V súvislosti s rozvojom čitateľskej gramotnosti realizujeme projekt Náš spisovateľ. Žiaci každej triedy si vybrali spisovateľa, o ktorom sa snažia získať čo najviac informácií a oboznámiť sa s jeho tvorbou.

Z nazbieraného materiálu vytvorili nástenky a výstavky jeho kníh, z ktorých čítajú na hodinách čítania. Projekt sa realizuje aj formou besied, kvízov a vyvrcholí žiackou prezentáciou jednotlivých spisovateľov na spoločnom podujatí v máji.

Share This