Vážení rodičia,

od 1. 6. 2020 budú otvorené školy pre žiakov 1. až 5. ročníka. Aby sme vedeli naplánovať organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa bude meniť pre všetky triedy školy, bola potrebná od Vás informácia o záväznom prihlásení dieťaťa. Ďakujeme za vyplnenie dotazníkov.

Krátke informácie o upravenom výchovno-vzdelávacom procese:

 • Škola bude v prevádzke od 7:40 do 16:00 hod.
 • Skupiny na vyučovanie budú vytvárané do počtu 20 žiakov. Výuku v triede bude zabezpečovať iba jeden vyučujúci počas dopoludnia a jeden vychovávateľ v ŠKD. Týka sa to všetkých tried od 1. po 5. ročník.
 • Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7:40 do 8:00 hod. v časových intervaloch, ktoré Vám oznámime v priebehu budúceho týždňa.
 • Prvý deň pri vstupe do budovy školy žiak povinne odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, podpísané rodičom. Bez podpísaného vyhlásenia nemôže vojsť do školy. Tlačivo nájdete v dokumentoch na stiahnutie na stránke školy. Vyhlásenie
 • V prípade, že žiak bude chýbať tri dni, opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
 • Žiakovi bude každý deň pri vstupe odmeraná teplota a dezinfikované ruky.
 • Žiak si prinesie každý deň do školy dve rúška, vrecúško na ich odkladanie a balík hygienických vreckoviek.
 • Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín od 8:00 do 12:00.
 • Žiaci nosia rúška len v spoločných priestoroch. V triede rúška nemusia nosiť.
 • ŠKD bude fungovať od 12:00 do 16:00 hod.
 • Ročníky 6. – 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
 • Žiaci 1. až 5. ročníka budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR – v zmysle dodržania usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.

Pre žiakov 5. ročníka:

Ak svoje dieťa – žiaka 5. ročníka prostredníctvom dotazníka v Edupage prihlásite aj na popoludňajšiu činnosť v ŠKD od 1. 6. do 30. 6. 2020, je potrebné najneskôr do 26.5.2020 zaplatiť poplatok ŠKD za mesiac jún. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského zariadenia je zákonný zástupca žiaka povinný prispievať mesačne sumou 40 €. Ak má žiak a jeden zo zákonných zástupcov trvalý pobyt v mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka alebo ak je jeden zo zákonných zástupcov žiaka zamestnancom školy zriadenej mestskou časťou, je výška príspevku znížená o 10 € mesačne na jedno nezaopatrené dieťa. Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy druhé nezaopatrené dieťa na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (za toto dieťa) znížená o 20 €. Ak má zákonný zástupca v školskom zariadení školy tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa, na ktoré mesačne prispieva, je výška príspevku (tretie a ďalšie dieťa) znížená o 30 €. Ak neuhradíte poplatok, dieťa nemôže popoludní zostať v škole. Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu: SK54 0200 0000 0016 56834053 , variabilný symbol je taký istý, ako pri platbe do školskej jedálne.

Prosíme rodičov, aby hneď na začiatku zodpovedne rozhodli o záväznom prihlásení svojho dieťaťa
do školy. Je možné, že z bezpečnostných, personálnych alebo  kapacitných dôvodov, nebude možné dieťa neskôr začleniť do skupiny.

 V Bratislave 21. 5. 2020

Share This