Naša škola je zapojená do medzinárodného projektu s názvom INNOTE, vďaka ktorému sme mali v piatok 10.6.2011 vzácnu návštevu učiteľov zo základných a vysokých škôl zo šiestich krajín.

Medzinárodný projekt INNOTE, celým názvom Induction for Novice Teachers, sa zameriava na začleňovanie začínajúcich učiteľov do praxe. Naša škola, spolu s Univerzitou Komenského – Pedagogickou fakultou, spolupracuje s učiteľmi zo základných a vysokých škôl zo šiestich krajín (Nemecko, Fínsko, Estónsko, Škótsko, Česká republika, Maďarsko). Cieľom projektu je nadobudnúť poznatky o začínajúcich učiteľoch v partnerských krajinách. Zapojené krajiny sa vzájomne obohacujú, vyvíjajú a vytvárajú komplexnú indukciu a školiaci program s dôrazom na výskumne doložené údaje a informácie. Spolupracujú na vytvorení najlepších osvedčených postupov, aktivít pre pomoc pri začleňovaní novo kvalifikovaných učiteľov do školskej komunity s cieľom podporiť ich začiatky pedagogickej kariéry. Jednou z naplánovaných aktivít bola aj prezentácia našej školy, ktorá sa uskutočnila v piatok 10.6.2011. Hostí na začiatok privítali naši dvaja žiaci, Alex Jančová a Adam Wieger, starým slovenským zvykom, chlebom a soľou, ktorí boli oblečení v tradičných krojoch. Pani riaditeľka privítala hostí, jej slová odborne pretlmočila pani učiteľka Holičová do anglického jazyka. Nasledovala prezentácia školy v multimediálnej miestnosti, ktorú s excelentnou angličtinou predniesla Alex Jančová z IX. B. triedy. Nasledovala diskusia s uvádzajúcou učiteľkou p. Bajusovou a začínajúcim učiteľom p. Gerbom. Naši žiaci reprezentovali školu krátkym program: Janka Rajtóková zo VII. B zaspievala pieseň s názvom Padá rosička, Barborka Medveďová, Margarétka Mešková, Viktória Študentová, Lujza Fabiánová a Ninka Belicová zo IV.B zaspievali pieseň Páslo dievča pávy, Filip Toma zo IV. A. zahral na flaute, Danielka Zibb zo VII.A zaspievala anglickú pieseň z muzikálu a nakoniec Viki Belayová z III.B zaspievala dve ľudové piesne. Po programe nasledovala exkurzia školy sprevádzaná množstvom otázok zo strany našich hostí. Hosťom sa v našej škole veľmi páčilo, skonštatovali, že tu vládne vľúdna a priateľská atmosféra.

OZNAČENIA
Share This