Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na základe Usmernenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k zápisu detí do materských škôl na školský rok 2020/2021 prebieha zápis do našej materskej školy v termíne od 04. 05. 2020 do 13. 05. 2020 bez osobnej prítomnosti detí.

Materská škola bude prijímať vyplnené žiadosti (prihlášky) elektronicky.

Elektronická prihláška bude dostupná a spustená na webstránke školy od 04. 05. do 13. 05. 2020.

Nájdete ju na konci tohto oznamu.

Ďalšie informácie:

  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri zápise v čase mimoriadnych opatrení nevyžaduje. Ak ale do času vydávania Rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  • Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, nebude sa pri zápise v čase mimoriadnych opatrení vyžadovať predloženie vyjadrenia CPPPaP. Ak ale zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
  • Pri zápise dieťaťa odkladom je potrebné doručiť aj rozhodnutie o odklade školskej dochádzky, ktoré vydá príslušná škola, do ktorej sa dieťa zapísalo.

Zákonní zástupcovia dieťaťa prídu na vyzvanie školy osobne verifikovať údaje z prihlášky doložením potrebných dokladov pri dodržaní všetkých potrebných hygienických opatrení.

Presný termín na doloženie všetkých dokladov a potvrdení uverejníme na stránke školy.

 Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu zákonným zástupcom dieťaťa v termíne do 30.júna 2020.

Počet prijatých detí závisí od kapacity našej materskej školy.

Do MŠ sa budú na základe žiadostí prednostne prijímať deti v nasledujúcom poradí:

  1.  5 – 6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  2.  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  3.  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA

 

Share This