V zmysle Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a v súlade vyhláškou Ministerstva školstva č.291/2004 Z.z. oznamuje riaditeľstvo školy termín konania volieb do Rady školy za zástupcov rodičov žiakov našej školy
16. 9. 2020 o 17:00 hod. v kmeňových triedach žiakov.

Voľby sa uskutočnia ako súčasť pravidelného stretnutia rodičov s triednymi učiteľmi (Rodičovské schôdzky). Rodičia prvákov, ktorí už mali rodičovské schôdzky, môžu prísť voliť 16. 9. 2020 od 16:00 do 16:30 do kancelárie zástupkyne riaditeľky na 1. poschodí na Podjavorinskej 1 do volebnej urny, kde budú pre nich pripravené prezenčné listiny a hlasovacie lístky s menami navrhnutých kandidátov.

Návrh na kandidáta do volieb Rady školy za rodičov žiakov ZŠ je možné predložiť v písomnej podobe do  11. 9. 2020 do 9:00 hod. na riaditeľstve školy. Návrh je možné doručiť osobne, prípadne elektronicky na emailovú adresu hessova@zsmh.sk. Navrhnutý kandidát musí deklarovať svoj písomný súhlas s návrhom. Volebné obdobie Rady školy trvá 4 roky.

Pri voľbe zástupcov rodičov do Rady školy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v škole.

Na volebnom lístku vyznačí rodič zakrúžkovaním najviac troch kandidátov. (1 rodič sa volí osobitne v materskej škole).

Poznámka: do Rady školy volia rodičia za celú školu 3 svojich zástupcov a jedného zástupcu za materskú školu na obdobie 4 rokov.

Okrem toho si rodičia na rodičovských schôdzkach volia aj po jednom zástupcovi do Rady rodičov za každú triedu. Do Rady rodičov sa ale nepodávajú návrhy na riaditeľstvo školy, svojho zástupcu si volí každá trieda priamo na rodičovskej schôdzke. Zástupcu do Rady rodičov si môžu rodičia voliť každý rok.

Etela Hessová

riaditeľka školy

Share This