ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ.

Materská škola 

obnovila svoju prevádzku od 08. 02. 2021. Podmienkou pre zaradenie dieťaťa stále zostáva negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov nie starší ako 7 dní alebo výnimka z testovania a čestné vyhlásenie.

Prvý stupeň ZŠ

sa vracia k prezenčnému vyučovaniu od 15. 02. 2021. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je

platný negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov,

ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom nie starší ako 7 dní

alebo výnimka z testovania

a podpísané kompletné čestné vyhlásenie:

https://www.minedu.sk/priloha-c-11a-zakonny-zastupca-cestne-vyhlasenie-a-suhlas-so-spracovanim-udajov

Žiaci prvého stupňa sa netestujú.

V tejto neľahkej dobe by sme  Vás chceli požiadať o spoluprácu a ústretovosť, aby sme situáciu spoločne mohli zvládnuť bez nežiaducich komplikácií v podobe karantény triedy alebo celej školy.  

 Napríklad v prípade ak :

  • sa vyskytne situácia, že má vaša rodina zostať v karanténe, dieťa nemôžete dať do školy, ihneď informujete triednu učiteľku
  • v prípade, ak pôjdete na testovanie a ešte čakáte na výsledok, dieťa nemôžete dať do školy.
  • pri akomkoľvek prejave choroby dieťaťa (nádcha, kašeľ, teplota, bolesť hlavy, iná bolesť…)  nedávať dieťa do školy a v prípade potreby konzultovať s pediatrom.

Snažme sa spoločne svojou ohľaduplnosťou predísť akýmkoľvek rizikovým situáciám. Z našej strany urobíme pre to všetko, čo bude potrebné a možné.

Ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie, platnosť jeho testu skončila a nemá ani výnimkou z testovania, jeho dieťa sa nebude môcť zúčastňovať na prezenčnom vzdelávaní. Žiak môže byť v škole na prezenčnom vyučovaní len počas doby platnosti negatívneho testu zákonného zástupcu, preto je nutné jeho pravidelné obnovovanie tak, aby sa nestalo, že privediete dieťa do školy v čase, keď Váš test stratil platnosť. Najjednoduchšie by bolo, ak je to pre Vás možné, aby ste si testovanie prispôsobili tak, aby platnosť testu zahŕňala celý pracovný týždeň.

Ak sa zákonný zástupca rozhodne nedať dieťa na prezenčné vyučovanie, musí to vopred oznámiť priamo triednej učiteľke. Škola v takom prípade eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, ktorú rodič ospravedlňuje písomne. Vyučovanie v takom prípade bude mať pre dieťa formu zadávania úloh, pričom zákonný zástupca zabezpečuje, aby ich dieťa plnilo včas a zabezpečuje pravidelný kontakt so školou – odosielanie vypracovaných úloh podľa pokynov vyučujúcich. Ak tak neurobí 5 pracovných dní, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

ČIP

Nezabudnite dohliadnuť, aby malo každé dieťa pri vstupe do budovy na prezenčné vyučovanie dochádzkový čip, ktorý používa aj na odobratie obeda. Je to  nevyhnutné kvôli elektronickému systému evidencie dochádzky a stravovania.

Rúška

Upozorňujeme rodičov, že deti potrebujú mať na každý deň tri čisté rúška (1 na tvári, 2 náhradné) POZOR – detskej veľkosti!!!

Rozvrh

Žiaci na 1. stupni sa učia podľa riadneho rozvrhu z prezenčného vyučovania.

Pre žiakov 2. stupňa platí dištančný rozvrh ako doteraz.

ŠKD

funguje od 15. 02. 2021 v zmenenom režime.

Ranný školský klub sa ruší, žiaci prichádzajú do školy od 7:40 do 7:55 v sprievode testovaného rodiča, ktorý odovzdá pred budovou školy priamo triednej učiteľke alebo poverenému zamestnancovi školy dieťa a podpísané čestné vyhlásenie. Svoj negatívny test bude mať so sebou k nahliadnutiu.

Deti vstupujú do budovy  cez ranný filter.

Popoludňajší školský klub je v prevádzke do 16:00.

Po celý čas pobytu v školskom  klube detí ostávajú žiaci len vo svojej skupine so svojou vychovávateľkou/vychovávateľom.

Školská jedáleň.

Všetci  žiaci  1. stupňa sú od 15. 02. 2021 prihlásení na školské stravovanie, preto je potrebné žiakov, ktorí do ZŠ nenastúpia, odhlásiť obvyklým spôsobom.

Žiadame o dôslednosť pri odhlasovaní, lebo neodobratý neodhlásený obed musíte zaplatiť a my ho musíme vyhodiť.

Deti materskej školy a  žiaci 1. a 2. ročníka sa  budú stravovať v jedálni na Podjavorinskej.

Žiaci 3. a 4. ročníka  sa až do spustenia prezenčného vyučovania žiakov 2. stupňa budú stravovať v jedálni na druhom stupni našej ZŠ na Škarniclovej ulici v sprievode vychovávateľov ŠKD.

Poplatky za MŠ, ŠKD a ŠJ za mesiac február

ostávajú v platnosti, je nutné uhradiť ich bezodkladne a v prípade pokračovania prezenčného vyučovania v ďalších mesiacoch treba poplatok uhradiť vždy mesiac vopred do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Absencie

Žiadame rodičov o včasné a dôsledné informovanie vopred o absencii žiaka a dôvode neprítomnosti a následné písomné ospravedlnenie jeho neprítomnosti triednej učiteľke.

Share This