Naši žiaci radi navštevujú Centrum voľného času na Štefánikovej ulici, kde si prakticky osvojujú učivo prírodovedy.

Tentokrát sa tretiaci vybrali naučiť sa niečo o živote plazov. Vypočuli si pútavú prednášku, pozreli si film, ale aj držali v rukách skutočného, živého hada. Zistili, že má príjemný povrch tela a vôbec sa ho nebáli. Pozreli si ako vyzerá jeho zvlečená koža, videli korytnačie vajíčka. Nezabudli ani na ostatné zvieratká, o ktoré sa v centre stará pani Knézlová. Do školy si priniesli pracovný list, ktorý vypracovali na hodine prírodovedy. Pani učiteľka deti pochválila za to, že veľa naučili.

OZNAČENIA

Pin It on Pinterest

Share This