Naši siedmaci sa zúčastnili na edukačných aktivitách s protidrogovým zameraním.

Tieto aktivity prebiehali v galérii na západnej terase Bratislavského hradu v rámci celoslovenského projektu s názvom Prečo som na svete rád/rada.  Projekt prispieva k prevencii drogových a nelátkových závislostí u cieľovej skupiny detí a mládeže. Žiaci boli informovaní o jednotlivých typoch závislostí a ich dopade na život človeka. Lektori zároveň zdôrazňovali význam zdravého životného štýlu, ktorý má značný dopad na kvalitu života každého jednotlivca.

OZNAČENIA
Share This