Deviataci absolvovali prednášku zameranú na prevenciu drogových závislostí.

,,Vyhnúť sa možnosti drogovej závislosti možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť.“ To sa dá dosiahnuť účinnou prevenciou. Prevencia je predchádzanie drogovým závislostiam, je vždy výhodnejšia aj účinnejšia ako terapia drogových závislostí. Naši deviataci preto absolvovali prednášku, ktorú viedol lektor zo združenia Acet. Opísal žiakom proces odvykania od návykových látok a možnosti opätovného začlenenia sa do normálneho života. Žiakom sa prednáška veľmi páčila.

OZNAČENIA
Share This