OZNÁMENIE
o zápise dieťaťa do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  na školský  rok  2013/2014  v základných  školách,  ktorých  zriaďovateľom je mestská časť  Bratislava-Staré  Mesto uskutoční:

v piatok 25. januára 2013 v čase od 14:00  do 18:00 a

v sobotu 26. januára 2013 v čase od 8:00  do 12:00.

Zápis do našej školy prebieha v budove na Podjavorinskej 1.

Pri  zápise  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  v zmysle  §  20  ods.  4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov základná škola vyžaduje osobné údaje:

meno  a priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné  číslo,  miesto  narodenia,  národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Podľa potreby i doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa zákona č.596/2003 o stánej správe a samospráve a o zmene a dolpnení niektorých zákonov.

Bližšie  informácie  podá  zákonnému  zástupcovi  riaditeľstvo  základnej školy.

OZNAČENIA
Share This