ZŠ s MŠ Milana Hodžu sa pri návrate na prezenčné vyučovanie riadi Covid automatom, Covid školským semaforom, aktuálnymi pokynmi zriaďovateľa, MŠVVaŠ, ÚVZ a RÚVZ.

 

Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka

sa vracajú k prezenčnému vyučovaniu od 26. 04. 2021. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je jeho platný negatívny test a platný negatívny test aspoň jedného zo zákonných zástupcov, ktorý žije v spoločnej domácnosti so žiakom nie starší ako 7 dní, alebo výnimka z testovania (napr. potvrdenie o prekonaní ochorenia v posledných 90 dňoch) a podpísané kompletné čestné vyhlásenie (Príloha 8a v časti Návrat do škôl 2021 na stránke minedu.sk).

https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx

V tejto neľahkej dobe by sme  Vás chceli požiadať o spoluprácu a ústretovosť, aby sme situáciu spoločne mohli zvládnuť bez nežiaducich komplikácií v podobe karantény triedy alebo celej školy.  

 Napríklad v prípade ak :

  • sa vyskytne situácia, že má vaša rodina zostať v karanténe, žiaka nemôžete dať do školy, ihneď informujete triednu učiteľku,
  • v prípade, ak pôjdete na testovanie a ešte čakáte navýsledok, dieťa nemôžete dať do školy,
  • pri akomkoľvek prejave choroby dieťaťa(nádcha, kašeľ, teplota, bolesť hlavy, iná bolesť…)  nedávať dieťa do školy a v prípade potreby konzultovať s pediatrom.

Snažme sa spoločne svojou ohľaduplnosťou predísť akýmkoľvek rizikovým situáciám. Z našej strany urobíme pre to všetko, čo bude potrebné a možné.

Ak zákonný zástupca alebo žiak neabsolvuje testovanie, platnosť jeho testu skončila a nemá ani výnimku z testovania, žiak sa nebude môcť zúčastňovať na prezenčnom vzdelávaní. Žiak môže byť v škole na prezenčnom vyučovaní len počas doby platnosti svojho negatívneho testu a negatívneho testu zákonného zástupcu, preto je nutné jeho pravidelné obnovovanie tak, aby sa nestalo, že žiak príde do školy v čase, kedy platnosť testov skončila.

Ak sa žiak nezúčastní na prezenčnom vyučovaní, rodič má povinnosť oznámiť to vopred, škola v takom prípade eviduje neprítomnosť žiaka ako absenciu, ktorú rodič ospravedlňuje písomne/elektronicky, nie telefonicky. Pri absencii dlhšej ako 5 dní rodič doloží potvrdenie od lekára. Vyučovanie v takom prípade bude mať pre dieťa formu zadávania úloh, pričom zákonný zástupca zabezpečuje, aby ich žiak, pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí, plnil včas a zabezpečuje pravidelný kontakt so školou – odosielanie vypracovaných úloh podľa pokynov vyučujúcich. Ak tak neurobí 5 pracovných dní, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

Je v najlepšom záujme každého žiaka zúčastňovať sa pravidelne na prezenčnom vyučovaní, pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovoľuje.

ČIP

Nezabudnite dohliadnuť, aby mal každý žiak pri vstupe do budovy na prezenčné vyučovanie dochádzkový čip, ktorý používa aj na odobratie obeda. Je to  nevyhnutné kvôli elektronickému systému evidencie dochádzky a stravovania.

Rúška

Upozorňujeme rodičov, že deti potrebujú mať na každý deň tri čisté rúška (1 na tvári, 2 náhradné).

Prezuvky

Pripomíname, že žiaci majú povinnosť prezúvať sa v zmysle školského poriadku už od prvého dňa.

Úbor na TŠV

Hodiny TŠV budú prebiehať v exteriéri, preto je dôležité, aby ste úbor na cvičenie prispôsobili aktuálnemu počasiu.

Rozvrh

Žiaci druhého stupňa sa aj po nástupe do školy na prezenčnú formu vzdelávania v adaptačnej fáze (od 26. 04. do 07. 05. 2021) naďalej učia podľa upraveného dištančného rozvrhu – o zmenách v rozvrhu budeme v prípade potreby informovať cez EduPage.

Organizácia vyučovania

Žiaci prichádzajú do školy od 7:40 do 7:55, triedny učiteľ skontroluje, či zákonný zástupca odovzdal Čestné vyhlásenie s vyznačenou platnosťou testov (v listinnej alebo elektronickej podobe).

Je nežiaduce, aby sa žiaci zhromažďovali pred budovou školy, musia dodržiavať protiepidemické opatrenia – vo vlastnom záujme sa majú vyvarovať premiešavaniu skupín mimo svojich tried.

Žiaci vstupujú do budovy  cez ranný filter.

Školská jedáleň.

Žiaci, ktorí sa bežne stravujú v školskej jedálni, sú automaticky prihlásení na školské stravovanie, preto je potrebné žiakov, ktorí do ZŠ nenastúpiaodhlásiť obvyklým spôsobom.

Žiadame o dôslednosť pri odhlasovaní, lebo neodobratý neodhlásený obed musíte zaplatiť a my ho musíme vyhodiť.

Poplatky za ŠJ za mesiac apríl ostávajú v platnosti, je nutné uhradiť ich bezodkladne a v prípade pokračovania prezenčného vyučovania v ďalších mesiacoch treba poplatok uhradiť vždy mesiac vopred do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Absencie

Žiadame rodičov o včasné a dôsledné informovanie vopred o absencii žiaka a dôvode neprítomnosti a následné písomné ospravedlnenie jeho neprítomnosti triednej učiteľke.

Share This