V požehnaný čas Vianoc naša škola privítala rodičov, starých rodičov a všetkých sympatizantov, aby v radostnej a pokojnej atmosfére potešila srdcia všetkých prítomných vystúpením našich žiakov z I. i II. stupňa.

Do rodinnej atmosféry nás hneď v úvode voviedla pani riaditeľka Hessová, ktorá sa svojím príhovorom dotkla sŕdc všetkých prítomných a zdôraznila ľudskosť a mravné hodnoty, tiež dôležitosť spolupráce rodičov i učiteľov pri výchove našej mládeže.

Spoločne sme mali možnosť podeliť sa o krásne vianočné scénky, vypočuť si koledy sprevádzané akordeónom, husľami, violončelom a inými nástrojmi. V útulne ozdobenej telocvični žiaril jagavý stromček a atmosféra sviatkov sa šírila medzi všetkými zúčastnenými. Žiaci oblečení do kostýmov pastierov priblížili udalosť zjavenia anjela, ktorý im oznámil radostnú novinku narodenia Jezuliatka. Tancom v krojoch prezentovali žiaci slovenské tradičné zvyky Vianoc a radosť z narodenia dieťatka. Recitácie tematických básní zvýrazňovali silu okamihu a radostná zvesť sa rozliala do všetkých dušičiek, keď sme si spoločne zaspievali pieseň Tichá noc, svätá noc.

Prajeme Vám veselé a pokojne prežité Vianoce v kruhu rodiny naplnenej láskou, prijatím, milým slovom, odpustením a nádejou.

OZNAČENIA
Share This