Vážení rodičia,
venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom k elektronickej prihláške do 1. ročníka našej ZŠ, ktorú nájdete na konci tohto textu.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 25.04.2022 12:00. Prezenčný zápis prebehne v dňoch 29. 04. 2022 (14:00 – 18:00) a 30. 04. 2022 (8:00 – 12:00).

Korektné a správne vyplnenie elektronickej prihlášky skráti administratívny proces v dňoch prezenčného zápisu.

  • Údaje vyplňte správne (s diakritikou, veľkými a malými písmenami, správnym poradím mien a pod.), neodporúčame vypĺňanie formulára na mobilnom telefóne – údaje sa do školského informačného systému a následne do dokumentov nahrajú aj s chybami.
  • Pre kontrolu správnosti údajov je potrebné, aby ste v príslušných kolónkach nahrali fotokópie požadovaných dokumentov. Po porovnaní údajov sa dáta vymažú. Oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 zákona o ochrane osobných údajov.
  • O pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (predtým odklad povinnej školskej dochádzky) nežiadate našu základnú školu, ale materskú školu, ktorú dieťa aktuálne navštevuje.
  • V časti OSTATNÉ máte možnosť nahrať súbory s informáciami relevantnými pre školu (správy z prípadných vyšetrení, potvrdenie z ohlasovne pobytu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výlučnej starostlivosti a pod.)
  • Prihláška bude kompletná až po podpísaní obidvoma zákonnými zástupcami. V prípade, že sa na podpísaní prihlášky nemôžu zúčastniť obaja rodičia (napr. pre akútne zdravotné dôvody), je potrebné priniesť podpísané Splnomocnenie zákonného zástupcu – nájdete ho TU

 

Termín zápisu do 1. ročníka:

29.04.2022 – 14:00 – 18:00

30.04.2022 – 8:00 – 12:00

Pri zápise je nutná prítomnosť dieťaťa.

Elektronická prihláška

Na vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite na tento odkaz:  PRIHLÁŠKA

  • Miesto zápisu: budova 1. stupňa ZŠ s MŠ Milana Hodžu na Podjavorinskej 1

Riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí do 1. ročníka ZŠ do 15. júna 2022.
Prednostne prijímame deti zo spádových ulíc (viď VZN).

Share This