila za to, že veľa naučili.

OZNAČENIA
Share This