Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 2. mája do 10. mája 2019.

Vyplnené žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zákonní zástupcovia odovzdajú zástupkyni riaditeľky pre materskú školu v termíne od 2. do 10. mája 2019 v pracovných dňoch od 11:00 do 14:00.

Žiadame rodičov, aby striktne dodržiavali stanovený čas a vymedzené hodiny, pretože sa musíme venovať deťom.

Formulár žiadosti je dostupný na tejto stránke v časti Tlačivá.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:

– žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnom stave  potvrdenú lekárom a podpísanú o b i d v o m i zákonnými zástupcami aj v prípade, že sú rodičia rozvedení,

– občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Pri zápise dieťaťa s odkladom a dodatočným odkladom je potrebné priniesť aj rozhodnutie o odklade a dodatočnom odklade školskej dochádzky, ktoré vydala príslušná škola, ktorú dieťa navštevovalo.

Do MŠ sa budú na základe žiadosti prednostne prijímať deti v nasledujúcom poradí:

a) 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

c) deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

Počet prijatých detí bude závisieť od kapacitných možností materskej školy.

O prijatí (neprijatí) dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2019.

Na internetovej stránke mestskej časti www.staremesto.sk v sekcii Školstvo je prístupný zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislava-Staré Mesto.

Share This