Zápis prvákov sa vo všetkých staromestských školách uskutoční v dňoch 26. a 27. 04. 2024. Po zverejnení aktualizovaného VZN o určení školských obvodov bude na stránke sprístupnená elektronická prihláška.

Vyplnenú elektronickú prihlášku môžete zasielať najneskôr do 25. apríla 2024 do 12:00

Všetky skutočnosti, ktoré rodičia uvedú v elektronickej prihláškebudú povinní osobne doložiť a preukázať v termíne zápisu, ktorý určil zriaďovateľ – MČ Bratislava-Staré Mesto – 26. a 27. 04. 2024 – viď Oznámenie o zápise do ZŠ na konci článku.

Len ak budú všetky náležitosti doložené a preukázané, budeme považovať prihlášku na zápis za kompletnú. Správne vyplnenie elektronickej prihlášky výrazne skráti čas jej administrácie počas samotného zápisu.

Zákonní zástupcovia dieťaťa vtedy povinne predložia k nahliadnutiu na overenie:

o    občianske preukazy obidvoch rodičov (zákonných zástupcov)

o    rodný list dieťaťa

o    podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Pri zápise je potrebný podpis obidvoch rodičov.

Povinnou súčasťou elektronickej prihlášky sú úplné údaje oboch zákonných zástupcov uvedených v rodnom liste dieťaťa. Ak má niektorý z rodičov súdom určený právoplatný zákaz styku s dieťaťom, je nutné pri overovaní dokladov predložiť aj právoplatné rozhodnutie súdu.

Upozorňujeme rodičov, že prednostne sme povinní prijať deti, ktoré majú trvalý pobyt v našom školskom obvode. V školskom roku 2024/2025 otvárame 2 prvé triedy.

Odporúčame upriamiť pozornosť rodičov budúcich prvákov a predškolákov  na nasledujúce:

Na plnenie povinnej školskej dochádzky je povinný rodič prihlásiť dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2024.

Od školského roka 2021/2022 základné školy už nevydávajú rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky, táto agenda sa presunula na materské školy, ktoré deti navštevujú. Rodičia dieťaťa, ktoré nedosiahlo školskú zrelosť, spôsobilosť, pripravenosť alebo má iné (zdravotné) problémy, na základe písomného odporúčania CPaP a pediatra požiadajú svoju materskú školu, v ktorej majú dieťa, o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Zápis do 1. ročníka je povinný aj pre dieťa, ktoré v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, pretože takéto dieťa dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023.

Zápis  podľa teraz platných predpisov na ďalší rok absolvuje opäť.

Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ materskej školy, ktorú dieťa aktuálne navštevuje, na základe žiadosti rodičov rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K tejto žiadosti musia zákonní zástupcovia priložiť

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPaP
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
  • informovaný súhlas zákonných zástupcov

Základné informácie:

Všetky dôležité informácie zo života našej školy nájdete vždy na webovej stránke školy www.zsmh.sk.

Od 1. ročníka vyučujeme 2 hodiny týždenne anglický jazyk, od 2. ročníka vyučujeme anglický jazyk 3 hodiny týždenne.

Od 5. ročníka vyučujeme ako 2. cudzí jazyk nemecký jazyk.

Zoznam pomôcok potrebných do 1.ročníka zverejníme na webe školy cez prázdniny.

Dôležité odporúčanie:

Odporúčame všetkým záujemcom o zápis do našej školy, aby sa podrobne oboznámili so školským poriadkom a uistili sa, že  pravidlá v ňom stanovené sú v súlade s ich predstavou o výchove a vzdelávaní, pretože vstupom do našej školy sú povinní riadiť sa podľa nich.

NA STIAHNUTIE
Private File - Access Forbidden
Share This