Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína 02. 09. 2020 o 8:00, do budovy školy prichádzajú žiaci od 7:40 bez sprievodu zákonných zástupcov. Triedni učitelia ich budú čakať na školskom dvore 1. stupňa a v priestoroch prízemia na 2. stupni školy.

Na vyučovanie môžu nastúpiť iba žiaci, ktorí triednemu učiteľovi odovzdajú Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník – link na dokumenty nájdete na konci oznamu.

02.09. 2020 budú mať žiaci 3 vyučovacie hodiny, potom sa vyučovanie končí. Pre žiakov 2. – 4. ročníka je zabezpečený obed v priestoroch školskej jedálne v budove 2. stupňa na Škarniclovej ulici – pripomíname rodičom, že je potrebné mať vopred vyplatené stravné podľa inštrukcií vedúcej ŠJ, ktoré ste dostali prostredníctvom EduPage. ŠKD je k dispozícii do 16:00.

Upozornenie: Žiaci 5. – 9. ročníka sa do 4.9.2020 v ŠJ z technických príčin (rekonštrukcia jedálenskej časti ŠJ v budove 1. stupňa) nestravujú. O spôsobe a termíne úhrady stravného informuje vedúca ŠJ prostredníctvom EduPage.

 03.09. 2020 – 04. 09. 2020

Žiaci 1. ročníka majú 3 vyučovacie hodiny, potom idú na obed, ŠKD je naplánovaná do 18:00. Rodičia prvákov majú 03. 09. 2020 o 16:00 rodičovské združenie.

Žiaci 2. – 4. ročníka majú 4 vyučovacie hodiny, potom idú na obed, ŠKD je k dispozícii do 18:00.

Žiaci 5. – 9. ročníka majú v dňoch 03. a 04. 09. 2020 účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. Vo štvrtok prebehne jeho teoretická časť, v piatok praktická, ktorá sa uskutoční v Sade Janka Kráľa. Obidva dni prichádzajú žiaci 2. stupňa do školy ako na bežné vyučovanie. Účelové cvičenie končí o 11:30, potom odchádzajú žiaci domov.

Upozorňujeme rodičov žiakov na potrebu prispôsobiť odev a obuv aktuálnemu počasiu.

Opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou

  • pri vstupe do budovy si žiaci ošetrujú ruky dezinfekčným prostriedkom, meranie telesnej teploty je v rámci zelenej fázy náhodné
  • žiaci 1. stupňa majú povinnosť nosiť rúško v spoločných priestoroch, počas rannej a koncovej činnosti ŠKD a vyučovania predmetov, kde dochádza k spájaniu tried. Počas ostatných vyučovacích hodín v triedach je nosenie rúška odporúčané
  • žiaci 2. stupňa majú povinnosť nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch vrátene tried
  • telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (posilňovňa) sa do 20. 09. 2020 nevyužívajú
  • v obidvoch budovách je vyčlenená izolačná miestnosť pre prípad podozrenia na nákazu COVID 19 u žiaka

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Share This