Vážení rodičia,
venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom k elektronickej prihláške do 1. ročníka našej ZŠ, ktorú nájdete na konci tohto textu.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 24.4.2021 12:00.

 • Údaje vyplňte správne (s diakritikou, veľkými a malými písmenami, správnym poradím mien a pod.), neodporúčame vypĺňanie formulára na mobilnom telefóne – údaje sa do školského informačného systému a následne do dokumentov nahrajú aj s chybami.
 • Pre kontrolu správnosti údajov je potrebné, aby ste v príslušných kolónkach nahrali fotokópie požadovaných dokumentov. Po porovnaní údajov sa dáta vymažú. Oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou, a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 zákona o ochrane osobných údajov.
 • O pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (predtým odklad povinnej školskej dochádzky) nežiadate našu základnú školu, ale materskú školu, ktorú dieťa aktuálne navštevuje.
 • Ak máte aktivovanú elektronickú schránku  fyzickej osoby – občana SR na Slovensko.sk,  uveďte ju v prihláške. Dovolíme si upozorniť, že elektronická schránka nie je mailová adresa, tú uvádzate v kontaktných údajoch.
 • V časti OSTATNÉ máte možnosť nahrať súbory s informáciami relevantnými pre školu (správy z prípadných vyšetrení, potvrdenie z ohlasovne pobytu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výlučnej starostlivosti a pod.)
 • Prihláška bude kompletná až po podpísaní obidvoma zákonnými zástupcami. V prípade, že sa na podpísaní prihlášky nemôžu zúčastniť obaja rodičia, je potrebné priniesť podpísané Splnomocnenie zákonného zástupcu, ktoré nájdete na našej stránke www.zsmh.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

Termín podpisu prihlášok:
26. 04. 2021 – 14:00 – 15:45
27. 04. 2021 – 14:00 – 15:45
28. 04. 2021 – 14:00 – 15:45
29. 04. 2021 – 14:00 – 15:45
30. 04. 2021 – 14:00 – 15:45

Elektronická prihláška

Na vyplnenie elektronickej prihláky kliknite na tento odkaz: ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA do 1. ročníka ZŠ

 • Miesto podpisu prihlášok: priestory prízemia budovy našej školy na ŠKARNICLOVEJ ul.
  Aj podpisovanie prihlášky prebieha bez prítomnosti detí.
 • Riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí do 1. ročníka ZŠ do 15. júna 2021.
  Prednostne prijímame deti zo spádových ulíc (viď VZN).

Oznámenie o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Share This