Výška povinného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na réžiu v zariadení školského stravovania podľa VZN Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 s platnosťou od 1. 11. 2012 je upravená Rozhodnutím riaditeľky školy takto:

R O Z H O D N U T I E

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu Škarniclova 1 Bratislava  ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ods. 6 § 114 a s odsekom 8, 9, 10 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (VZN) č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania, ktoré nadobudne účinnosť dňa 01.11.2012 u r č u j e

výšku povinného p r í s p e v k u zákonného zástupcu s platnosťou od 01.11.2012

1. na pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa 30,- EUR. Ak má zákonný zástupca /zákonní zástupcovia dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 5 EUR mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie nezaopatrené dieťa, navštevujúce  príslušnú materskú  školu  v danom  kalendárnom  roku, sa suma príspevku zníži o 10 EUR zo základnej sumy. Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, ak má dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

2. na činnosť školského klubu detí mesačne vo výške 23 EUR na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť, poskytovanú žiakovi v ŠKD. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca/zákonní zástupcovia dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 5 EUR mesačne na jedno nezaopatrené dieťa.

Tieto povinné príspevky sa uhrádzajú vopred vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

3. Okrem príspevku na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov v zariadení školského stravovania, ktorý sa nemení, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza aj príspevok na réžiu na prípravu a výdaj jedla v zariadení školského stravovania vo výške 0,50 EUR/deň na 1 dieťa v materskej škole a 1 žiaka v základnej škole.

MŠ                    1,34€ + 0,50€

I. stupeň           1,16€ + 0,50€

II. stupeň           1,22€ + 0,50€

Dospelí stravníci 1,33€ + 0,50€

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 01.11.2012.

V Bratislave dňa 9. 10. 2012

Mgr. Etela Hessová

riaditeľka

Share This